Thiết kế mạch khuếch đại lọc cho máy điện tâm đồ (Phan Thị Hồng Trúc)Đến với môn học Mạch xử lý tín hiệu Y sinh , chúng em nhận thấy để nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hành, khả năng phân tích, giải quyết vấn đề nhóm em đã chọn đề tài “Thiết kế mạch khuếch đại lọc cho máy điện tâm đồ”. NỘI DUNG:


Phần 1: Tổng quan lý thuyết đề tài  ........................................................................ 1

Chương I: Giới thiệu về máy điện tâm đồ  ............................................................... 2

1.1.  Đại cương  ....................................................................................................... 2

1.2.  Quá trình hình thành máy điện tâm đồ  ........................................................... 2

Chương II: Nguyên lý hoạt động máy điện tâm đồ  ................................................ 6

2.1.  Giới thiệu sơ lược về giải phẫu và sinh lýcủa tim  ......................................... 6

2.1.1. Giải phẫu sinh lýcủa tim  ........................................................................... 6

2.1.2. Đặc tính điện sinh lýhọc cơ tim và hệ thống dẫn truyền tim  .................. 11

2.2.  Ghi điện tim  .................................................................................................. 14

2.2.1. Cơ sở hình thành điện thế tế bào  .............................................................. 14

2.2.2. Cơ sở hình thành tín hiệu điện tim  ........................................................... 18

2.2.2.1.  Giai đoạn khử cực tim  ..................................................................... 18

2.2.2.2.  Giai đoạn tái cực tim  ....................................................................... 19

2.2.2.3.  Các giai đoạn tạo sóng  ..................................................................... 19

a)  Nhĩ đồ  ..................................................................................................... 19

b) Thất đồ  ................................................................................................... 21

c)  Tâm trương  ............................................................................................. 28

d) Truyền đạt nhĩ – thất  .............................................................................. 28

2.3.  Các chuyển đạo để ghi điện tim  ................................................................... 29

2.3.1. Chuyển đạo ngoại vi  ................................................................................. 29

2.3.2. Chuyển đạo đơn cực chi  ........................................................................... 30

2.3.3. Chuyển đạ trước tim  ................................................................................. 32

2.4.  Đặc điểm tín hiệu điện tim  ........................................................................... 33

2.5.  Những giá trị cần đo từ điện tâm đồ  ............................................................. 34

2.6.  Đặc điểm máy điện tim  ................................................................................ 34 

x

SVTH : Phan Thị Hồng Trúc

SVTH : Cao Thị Mộng Hằng

2.7.  Sơ đồ khối máy điện tâm đồ  ......................................................................... 36

2.8.  Các thông số kỹ thuật cơ bản của máy điện tâm đồ  ..................................... 36

2.8.1. Dãi thông tần của máy  .............................................................................. 36

2.8.2. Hệ số méo phi tuyến  ................................................................................. 37

2.8.3. Độ nhạy  .................................................................................................... 37

2.8.4. Hệ số khử nhiễu đồng pha (CMMR)  ........................................................ 37

2.8.5. Trở kháng vào  .......................................................................................... 37

2.8.6. Hệ số khuếch đại  ...................................................................................... 37

2.8.7. Dòng dò  .................................................................................................... 38

2.9.  Linh kiện kèm theo máy  ............................................................................... 38

2.9.1. Bộ điện cực và cáp dẫn  ............................................................................ 38

2.9.2. Cáp nguồn  ................................................................................................ 39

2.9.3. Cáp nối đất  ............................................................................................... 39

2.9.4. Giấy ghi điện tim  ...................................................................................... 40

2.10.  Một số hình ảnh máy điện tâm đồ  ................................................................ 42

Phần 2: Thiết kế và thi công mạch  ....................................................................... 43

Chương I: Giới thiệu mạch  .................................................................................... 44

1.1.  Sơ đồ khối  ..................................................................................................... 44

1.2.  Bộ khuếch đại lọc nhiễu  ............................................................................... 44

1.2.1. Bộ khuếch đại  ........................................................................................... 44

1.2.2. Bộ lọc nhiễu  ............................................................................................. 46

1.3.  Kết luận  ........................................................................................................ 51

Chương II: Giới thiệu về các linh kiện chủ yếu của khối mạch  .......................... 52

2.1.  Vi mạch khuếch đại thuật toán (Opamp) ....................................................... 52

2.1.1. Định nghĩa  ................................................................................................ 52

2.1.2. Cấu tạo Opamp  ......................................................................................... 52

2.1.3. Kýhiệu Opamp  ........................................................................................ 53

2.1.4. Tính chất cơ bản của Opamp  .................................................................... 54 

xi

SVTH : Phan Thị Hồng Trúc

SVTH : Cao Thị Mộng Hằng

2.1.5. Đặc tính truyền đạt của Opamp  ................................................................ 56

2.2.  Giới thiệu sơ lược về IC AD620  ................................................................... 57

2.2.1. Mô tả IC AD620  ....................................................................................... 57

2.2.2. Nguyên lýhoạt động của IC AD620  ........................................................ 58

2.2.3. Một số ưu điểm của IC AD620  ................................................................ 60

2.2.4. Ngõ vào và ngõ ra của điện áp chỉnh về 0  ............................................... 61

2.2.5. Tăng độ lợi  ............................................................................................... 61

2.2.6. Bảo vệ đầu vào  ......................................................................................... 62

2.2.7. Sơ đồ chân IC AD620  .............................................................................. 63

2.2.8. Hình ảnh thực tế IC AD620  ..................................................................... 64

2.3.  Giới thiệu sơ lược về IC OP07  ..................................................................... 64

2.4.  Giới thiệu sơ lược về điện trở  ....................................................................... 66

2.5.  Giới thiệu sơ lược về biến trở  ....................................................................... 68

2.6.  Giới thiệu sơ lược về tụ điện  ........................................................................ 69

2.7.  Giới thiệu sơ lược về Diode chỉnh lưu  ......................................................... 70

Chương III: Thiết kế và thi công mạch .................................................................. 71

3.1.  Thiết kế mạch khuếch đại lọc  ....................................................................... 71

3.2.  Sơ đồ khối mạch khuếch đại lọc nhiễu  ......................................................... 72

3.3.  Sơ đồ nguyên lý – thiết kế trên phần mềm Proteus Professional  ................. 73

3.3.1. Mạch khuếch đại lọc  ................................................................................ 74

3.3.2. Mạch nhận tín hiệu  ................................................................................... 74

3.3.3. Mạch khuếch đại đo  ................................................................................. 75

3.3.4. Mạch lọc thông cao  .................................................................................. 75

3.3.5. Mạch lọc thông thấp  ................................................................................. 76

3.3.6. Mạch lọc tầm số 50Hz  .............................................................................. 76

3.3.7. Mạch ngõ ra  .............................................................................................. 77

3.3.8. Sơ đồ mạch in của mạch khuếch đại lọc  .................................................. 77

3.3.9. Sơ đồ bố trí linh kiện trong mạch  ............................................................. 78 

xii

SVTH : Phan Thị Hồng Trúc

SVTH : Cao Thị Mộng Hằng

3.3.10. Kết quả mạch khuếch đại lọc  ................................................................... 79

3.4.  Thiết kế mạch tạo điện áp chuẩn (bộ nguồn)  ............................................... 80

Phần 3: Kết luận và hướng phát triển đề tài ....................................................... 82

I.  Kết quả đề tài  ............................................................................................... 83

1.  Những điều đã làm được  .............................................................................. 83

2.  Những hạn chế  .............................................................................................. 84

II.  Hướng phát triển đề tài  ............................................................................... 84

III.  Kết luận  ........................................................................................................ 85

Tài liệu tham khảo


NGUỒN: (ket-noi.com)LINK DOWNLOADĐến với môn học Mạch xử lý tín hiệu Y sinh , chúng em nhận thấy để nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hành, khả năng phân tích, giải quyết vấn đề nhóm em đã chọn đề tài “Thiết kế mạch khuếch đại lọc cho máy điện tâm đồ”. NỘI DUNG:


Phần 1: Tổng quan lý thuyết đề tài  ........................................................................ 1

Chương I: Giới thiệu về máy điện tâm đồ  ............................................................... 2

1.1.  Đại cương  ....................................................................................................... 2

1.2.  Quá trình hình thành máy điện tâm đồ  ........................................................... 2

Chương II: Nguyên lý hoạt động máy điện tâm đồ  ................................................ 6

2.1.  Giới thiệu sơ lược về giải phẫu và sinh lýcủa tim  ......................................... 6

2.1.1. Giải phẫu sinh lýcủa tim  ........................................................................... 6

2.1.2. Đặc tính điện sinh lýhọc cơ tim và hệ thống dẫn truyền tim  .................. 11

2.2.  Ghi điện tim  .................................................................................................. 14

2.2.1. Cơ sở hình thành điện thế tế bào  .............................................................. 14

2.2.2. Cơ sở hình thành tín hiệu điện tim  ........................................................... 18

2.2.2.1.  Giai đoạn khử cực tim  ..................................................................... 18

2.2.2.2.  Giai đoạn tái cực tim  ....................................................................... 19

2.2.2.3.  Các giai đoạn tạo sóng  ..................................................................... 19

a)  Nhĩ đồ  ..................................................................................................... 19

b) Thất đồ  ................................................................................................... 21

c)  Tâm trương  ............................................................................................. 28

d) Truyền đạt nhĩ – thất  .............................................................................. 28

2.3.  Các chuyển đạo để ghi điện tim  ................................................................... 29

2.3.1. Chuyển đạo ngoại vi  ................................................................................. 29

2.3.2. Chuyển đạo đơn cực chi  ........................................................................... 30

2.3.3. Chuyển đạ trước tim  ................................................................................. 32

2.4.  Đặc điểm tín hiệu điện tim  ........................................................................... 33

2.5.  Những giá trị cần đo từ điện tâm đồ  ............................................................. 34

2.6.  Đặc điểm máy điện tim  ................................................................................ 34 

x

SVTH : Phan Thị Hồng Trúc

SVTH : Cao Thị Mộng Hằng

2.7.  Sơ đồ khối máy điện tâm đồ  ......................................................................... 36

2.8.  Các thông số kỹ thuật cơ bản của máy điện tâm đồ  ..................................... 36

2.8.1. Dãi thông tần của máy  .............................................................................. 36

2.8.2. Hệ số méo phi tuyến  ................................................................................. 37

2.8.3. Độ nhạy  .................................................................................................... 37

2.8.4. Hệ số khử nhiễu đồng pha (CMMR)  ........................................................ 37

2.8.5. Trở kháng vào  .......................................................................................... 37

2.8.6. Hệ số khuếch đại  ...................................................................................... 37

2.8.7. Dòng dò  .................................................................................................... 38

2.9.  Linh kiện kèm theo máy  ............................................................................... 38

2.9.1. Bộ điện cực và cáp dẫn  ............................................................................ 38

2.9.2. Cáp nguồn  ................................................................................................ 39

2.9.3. Cáp nối đất  ............................................................................................... 39

2.9.4. Giấy ghi điện tim  ...................................................................................... 40

2.10.  Một số hình ảnh máy điện tâm đồ  ................................................................ 42

Phần 2: Thiết kế và thi công mạch  ....................................................................... 43

Chương I: Giới thiệu mạch  .................................................................................... 44

1.1.  Sơ đồ khối  ..................................................................................................... 44

1.2.  Bộ khuếch đại lọc nhiễu  ............................................................................... 44

1.2.1. Bộ khuếch đại  ........................................................................................... 44

1.2.2. Bộ lọc nhiễu  ............................................................................................. 46

1.3.  Kết luận  ........................................................................................................ 51

Chương II: Giới thiệu về các linh kiện chủ yếu của khối mạch  .......................... 52

2.1.  Vi mạch khuếch đại thuật toán (Opamp) ....................................................... 52

2.1.1. Định nghĩa  ................................................................................................ 52

2.1.2. Cấu tạo Opamp  ......................................................................................... 52

2.1.3. Kýhiệu Opamp  ........................................................................................ 53

2.1.4. Tính chất cơ bản của Opamp  .................................................................... 54 

xi

SVTH : Phan Thị Hồng Trúc

SVTH : Cao Thị Mộng Hằng

2.1.5. Đặc tính truyền đạt của Opamp  ................................................................ 56

2.2.  Giới thiệu sơ lược về IC AD620  ................................................................... 57

2.2.1. Mô tả IC AD620  ....................................................................................... 57

2.2.2. Nguyên lýhoạt động của IC AD620  ........................................................ 58

2.2.3. Một số ưu điểm của IC AD620  ................................................................ 60

2.2.4. Ngõ vào và ngõ ra của điện áp chỉnh về 0  ............................................... 61

2.2.5. Tăng độ lợi  ............................................................................................... 61

2.2.6. Bảo vệ đầu vào  ......................................................................................... 62

2.2.7. Sơ đồ chân IC AD620  .............................................................................. 63

2.2.8. Hình ảnh thực tế IC AD620  ..................................................................... 64

2.3.  Giới thiệu sơ lược về IC OP07  ..................................................................... 64

2.4.  Giới thiệu sơ lược về điện trở  ....................................................................... 66

2.5.  Giới thiệu sơ lược về biến trở  ....................................................................... 68

2.6.  Giới thiệu sơ lược về tụ điện  ........................................................................ 69

2.7.  Giới thiệu sơ lược về Diode chỉnh lưu  ......................................................... 70

Chương III: Thiết kế và thi công mạch .................................................................. 71

3.1.  Thiết kế mạch khuếch đại lọc  ....................................................................... 71

3.2.  Sơ đồ khối mạch khuếch đại lọc nhiễu  ......................................................... 72

3.3.  Sơ đồ nguyên lý – thiết kế trên phần mềm Proteus Professional  ................. 73

3.3.1. Mạch khuếch đại lọc  ................................................................................ 74

3.3.2. Mạch nhận tín hiệu  ................................................................................... 74

3.3.3. Mạch khuếch đại đo  ................................................................................. 75

3.3.4. Mạch lọc thông cao  .................................................................................. 75

3.3.5. Mạch lọc thông thấp  ................................................................................. 76

3.3.6. Mạch lọc tầm số 50Hz  .............................................................................. 76

3.3.7. Mạch ngõ ra  .............................................................................................. 77

3.3.8. Sơ đồ mạch in của mạch khuếch đại lọc  .................................................. 77

3.3.9. Sơ đồ bố trí linh kiện trong mạch  ............................................................. 78 

xii

SVTH : Phan Thị Hồng Trúc

SVTH : Cao Thị Mộng Hằng

3.3.10. Kết quả mạch khuếch đại lọc  ................................................................... 79

3.4.  Thiết kế mạch tạo điện áp chuẩn (bộ nguồn)  ............................................... 80

Phần 3: Kết luận và hướng phát triển đề tài ....................................................... 82

I.  Kết quả đề tài  ............................................................................................... 83

1.  Những điều đã làm được  .............................................................................. 83

2.  Những hạn chế  .............................................................................................. 84

II.  Hướng phát triển đề tài  ............................................................................... 84

III.  Kết luận  ........................................................................................................ 85

Tài liệu tham khảo


NGUỒN: (ket-noi.com)LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: