THỰC TRẠNG SỬ DỤNG KHÁNG SINH HỢP LÝ VÀ HIỆU QUẢ CAN THIỆP TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TUYẾN TỈNH (Nguyễn Trọng Khoa)THỰC TRẠNG SỬ DỤNG KHÁNG SINH HỢP LÝ VÀ HIỆU QUẢ CAN THIỆP TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TUYẾN TỈNH (Nguyễn Trọng Khoa)


NỘI DUNG:


CHƯƠNG I. TỔNG QUAN ...............................................................................  14

1.1.  Kháng sinh và đề kháng kháng sinh .........................................................  14

1.2.  Sử dụng kháng sinh hợp lý tại bệnh viện  ..................................................  16

1.3.  Tình hình sử dụng kháng sinh  ...................................................................  18

1.2.1.  Thực trạng kê đơn kháng sinh  .................................................................  18

1.2.2.  Chương trình quản lý kháng sinh tại bệnh viện  ......................................  22

1.3. Chương trình quản lý sử dụng kháng sinh ở Việt Nam  ...............................  34

1.3.1.  Thực trạng Quản lý sử dụng kháng sinh tại Việt Nam  ...........................  34

1.3.2.  Nội dung chương trình Quản lý sử dụng kháng sinh tại Việt Nam  ........  36

1.4.  Các yếu tố  ảnh hưởng đến chương  trình quản lý sử  dụng kháng sinh tại bệnh 

viện  38

1.5.  Đặc điểm Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình và Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam 

Định  41

CHƯƠNG II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  .................  44

2.1.  Đối tượng, địa điểm và thời gian nghiên cứu  ...........................................  44

2.1.1.  Đối tượng nghiên cứu  .............................................................................  44

2.1.2.  Địa điểm nghiên cứu:  ..............................................................................  44

2.1.3.  Thời gian nghiên cứu:  .............................................................................  44

2.2.  Phương pháp nghiên cứu  ...........................................................................  44

2.2.1.  Thiết kế nghiên cứu  .................................................................................  44

2.2.2.  Cỡ mẫu và chọn mẫu nghiên cứu............................................................  45 

v

2.2.3.  Kỹ thuật thu thập thông tin  .....................................................................  48

2.2.4.  Các biện pháp can thiệp .........................................................................  49

2.2.5.  Biến số cần thu thập  ................................................................................  51

2.2.6.  Nội dung thực hiện Chương trình can thiệp  ...........................................  55

2.2.7.  Phương pháp phân tích số liệu  ...............................................................  58

2.2.8.  Sai số và cách hạn chế  ............................................................................  59

2.3.  Đạo đức nghiên cứu  ..................................................................................  59

CHƯƠNG III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU  .........................................................  61

3.1.  Đặc điểm mẫu nghiên cứu ........................................................................  61

3.1.1.  Đặc điểm chung của bệnh nhân tại mẫu nghiên cứu  ..............................  61

3.1.2.  Đặc điểm bệnh mắc kèm  .........................................................................  63

3.1.3.  Đặc điểm loại nhiễm khuẩn  ....................................................................  64

3.1.4.  Phân loại nhiễm khuẩn  ...........................................................................  65

3.1.5.  Kết quả cấy vi sinh  ..................................................................................  65

3.2.  Thực trạng sử  dụng kháng sinh hợp lý và một số  yếu tố  ảnh hưởng tại Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Thái Bình và Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định năm 2017  ..  67

3.2.1.  Số lượt kháng sinh sử dụng năm 2017  ....................................................  67

3.2.2.  Kết hợp kháng sinh năm 2017.................................................................  68

3.2.3.  Tỷ lệ lựa chọn kháng sinh khởi đầu hợp lý  .............................................  69

3.2.4.  Tỷ lệ cách dùng kháng sinh hợp lý  ..........................................................  70

3.2.5.  Một số  yếu tố  ảnh hưởng đến thực trạng quản lý sử  dụng KS tại BVĐK 

tỉnh Thái Bình và BVĐK tỉnh Nam Định năm 2017  ............................................  71

3.2.6.  Kiến thức thái độ của bác sỹ về về sử dụng kháng sinh của tại BVĐK tỉnh 

Thái Bình và BVĐK tỉnh Nam Định  ....................................................................  77

3.3.  Đánh giá hiệu quả  một số  biện pháp can thiệp tăng cường sử  dụng kháng 

sinh hợp lý tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình  ...............................................  82

3.3.1.  Đánh giá kết hợp kháng sinh  ..................................................................  82

3.3.2.  Tỷ lệ sử dụng kháng sinh khởi đầu hợp lý tại BVĐK tỉnh Thái Bình  .....  84

3.3.3.  Tỷ lệ lựa chọn kháng sinh khởi đầu tại BVĐK tỉnh Nam Định  .............  84

3.3.4.  Kết quả lựa chọn kháng sinh sau khi có kết quả kháng sinh đồ  .............  85 

vi

3.3.5.  Tỷ lệ  lựa chọn kháng sinh sau khi có kết quả kháng sinh đồ  tại BVĐK tỉnh 

Nam Định  87

3.3.6.  Phân tích cách dùng KS tính theo số lượt sử dụng kháng sinh  ..............  88

3.3.7.  Phân tích nguyên nhân cách dùng KS không hợp lý  ..............................  89

3.3.8.  Một số trường hợp cách dùng thuốc không phù hợp  ..............................  89

3.3.9.  Tổng số DDD kháng sinh tại hai bệnh viện  ............................................  91

3.3.10.  DDD của các KS tại BVĐK tỉnh Thái Bình  ............................................  93

3.3.11.  DDD của các KS tại BVĐK tỉnh Nam Định  ...........................................  94

3.3.12.  Ngày sử dụng kháng sinh  ........................................................................  96

3.3.13.  Thời gian sử dụng kháng sinh  .................................................................  98

3.3.14.  Một số yếu tố liên quan với sử dụng kháng sinh...................................  106

BÀN LUẬN  ......................................................................................................  109

4.1.  Đặc điểm mẫu nghiên cứu ......................................................................  109

4.1.1.  Đặc điểm chung của bệnh nhân tại mẫu nghiên cứu  ............................  109

4.1.2.  Đặc điểm mẫu cấy vi sinh  .....................................................................  111

4.2.  Thực  trạng  sử  dụng kháng  sinh  hợp  lý  và  một  số  yếu  tố  ảnh  hưởng  tại 

BVĐK tỉnh Thái Bình và BVĐK tỉnh Nam Định năm 2017  ............................  111

4.2.1.  Thực trạng sử dụng kháng sinh hợp lý  .................................................  111

4.2.2.  Một số  yếu tố  ảnh hưởng đến thực trạng quản lý sử  dụng KS tại BVĐK 

tỉnh Thái Bình và BVĐK tỉnh Nam Định năm 2017  ..........................................  115

4.3.  Đánh giá hiệu quả  một số  biện pháp can thiệp tăng cường sử  dụng kháng 

sinh hợp lý tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình  .............................................  120

4.3.1.  Tỷ lệ sử dụng KS khởi đầu hợp lý  .........................................................  122

4.3.2.  Kết quả lựa chọn kháng sinh sau khi có kết quả kháng sinh đồ  ...........  123

4.3.3.  Phân tích cách dùng KS  ........................................................................  124

4.3.4.  Lượng KS sử dụng  .................................................................................  125

4.3.5.  Ngày sử dụng kháng sinh  ......................................................................  127

4.3.6.  Chi phí sử dụng kháng sinh ..................................................................  129

KẾT LUẬN  .LINK DOWNLOADTHỰC TRẠNG SỬ DỤNG KHÁNG SINH HỢP LÝ VÀ HIỆU QUẢ CAN THIỆP TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TUYẾN TỈNH (Nguyễn Trọng Khoa)


NỘI DUNG:


CHƯƠNG I. TỔNG QUAN ...............................................................................  14

1.1.  Kháng sinh và đề kháng kháng sinh .........................................................  14

1.2.  Sử dụng kháng sinh hợp lý tại bệnh viện  ..................................................  16

1.3.  Tình hình sử dụng kháng sinh  ...................................................................  18

1.2.1.  Thực trạng kê đơn kháng sinh  .................................................................  18

1.2.2.  Chương trình quản lý kháng sinh tại bệnh viện  ......................................  22

1.3. Chương trình quản lý sử dụng kháng sinh ở Việt Nam  ...............................  34

1.3.1.  Thực trạng Quản lý sử dụng kháng sinh tại Việt Nam  ...........................  34

1.3.2.  Nội dung chương trình Quản lý sử dụng kháng sinh tại Việt Nam  ........  36

1.4.  Các yếu tố  ảnh hưởng đến chương  trình quản lý sử  dụng kháng sinh tại bệnh 

viện  38

1.5.  Đặc điểm Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình và Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam 

Định  41

CHƯƠNG II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  .................  44

2.1.  Đối tượng, địa điểm và thời gian nghiên cứu  ...........................................  44

2.1.1.  Đối tượng nghiên cứu  .............................................................................  44

2.1.2.  Địa điểm nghiên cứu:  ..............................................................................  44

2.1.3.  Thời gian nghiên cứu:  .............................................................................  44

2.2.  Phương pháp nghiên cứu  ...........................................................................  44

2.2.1.  Thiết kế nghiên cứu  .................................................................................  44

2.2.2.  Cỡ mẫu và chọn mẫu nghiên cứu............................................................  45 

v

2.2.3.  Kỹ thuật thu thập thông tin  .....................................................................  48

2.2.4.  Các biện pháp can thiệp .........................................................................  49

2.2.5.  Biến số cần thu thập  ................................................................................  51

2.2.6.  Nội dung thực hiện Chương trình can thiệp  ...........................................  55

2.2.7.  Phương pháp phân tích số liệu  ...............................................................  58

2.2.8.  Sai số và cách hạn chế  ............................................................................  59

2.3.  Đạo đức nghiên cứu  ..................................................................................  59

CHƯƠNG III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU  .........................................................  61

3.1.  Đặc điểm mẫu nghiên cứu ........................................................................  61

3.1.1.  Đặc điểm chung của bệnh nhân tại mẫu nghiên cứu  ..............................  61

3.1.2.  Đặc điểm bệnh mắc kèm  .........................................................................  63

3.1.3.  Đặc điểm loại nhiễm khuẩn  ....................................................................  64

3.1.4.  Phân loại nhiễm khuẩn  ...........................................................................  65

3.1.5.  Kết quả cấy vi sinh  ..................................................................................  65

3.2.  Thực trạng sử  dụng kháng sinh hợp lý và một số  yếu tố  ảnh hưởng tại Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Thái Bình và Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định năm 2017  ..  67

3.2.1.  Số lượt kháng sinh sử dụng năm 2017  ....................................................  67

3.2.2.  Kết hợp kháng sinh năm 2017.................................................................  68

3.2.3.  Tỷ lệ lựa chọn kháng sinh khởi đầu hợp lý  .............................................  69

3.2.4.  Tỷ lệ cách dùng kháng sinh hợp lý  ..........................................................  70

3.2.5.  Một số  yếu tố  ảnh hưởng đến thực trạng quản lý sử  dụng KS tại BVĐK 

tỉnh Thái Bình và BVĐK tỉnh Nam Định năm 2017  ............................................  71

3.2.6.  Kiến thức thái độ của bác sỹ về về sử dụng kháng sinh của tại BVĐK tỉnh 

Thái Bình và BVĐK tỉnh Nam Định  ....................................................................  77

3.3.  Đánh giá hiệu quả  một số  biện pháp can thiệp tăng cường sử  dụng kháng 

sinh hợp lý tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình  ...............................................  82

3.3.1.  Đánh giá kết hợp kháng sinh  ..................................................................  82

3.3.2.  Tỷ lệ sử dụng kháng sinh khởi đầu hợp lý tại BVĐK tỉnh Thái Bình  .....  84

3.3.3.  Tỷ lệ lựa chọn kháng sinh khởi đầu tại BVĐK tỉnh Nam Định  .............  84

3.3.4.  Kết quả lựa chọn kháng sinh sau khi có kết quả kháng sinh đồ  .............  85 

vi

3.3.5.  Tỷ lệ  lựa chọn kháng sinh sau khi có kết quả kháng sinh đồ  tại BVĐK tỉnh 

Nam Định  87

3.3.6.  Phân tích cách dùng KS tính theo số lượt sử dụng kháng sinh  ..............  88

3.3.7.  Phân tích nguyên nhân cách dùng KS không hợp lý  ..............................  89

3.3.8.  Một số trường hợp cách dùng thuốc không phù hợp  ..............................  89

3.3.9.  Tổng số DDD kháng sinh tại hai bệnh viện  ............................................  91

3.3.10.  DDD của các KS tại BVĐK tỉnh Thái Bình  ............................................  93

3.3.11.  DDD của các KS tại BVĐK tỉnh Nam Định  ...........................................  94

3.3.12.  Ngày sử dụng kháng sinh  ........................................................................  96

3.3.13.  Thời gian sử dụng kháng sinh  .................................................................  98

3.3.14.  Một số yếu tố liên quan với sử dụng kháng sinh...................................  106

BÀN LUẬN  ......................................................................................................  109

4.1.  Đặc điểm mẫu nghiên cứu ......................................................................  109

4.1.1.  Đặc điểm chung của bệnh nhân tại mẫu nghiên cứu  ............................  109

4.1.2.  Đặc điểm mẫu cấy vi sinh  .....................................................................  111

4.2.  Thực  trạng  sử  dụng kháng  sinh  hợp  lý  và  một  số  yếu  tố  ảnh  hưởng  tại 

BVĐK tỉnh Thái Bình và BVĐK tỉnh Nam Định năm 2017  ............................  111

4.2.1.  Thực trạng sử dụng kháng sinh hợp lý  .................................................  111

4.2.2.  Một số  yếu tố  ảnh hưởng đến thực trạng quản lý sử  dụng KS tại BVĐK 

tỉnh Thái Bình và BVĐK tỉnh Nam Định năm 2017  ..........................................  115

4.3.  Đánh giá hiệu quả  một số  biện pháp can thiệp tăng cường sử  dụng kháng 

sinh hợp lý tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình  .............................................  120

4.3.1.  Tỷ lệ sử dụng KS khởi đầu hợp lý  .........................................................  122

4.3.2.  Kết quả lựa chọn kháng sinh sau khi có kết quả kháng sinh đồ  ...........  123

4.3.3.  Phân tích cách dùng KS  ........................................................................  124

4.3.4.  Lượng KS sử dụng  .................................................................................  125

4.3.5.  Ngày sử dụng kháng sinh  ......................................................................  127

4.3.6.  Chi phí sử dụng kháng sinh ..................................................................  129

KẾT LUẬN  .LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: