Thực trạng và hiệu quả mô hình can thiệp nâng cao quản lý chất lượng khám chữa bệnh tại bệnh viện quận Thủ đức, thành phố Hồ Chí MinhThực trạng và hiệu quả mô hình can thiệp nâng cao quản lý chất lượng khám chữa bệnh tại bệnh viện quận Thủ đức, thành phố Hồ Chí Minh


NỘI DUNG:


CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU  ..............................................................  3

1.1.  KHÁI NIỆM VỀ  CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH VÀ QUẢN LÝ 

CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH  ...............................................................  3

1.2.  MỘT SỐ HỌC THUYẾT CƠ BẢN VỀ LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ ĐƯỢC 

ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH  .........  7

1.3.  MỘT  SỐ  TIÊU  CHÍ,  TIÊU  CHUẨN,  CÔNG  CỤ  VÀ  CÁC  MÔ  HÌNH 

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH VÀ KẾT QUẢ  ĐẠT ĐƯỢC 

QUA CÁC NGHIÊN CỨU  ................................................................................  12

1.4.  THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH HIỆN 

NAY    .................................................................................................................  18

1.5.  LỰA  CHỌN  MÔ  HÌNH  CAN  THIỆP  NHẰM  NÂNG  CAO  QUẢN  LÝ 

CHẤT  LƯỢNG  KHÁM  CHỮA  BỆNH  PHÙ  HỢP  VỚI  BỐI  CẢNH  VÀ  HỆ

THỐNG Y TẾ Ở VIỆT NAM  ............................................................................  25

1.6.  TỔNG QUAN VỀ BỆNH VIỆN QUẬN THỦ ĐỨC  ................................  30

CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  .................  32

2.1.  ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU  ...................  32

2.2.  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  .............................................................  32

2.3.  NỘI DUNG VÀ BIẾN SỐ NGHIÊN CỨU  ..............................................  40

2.4.  CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH NGHIÊN CỨU  ..............................................  49

2.5.  CÔNG CỤ THU THẬP THÔNG TIN  ......................................................  63

2.6.  XỬ LÝ VÀ PHÂN TÍCH SỐ  LIỆU  .........................................................  64

2.7.  SAI SỐ VÀ CÁCH KHẮC PHỤC  ...........................................................  65

2.8.  ĐẠO ĐỨC NGHIÊN CỨU  ......................................................................  65

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU  ..........................................................  66

3.1.  THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH  .......  66

3.2.  ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ  MÔ HÌNH CAN THIỆP NÂNG CAO QUẢN LÝ 

CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA CỦA BỆNH VIỆN QUẬN THỦ ĐỨC.  ..........  81

CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN  ..................................................................................  94 

4.1.  THỰC  TRẠNG  QUẢN  LÝ  CHẤT  LƯỢNG  KHÁM  CHỮA  BỆNH  TẠI 

BỆNH VIỆN  ......................................................................................................  94

4.2.  ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ  MÔ HÌNH CAN THIỆP NÂNG CAO QUẢN LÝ 

CHẤT LƯỢNG CỦA BỆNH VIỆN QUẬN THỦ ĐỨC  ..................................  105

4.3.  NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA NGHIÊN CỨU  ...........................................  127

4.4.  THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA NGHIÊN CỨU  ............................  128

4.5.  HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU............................................................  129

KẾT LUẬN  .......................................................................................................  130

BÀI HỌC KINH NGHIỆM..............................................................................  132

KIẾN NGHỊ  ......................................................................................................  133

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

CỦA TÁC GIẢ 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤCLINK DOWNLOADThực trạng và hiệu quả mô hình can thiệp nâng cao quản lý chất lượng khám chữa bệnh tại bệnh viện quận Thủ đức, thành phố Hồ Chí Minh


NỘI DUNG:


CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU  ..............................................................  3

1.1.  KHÁI NIỆM VỀ  CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH VÀ QUẢN LÝ 

CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH  ...............................................................  3

1.2.  MỘT SỐ HỌC THUYẾT CƠ BẢN VỀ LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ ĐƯỢC 

ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH  .........  7

1.3.  MỘT  SỐ  TIÊU  CHÍ,  TIÊU  CHUẨN,  CÔNG  CỤ  VÀ  CÁC  MÔ  HÌNH 

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH VÀ KẾT QUẢ  ĐẠT ĐƯỢC 

QUA CÁC NGHIÊN CỨU  ................................................................................  12

1.4.  THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH HIỆN 

NAY    .................................................................................................................  18

1.5.  LỰA  CHỌN  MÔ  HÌNH  CAN  THIỆP  NHẰM  NÂNG  CAO  QUẢN  LÝ 

CHẤT  LƯỢNG  KHÁM  CHỮA  BỆNH  PHÙ  HỢP  VỚI  BỐI  CẢNH  VÀ  HỆ

THỐNG Y TẾ Ở VIỆT NAM  ............................................................................  25

1.6.  TỔNG QUAN VỀ BỆNH VIỆN QUẬN THỦ ĐỨC  ................................  30

CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  .................  32

2.1.  ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU  ...................  32

2.2.  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  .............................................................  32

2.3.  NỘI DUNG VÀ BIẾN SỐ NGHIÊN CỨU  ..............................................  40

2.4.  CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH NGHIÊN CỨU  ..............................................  49

2.5.  CÔNG CỤ THU THẬP THÔNG TIN  ......................................................  63

2.6.  XỬ LÝ VÀ PHÂN TÍCH SỐ  LIỆU  .........................................................  64

2.7.  SAI SỐ VÀ CÁCH KHẮC PHỤC  ...........................................................  65

2.8.  ĐẠO ĐỨC NGHIÊN CỨU  ......................................................................  65

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU  ..........................................................  66

3.1.  THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH  .......  66

3.2.  ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ  MÔ HÌNH CAN THIỆP NÂNG CAO QUẢN LÝ 

CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA CỦA BỆNH VIỆN QUẬN THỦ ĐỨC.  ..........  81

CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN  ..................................................................................  94 

4.1.  THỰC  TRẠNG  QUẢN  LÝ  CHẤT  LƯỢNG  KHÁM  CHỮA  BỆNH  TẠI 

BỆNH VIỆN  ......................................................................................................  94

4.2.  ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ  MÔ HÌNH CAN THIỆP NÂNG CAO QUẢN LÝ 

CHẤT LƯỢNG CỦA BỆNH VIỆN QUẬN THỦ ĐỨC  ..................................  105

4.3.  NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA NGHIÊN CỨU  ...........................................  127

4.4.  THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA NGHIÊN CỨU  ............................  128

4.5.  HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU............................................................  129

KẾT LUẬN  .......................................................................................................  130

BÀI HỌC KINH NGHIỆM..............................................................................  132

KIẾN NGHỊ  ......................................................................................................  133

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

CỦA TÁC GIẢ 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤCLINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: