Tiềm năng, định hướng và giải pháp phát triển du lịch cồn phụng tỉnh bên tre (Nguyễn Thu Thảo)Tiềm năng, định hướng và giải pháp phát triển du lịch cồn phụng tỉnh bên tre (Nguyễn Thu Thảo)


NỘI DUNG:MỞ ĐẦU ......................................................................................................................... 1
1. Lý do chọn đề tài .........................................................................................................1
2. Mục tiêu nghiên cứu ....................................................................................................1
3. Đối tƣợng nghiên cứu của đề tài..................................................................................1
4. Phạm vi nghiên cứu .....................................................................................................2
5. Thực trạng vấn đề nghiên cứu .....................................................................................2
6. Quan điểm nghiên cứu .................................................................................................2
6.1. Quan điểm tổng hợp .................................................................................................3
6.2. Quan điểm lãnh thổ ..................................................................................................3
6.3. Quan điểm lịch sử .....................................................................................................3
6.4. Quan điểm viễn cảnh ................................................................................................ 3
7. Phƣơng pháp nghiên cứu ............................................................................................. 3
7.1. Phƣơng pháp thu thập và xử lý thông tin .................................................................3
7.2. Phƣơng pháp khảo sát thực tế ...................................................................................4
7.3. Phƣơng pháp điều tra xã hội học ..............................................................................4
7.4. Phƣơng pháp phân tích thống kê ..............................................................................4
Chƣơng 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN ......................................................................................... 5
1.1. Khái niệm du lịch .....................................................................................................5
1.1.1. Định nghĩa du lịch .................................................................................................5
1.1.2. Các loại hình du lịch .............................................................................................. 5
1.1.3. Chức năng du lịch ..................................................................................................8
1.2. Tài nguyên du lịch ..................................................................................................10
1.2.1. Khái niệm tài nguyên du lịch...............................................................................10
1.2.2. Các loại tài nguyên du lịch ..................................................................................11
1.2.3. Vai trò của tài nguyên du lịch..............................................................................13
1.3. Các nhân tố ảnh hƣởng đến sự phát triển du lịch ...................................................14

1.3.1. Dân cƣ và lao động .............................................................................................. 14
1.3.2. Nhu cầu nghỉ ngơi du lịch ...................................................................................15
1.3.3. Sự phát triển của nền kinh tế ...............................................................................15
1.3.4. Chính sách phát triển du lịch ...............................................................................15
1.3.5. Điều kiện cơ sở vật chất hạ tầng phục vụ du lịch ................................................16
Chƣơng 2. TIỀM NĂNG VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI CỒN
PHỤNG TỈNH BẾN TRE ............................................................................................. 17
2.1. Khái quát về Cồn Phụng ......................................................................................... 17
2.1.1. Vị trí và đặc điểm tự nhiên ..................................................................................17
2.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội ....................................................................................17
2.2. Tiềm năng phát triển du lịch ở cồn phụng .............................................................. 18
2.2.1. Địa hình ...............................................................................................................18
2.2.2. Sơng ngịi .............................................................................................................18
2.2.3. Tài ngun cảnh quan .......................................................................................... 18
2.2.4. Du lịch làng nghề ở Cồn Phụng...........................................................................18
2.2.5. Du lịch văn hóa ở Cồn Phụng:.............................................................................20
2.3. Nhân tố ảnh hƣởng đến sự phát triển du lịch tại cồn phụng...................................21
2.3.1. Cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch ............................................................................21
2.3.2. Cơ sở vật chất phục vụ du lịch ............................................................................22
NGUYỄN THU THẢO (6106746)

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP


TIỀM NĂNG, ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH
CỒN PHỤNG TỈNH BẾN TRE
2.3.3. Các nhân tố khác .................................................................................................25
2.4. Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch cồn phụng tỉnh bến tre ............................... 25
2.4.1. Thuận lợi ..............................................................................................................25
2.4.2. Khó khăn..............................................................................................................26

2.5. Thực trạng khai thác du lịch ở cồn phụng .............................................................. 27
2.5.1. Khái quát chung về sự phát triển du lịch ở Cồn Phụng .......................................27
2.5.2. Số lƣợng khách du lịch đến với Cồn Phụng ........................................................ 28
2.5.3. Các loại hình hoạt động du lịch chủ yếu ở Cồn Phụng .......................................29
2.5.4. Loại hình và sản phẩm du lịch đang đƣợc khai thác ở Cồn Phụng .....................31
2.5.5. Doanh thu từ du lịch ............................................................................................ 33
2.5.6. Đánh giá chung về thực trạng phát triển du lịch ở Cồn Phụng ........................... 34
Chƣơng 3. ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LịCH CỒN PHỤNG
TỈNH BẾN TRE ............................................................................................................37
3.1. Định hƣớng chung về sự phát triển du lịch tỉnh Bến Tre .......................................37
3.2. Định hƣớng phát triển du lịch ở Cồn Phụng........................................................... 37
3.2.1. Quan điểm phát triển ........................................................................................... 37
3.2.2. Mục tiêu phát triển............................................................................................... 38
3.2.3. Định hƣớng phát triển .......................................................................................... 39
3.3. Các giải pháp phát triển du lịch Cồn Phụng ........................................................... 46
3.3.1. Giải pháp về cơ chế chính sách ...........................................................................46
3.3.2. Giải pháp về xúc tiến, quảng bá thông tin du lịch ...............................................47
3.3.3. Giải pháp về nguồn nhân lực ...............................................................................48
3.3.4. Giải pháp về đa dạng hóa sản phẩm ....................................................................48
3.3.5. Giải pháp về bảo vệ môi trƣờng và tài nguyên thiên nhiên .................................49
3.3.6. Giải pháp về đầu tƣ .............................................................................................. 50
3.3.7. Giải pháp khác .....................................................................................................51
KẾT LUẬN ...................................................................................................................53
1. Kết quả đạt đƣợc ........................................................................................................53
2. Ý kiến đề xuất ............................................................................................................54
2.1. Đối với UBND huyện Châu Thành ........................................................................54
2.2. Đối với Ban Quản Lý Cồn Phụng ..........................................................................54
2.3. Đối với Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Bến Tre ......................................54
3. Hƣớng nghiên cứu tiếp theo ...................................................................................... 55
TÀI LIỆU THAM KHẢO
LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)Tiềm năng, định hướng và giải pháp phát triển du lịch cồn phụng tỉnh bên tre (Nguyễn Thu Thảo)


NỘI DUNG:MỞ ĐẦU ......................................................................................................................... 1
1. Lý do chọn đề tài .........................................................................................................1
2. Mục tiêu nghiên cứu ....................................................................................................1
3. Đối tƣợng nghiên cứu của đề tài..................................................................................1
4. Phạm vi nghiên cứu .....................................................................................................2
5. Thực trạng vấn đề nghiên cứu .....................................................................................2
6. Quan điểm nghiên cứu .................................................................................................2
6.1. Quan điểm tổng hợp .................................................................................................3
6.2. Quan điểm lãnh thổ ..................................................................................................3
6.3. Quan điểm lịch sử .....................................................................................................3
6.4. Quan điểm viễn cảnh ................................................................................................ 3
7. Phƣơng pháp nghiên cứu ............................................................................................. 3
7.1. Phƣơng pháp thu thập và xử lý thông tin .................................................................3
7.2. Phƣơng pháp khảo sát thực tế ...................................................................................4
7.3. Phƣơng pháp điều tra xã hội học ..............................................................................4
7.4. Phƣơng pháp phân tích thống kê ..............................................................................4
Chƣơng 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN ......................................................................................... 5
1.1. Khái niệm du lịch .....................................................................................................5
1.1.1. Định nghĩa du lịch .................................................................................................5
1.1.2. Các loại hình du lịch .............................................................................................. 5
1.1.3. Chức năng du lịch ..................................................................................................8
1.2. Tài nguyên du lịch ..................................................................................................10
1.2.1. Khái niệm tài nguyên du lịch...............................................................................10
1.2.2. Các loại tài nguyên du lịch ..................................................................................11
1.2.3. Vai trò của tài nguyên du lịch..............................................................................13
1.3. Các nhân tố ảnh hƣởng đến sự phát triển du lịch ...................................................14

1.3.1. Dân cƣ và lao động .............................................................................................. 14
1.3.2. Nhu cầu nghỉ ngơi du lịch ...................................................................................15
1.3.3. Sự phát triển của nền kinh tế ...............................................................................15
1.3.4. Chính sách phát triển du lịch ...............................................................................15
1.3.5. Điều kiện cơ sở vật chất hạ tầng phục vụ du lịch ................................................16
Chƣơng 2. TIỀM NĂNG VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI CỒN
PHỤNG TỈNH BẾN TRE ............................................................................................. 17
2.1. Khái quát về Cồn Phụng ......................................................................................... 17
2.1.1. Vị trí và đặc điểm tự nhiên ..................................................................................17
2.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội ....................................................................................17
2.2. Tiềm năng phát triển du lịch ở cồn phụng .............................................................. 18
2.2.1. Địa hình ...............................................................................................................18
2.2.2. Sơng ngịi .............................................................................................................18
2.2.3. Tài ngun cảnh quan .......................................................................................... 18
2.2.4. Du lịch làng nghề ở Cồn Phụng...........................................................................18
2.2.5. Du lịch văn hóa ở Cồn Phụng:.............................................................................20
2.3. Nhân tố ảnh hƣởng đến sự phát triển du lịch tại cồn phụng...................................21
2.3.1. Cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch ............................................................................21
2.3.2. Cơ sở vật chất phục vụ du lịch ............................................................................22
NGUYỄN THU THẢO (6106746)

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP


TIỀM NĂNG, ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH
CỒN PHỤNG TỈNH BẾN TRE
2.3.3. Các nhân tố khác .................................................................................................25
2.4. Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch cồn phụng tỉnh bến tre ............................... 25
2.4.1. Thuận lợi ..............................................................................................................25
2.4.2. Khó khăn..............................................................................................................26

2.5. Thực trạng khai thác du lịch ở cồn phụng .............................................................. 27
2.5.1. Khái quát chung về sự phát triển du lịch ở Cồn Phụng .......................................27
2.5.2. Số lƣợng khách du lịch đến với Cồn Phụng ........................................................ 28
2.5.3. Các loại hình hoạt động du lịch chủ yếu ở Cồn Phụng .......................................29
2.5.4. Loại hình và sản phẩm du lịch đang đƣợc khai thác ở Cồn Phụng .....................31
2.5.5. Doanh thu từ du lịch ............................................................................................ 33
2.5.6. Đánh giá chung về thực trạng phát triển du lịch ở Cồn Phụng ........................... 34
Chƣơng 3. ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LịCH CỒN PHỤNG
TỈNH BẾN TRE ............................................................................................................37
3.1. Định hƣớng chung về sự phát triển du lịch tỉnh Bến Tre .......................................37
3.2. Định hƣớng phát triển du lịch ở Cồn Phụng........................................................... 37
3.2.1. Quan điểm phát triển ........................................................................................... 37
3.2.2. Mục tiêu phát triển............................................................................................... 38
3.2.3. Định hƣớng phát triển .......................................................................................... 39
3.3. Các giải pháp phát triển du lịch Cồn Phụng ........................................................... 46
3.3.1. Giải pháp về cơ chế chính sách ...........................................................................46
3.3.2. Giải pháp về xúc tiến, quảng bá thông tin du lịch ...............................................47
3.3.3. Giải pháp về nguồn nhân lực ...............................................................................48
3.3.4. Giải pháp về đa dạng hóa sản phẩm ....................................................................48
3.3.5. Giải pháp về bảo vệ môi trƣờng và tài nguyên thiên nhiên .................................49
3.3.6. Giải pháp về đầu tƣ .............................................................................................. 50
3.3.7. Giải pháp khác .....................................................................................................51
KẾT LUẬN ...................................................................................................................53
1. Kết quả đạt đƣợc ........................................................................................................53
2. Ý kiến đề xuất ............................................................................................................54
2.1. Đối với UBND huyện Châu Thành ........................................................................54
2.2. Đối với Ban Quản Lý Cồn Phụng ..........................................................................54
2.3. Đối với Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Bến Tre ......................................54
3. Hƣớng nghiên cứu tiếp theo ...................................................................................... 55
TÀI LIỆU THAM KHẢO
LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: