TIỂU LUẬN tâm lý học xã hội đề tài VAI TRÒ của TRUYỀN THÔNG đối với sự HÌNH THÀNH và PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCHĐề tài nghiên cứu này nhằm phân tích rõ hơn ảnh hưởng của truyền thơng đến sự hình thành và phát triển nhân cách, đánh giá mặt tốt, xấu của truyền thông hiện nay đối với nhân cách con người, từ đó có những giải pháp tích cực để truyền thơng trở thành cơng cụ hữu ích, động viên, khích lệ con người phát triển tâm lý theo hướng tốt đẹp.

Đề tài nghiên cứu này nhằm phân tích rõ hơn ảnh hưởng của truyền thơng đến sự hình thành và phát triển nhân cách, đánh giá mặt tốt, xấu của truyền thông hiện nay đối với nhân cách con người, từ đó có những giải pháp tích cực để truyền thơng trở thành cơng cụ hữu ích, động viên, khích lệ con người phát triển tâm lý theo hướng tốt đẹp.M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: