TÌM HIỂU HỆ THỐNG CÁC CẢNG CẠN (ICD) CỦA VIỆT NAM - TÂN CẢNG SÓNG THẦNMỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG CẢNG CẠN (ICD) CỦA VIỆT NAM. 2

1. Tổng Quan 2

1.1  Khái niệm cảng cạn (ICD) 2

1.2 Tiêu chí hình thành cảng cạn 3

1.3 Phân loại cảng cạn 3

1.4. Vai trò và chức năng của cảng cạn (ICD) 5

1.5. Hoạt động của cảng cạn (ICD) 7

1.6 Danh sách cảng cạn ICD lớn tại Việt Nam 9

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG ICD VIỆT NAM 11

2.1. Sự hình thành và phát triển của hệ thống ICD Việt Nam: 11

2.2 Số lượng và hoạt động các ICD của Việt Nam 12

2.3 Đặc điểm của các ICD ở miền Bắc và miền Nam nước ta 14

2.3.1 Đặc điểm ICD miền Bắc: 14

2.3.2 Đặc điểm ICD miền Nam: 14

CHƯƠNG 3.ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HỆ THỐNG CẢNG CẠN ICD CỦA VIỆT NAM 16

3.1 Kết quả đạt được 16

3.2 Những hạn chế còn tồn tại 16

3.3 Nguyên nhân còn tồn tại hạn chế 17

3.4 Giải pháp và hướng phát triển sắp tới 17

CHƯƠNG 4. GIỚI THIỆU VỀ CẢNG CẠN (ICD) TÂN CẢNG SÓNG THẦN 20

4.1. Lịch sử hình thành 20

4.2. Vị trí địa lý và diện tích 20

4.3. Chức năng và vai trò của ICD Tân Cảng - Sóng Thần 21

4.3.1 Chức năng của ICD Tân Cảng Sóng Thần: 21

4.3.2 Vai trò của ICD Tân Cảng Sóng Thần 21

4.4 Hoạt động của ICD Tân Cảng - Sóng Thần 22

4.4.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức 22

4.1.2 Cơ cấu bộ máy quản lý 22

4.1.3 Nhiệm vụ, chức năng của các đơn vị, phòng ban: 23

4.2 Các dịch vụ của công ty 25

4.3 Xu hướng “xanh” trong chiến lược phát triển của Tân cảng Sóng Thần 26

TỔNG KẾT. 27

NGUỒN 28

 

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG CẢNG CẠN (ICD) CỦA VIỆT NAM. 2

1. Tổng Quan 2

1.1  Khái niệm cảng cạn (ICD) 2

1.2 Tiêu chí hình thành cảng cạn 3

1.3 Phân loại cảng cạn 3

1.4. Vai trò và chức năng của cảng cạn (ICD) 5

1.5. Hoạt động của cảng cạn (ICD) 7

1.6 Danh sách cảng cạn ICD lớn tại Việt Nam 9

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG ICD VIỆT NAM 11

2.1. Sự hình thành và phát triển của hệ thống ICD Việt Nam: 11

2.2 Số lượng và hoạt động các ICD của Việt Nam 12

2.3 Đặc điểm của các ICD ở miền Bắc và miền Nam nước ta 14

2.3.1 Đặc điểm ICD miền Bắc: 14

2.3.2 Đặc điểm ICD miền Nam: 14

CHƯƠNG 3.ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HỆ THỐNG CẢNG CẠN ICD CỦA VIỆT NAM 16

3.1 Kết quả đạt được 16

3.2 Những hạn chế còn tồn tại 16

3.3 Nguyên nhân còn tồn tại hạn chế 17

3.4 Giải pháp và hướng phát triển sắp tới 17

CHƯƠNG 4. GIỚI THIỆU VỀ CẢNG CẠN (ICD) TÂN CẢNG SÓNG THẦN 20

4.1. Lịch sử hình thành 20

4.2. Vị trí địa lý và diện tích 20

4.3. Chức năng và vai trò của ICD Tân Cảng - Sóng Thần 21

4.3.1 Chức năng của ICD Tân Cảng Sóng Thần: 21

4.3.2 Vai trò của ICD Tân Cảng Sóng Thần 21

4.4 Hoạt động của ICD Tân Cảng - Sóng Thần 22

4.4.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức 22

4.1.2 Cơ cấu bộ máy quản lý 22

4.1.3 Nhiệm vụ, chức năng của các đơn vị, phòng ban: 23

4.2 Các dịch vụ của công ty 25

4.3 Xu hướng “xanh” trong chiến lược phát triển của Tân cảng Sóng Thần 26

TỔNG KẾT. 27

NGUỒN 28

 M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: