XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY TOYOTA VIỆT NAM - QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰCXÂY DỰNG CHÍNH SÁCH NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY TOYOTA VIỆT NAM - QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰCNỘI DUNG:Phần 1 Tổng Quan Về Quản Trị Nhân Lực.....................................................2
I. Khái Niệm Về Quản Trị Nhân Sự................................................................2
II. Sự Cần Thiết Phải Quản Trị Nguồn Nhân Lực Trong Doanh Nghiệp.......2
III. Đặc Điểm, Chức Năng, Nhiệm Vụ, Mục Tiêu Của Quản Trị Nguồn Nhân
Lực..................................................................................................................3
1.Đặc Điểm:....................................................................................................3
2.Chức Năng:..................................................................................................3
3. Nhiệm Vụ....................................................................................................3
4. Mục Tiêu.....................................................................................................3
Phần 2 Thực Trạng Về Tình Hình Quản Trị Nguồn Nhân Lực Tại Cơng Ty
Toyota Việt Nam.............................................................................................5
I.Khái Quát Về Công Ty Toyota Việt Nam.....................................................5
1.Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển Của Cơng Ty....................................5
2. Một Số Đặc Điểm Hoạt Động Của Công Ty Ảnh Hưởng Đến Việc Quản Lý
Và Sử Dụng Nguồn Nhân Lực........................................................................9
A. Sản Phẩm Chính Ơ Tơ:.............................................................................11
B. Dịch Vụ Sau Bán Hàng Và Cung Cấp Phụ Tùng, Phụ Kiện Chính Hiệu:12
C. Hoạt Động Xuất Khẩu Phụ Tùng:............................................................12
II.Chiến Lược Nguồn Nhân Lực Cho Lợi Thế Cạnh Tranh..........................13
III.Chính Sách Tuyển Dụng Tại Cơng Ty Toyota Việt Nam.........................14
IV.Ưu Điểm Và Nhược Điểm Trong Quản Trị Nhân Lực Của Công Ty Toyota
Việt Nam.......................................................................................................15
Phần 3: Một Số Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Trị Nhân Lực Tại Cơng
Ty Toyota Việt Nam......................................................................................16
I.Ổn Định Và Duy Trì Nguồn Nhân Lực Hiện Có........................................16
1. Bố Trí Nhân Sự Đúng Người, Đúng Việc................................................16
2. Xây Dựng Chính Sách Đãi Ngộ, Phúc Lợi Tốt........................................16
3. Có Chính Sách Đề Bạt – Thăng Tiến Cho Nhân Viên Xuất Sắc..............16
4. Tăng Cường Đào Tạo, Phát Triển Kỹ Năng Cho Nhân Viên....................16
5. Xây Dựng Môi Trường Làm Việc Năng Động, Thân Thiện.....................16
6. Quan Tâm Chăm Lo Đời Sống Nhân Viên...............................................17
II.Đề Xuất Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Trị Nguồn Nhân Lực Tại
Công Ty Toyota.............................................................................................17
Kết Luận........................................................................................................19
Tài Liệu Tham KhảoXÂY DỰNG CHÍNH SÁCH NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY TOYOTA VIỆT NAM - QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰCNỘI DUNG:Phần 1 Tổng Quan Về Quản Trị Nhân Lực.....................................................2
I. Khái Niệm Về Quản Trị Nhân Sự................................................................2
II. Sự Cần Thiết Phải Quản Trị Nguồn Nhân Lực Trong Doanh Nghiệp.......2
III. Đặc Điểm, Chức Năng, Nhiệm Vụ, Mục Tiêu Của Quản Trị Nguồn Nhân
Lực..................................................................................................................3
1.Đặc Điểm:....................................................................................................3
2.Chức Năng:..................................................................................................3
3. Nhiệm Vụ....................................................................................................3
4. Mục Tiêu.....................................................................................................3
Phần 2 Thực Trạng Về Tình Hình Quản Trị Nguồn Nhân Lực Tại Cơng Ty
Toyota Việt Nam.............................................................................................5
I.Khái Quát Về Công Ty Toyota Việt Nam.....................................................5
1.Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển Của Cơng Ty....................................5
2. Một Số Đặc Điểm Hoạt Động Của Công Ty Ảnh Hưởng Đến Việc Quản Lý
Và Sử Dụng Nguồn Nhân Lực........................................................................9
A. Sản Phẩm Chính Ơ Tơ:.............................................................................11
B. Dịch Vụ Sau Bán Hàng Và Cung Cấp Phụ Tùng, Phụ Kiện Chính Hiệu:12
C. Hoạt Động Xuất Khẩu Phụ Tùng:............................................................12
II.Chiến Lược Nguồn Nhân Lực Cho Lợi Thế Cạnh Tranh..........................13
III.Chính Sách Tuyển Dụng Tại Cơng Ty Toyota Việt Nam.........................14
IV.Ưu Điểm Và Nhược Điểm Trong Quản Trị Nhân Lực Của Công Ty Toyota
Việt Nam.......................................................................................................15
Phần 3: Một Số Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Trị Nhân Lực Tại Cơng
Ty Toyota Việt Nam......................................................................................16
I.Ổn Định Và Duy Trì Nguồn Nhân Lực Hiện Có........................................16
1. Bố Trí Nhân Sự Đúng Người, Đúng Việc................................................16
2. Xây Dựng Chính Sách Đãi Ngộ, Phúc Lợi Tốt........................................16
3. Có Chính Sách Đề Bạt – Thăng Tiến Cho Nhân Viên Xuất Sắc..............16
4. Tăng Cường Đào Tạo, Phát Triển Kỹ Năng Cho Nhân Viên....................16
5. Xây Dựng Môi Trường Làm Việc Năng Động, Thân Thiện.....................16
6. Quan Tâm Chăm Lo Đời Sống Nhân Viên...............................................17
II.Đề Xuất Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Trị Nguồn Nhân Lực Tại
Công Ty Toyota.............................................................................................17
Kết Luận........................................................................................................19
Tài Liệu Tham Khảo

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: