Xây dựng và phân loại bài tập động hóa học theo chuyên đề dùng cho bồi dưỡng học sinh giỏi bậc phổ thông trung học (Phạm Thị Duyên)Mục tiêu của nhà trường phổthông là trang bịkiến thức phổthông cơbản tương  đối hoàn chỉnh  đểgiúp học sinh có những hiểu biết vềkhoa học. Môn hóa học góp một phần quan trọng trong mục tiêu  đào tạo  ởtrường phổthông. Hóa học phổthông bao gồm nhiều chương trình khác nhau, vì vậy việc hiểu rõ nội dung và phân loại  bài  tập  trong quá  trình  giảng  dạy  học  sinh,  đặc biệt  là  đối với việc bồi dưỡng học sinh giỏi là hết sức cần thiết. NỘI DUNG:


CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU......................................................................................... 1

1.1.Lí do chọn đềtài............................................................................................. 1 

1.2.Mục đích và nhiệm vụnghiên cứu................................................................. 2 

1.2.1. Mục đích ................................................................................................... 2 

1.2.2. Nhiệm vụ................................................................................................... 2 

1.3. Khách thểvà đối tượng nghiên cứu............................................................... 2 

1.3.1. Khách thểnghiên cứu ................................................................................ 2 

1.3.2. Đối tượng nghiên cứu ................................................................................ 2 

1.4. Giảthuyết khoa học........................................................................................ 2 

1.5.Phương pháp nghiên cứu............................................................................... 3 

1.5.1. Nhóm các phương pháp nghiên cứu lí luận: ............................................... 3 

1.5.2. Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn: ........................................... 3 

1.5.3. Phương  pháp  xửlí thông tin:  Dùng phương  pháp  thống  kê  toán học 

trongkhoa học giáo dục đểxửlí phân tích các kết quảthực nghiệm sưphạm. ..... 3 

1.6. Đóng góp của đềtài......................................................................................... 3 

CHƯƠNG2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU........................................................... 4

2.1.Chuyên đề1: Những khái niệm cơbản.......................................................... 4 

2.1.1. Tốc độphản ứng ........................................................................................ 4 

2.1.2. Phương trình động học của phản ứng hóa học ............................................ 5 

2.1.3. Phân tửsốvà bậc phản ứng ....................................................................... 6 

2.2. Chuyên đề2: Động học các phản ứng đồng thể đơn giản một chiều............ 8 

2.2.1. Tổng quan lý thuyết ................................................................................... 8 

2.2.2. Các dạng bài tập ...................................................................................... 10 

2.3. Chuyên đề3: Động học các phản ứng đồng thểphức tạp........................... 30 

2.3.1. Tổng quan lý thuyết ................................................................................. 30 

2.3.2. Các dạng bài tập ...................................................................................... 37 

2.4. Chuyên đề4: Cơsởlý thuyết động hóa học................................................ 53 

2.4.1. Tổng quan lý thuyết ................................................................................. 53 

2.4.2. Các dạng bài tập ...................................................................................... 60 

2.5. Chuyên đề5: Động học các phản ứng dịthể............................................... 72 

2.5.1. Tổng quan lí thuyết .................................................................................. 72 

2.5.2. Các dạng bài tập ...................................................................................... 77 

2.6. Chuyên đề6: Xúc tác.................................................................................... 80 

2.6.1. Tổng quan lí thuyết .................................................................................. 80 

2.6.2. Các dạng bài tập ...................................................................................... 83 

2.7. Chuyên đề7: Thực nghiệm sưphạm........................................................... 92 

2.7.1. Mục đích, nhiệm vụthực nghiệm sưphạm. ............................................. 92 

2.7.2. Phương pháp thực nghiệm sưphạm. ........................................................ 94 

2.7.3. Kết quảvà xửlý kết quảthực nghiệm sưphạm. ....................................... 95 

2.7.4. Nhận xét đánh giá kết quảthực nghiệm sưphạm. .................................. 107 

CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.................................................... 109

KẾT LUẬN........................................................................................................ 109 

KIẾN NGHỊ.LINK DOWNLOADMục tiêu của nhà trường phổthông là trang bịkiến thức phổthông cơbản tương  đối hoàn chỉnh  đểgiúp học sinh có những hiểu biết vềkhoa học. Môn hóa học góp một phần quan trọng trong mục tiêu  đào tạo  ởtrường phổthông. Hóa học phổthông bao gồm nhiều chương trình khác nhau, vì vậy việc hiểu rõ nội dung và phân loại  bài  tập  trong quá  trình  giảng  dạy  học  sinh,  đặc biệt  là  đối với việc bồi dưỡng học sinh giỏi là hết sức cần thiết. NỘI DUNG:


CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU......................................................................................... 1

1.1.Lí do chọn đềtài............................................................................................. 1 

1.2.Mục đích và nhiệm vụnghiên cứu................................................................. 2 

1.2.1. Mục đích ................................................................................................... 2 

1.2.2. Nhiệm vụ................................................................................................... 2 

1.3. Khách thểvà đối tượng nghiên cứu............................................................... 2 

1.3.1. Khách thểnghiên cứu ................................................................................ 2 

1.3.2. Đối tượng nghiên cứu ................................................................................ 2 

1.4. Giảthuyết khoa học........................................................................................ 2 

1.5.Phương pháp nghiên cứu............................................................................... 3 

1.5.1. Nhóm các phương pháp nghiên cứu lí luận: ............................................... 3 

1.5.2. Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn: ........................................... 3 

1.5.3. Phương  pháp  xửlí thông tin:  Dùng phương  pháp  thống  kê  toán học 

trongkhoa học giáo dục đểxửlí phân tích các kết quảthực nghiệm sưphạm. ..... 3 

1.6. Đóng góp của đềtài......................................................................................... 3 

CHƯƠNG2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU........................................................... 4

2.1.Chuyên đề1: Những khái niệm cơbản.......................................................... 4 

2.1.1. Tốc độphản ứng ........................................................................................ 4 

2.1.2. Phương trình động học của phản ứng hóa học ............................................ 5 

2.1.3. Phân tửsốvà bậc phản ứng ....................................................................... 6 

2.2. Chuyên đề2: Động học các phản ứng đồng thể đơn giản một chiều............ 8 

2.2.1. Tổng quan lý thuyết ................................................................................... 8 

2.2.2. Các dạng bài tập ...................................................................................... 10 

2.3. Chuyên đề3: Động học các phản ứng đồng thểphức tạp........................... 30 

2.3.1. Tổng quan lý thuyết ................................................................................. 30 

2.3.2. Các dạng bài tập ...................................................................................... 37 

2.4. Chuyên đề4: Cơsởlý thuyết động hóa học................................................ 53 

2.4.1. Tổng quan lý thuyết ................................................................................. 53 

2.4.2. Các dạng bài tập ...................................................................................... 60 

2.5. Chuyên đề5: Động học các phản ứng dịthể............................................... 72 

2.5.1. Tổng quan lí thuyết .................................................................................. 72 

2.5.2. Các dạng bài tập ...................................................................................... 77 

2.6. Chuyên đề6: Xúc tác.................................................................................... 80 

2.6.1. Tổng quan lí thuyết .................................................................................. 80 

2.6.2. Các dạng bài tập ...................................................................................... 83 

2.7. Chuyên đề7: Thực nghiệm sưphạm........................................................... 92 

2.7.1. Mục đích, nhiệm vụthực nghiệm sưphạm. ............................................. 92 

2.7.2. Phương pháp thực nghiệm sưphạm. ........................................................ 94 

2.7.3. Kết quảvà xửlý kết quảthực nghiệm sưphạm. ....................................... 95 

2.7.4. Nhận xét đánh giá kết quảthực nghiệm sưphạm. .................................. 107 

CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.................................................... 109

KẾT LUẬN........................................................................................................ 109 

KIẾN NGHỊ.LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: