80 Câu Trắc nghiệm văn hóa doanh nghiệp (Hutech)1. Khái niê ̣ m “cái gì còn lại khi tất cả những thứ khác bị quên đi , cái đó là văn hóa

ai

A. E. Heriot B. E.Herior C. E. Horiet  D. E. Hero

2. Văn hóa là sự tổng hợp mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiê ̣ n của nó mà loài

sản sinh ra nhă ̀ m ……. vơi những nhu cầu đòi hỏi sinh tồn.

A. thích ứng B. Thích Nghi C. Đối Phó D. sai hết

3. …. Kinh Tế xã hô ̣ i quyết định ý thức xã hô ̣ i

A. Cơ cấu B.Hình Thái C. Tổ Chức D. Nền

4. Quan Niê ̣ m về văn hóa qua các thời kì khác nhau bởi vì

A. Trải qua thời đại khác nhau B trải qua văn hóa khác nhau

C trải qua hình thái kinh tế khác nhau D Địa lý khác nhau

5. Toàn bô ̣ những giá trị vâ ̣ t chất sáng tạo được thể hiê ̣ n trong của cải vâ ̣ t chấy do con n

ra như chùa chiều, bức tranh… là

A. Vâ ̣ t chất B. Văn hóa vâ ̣ t thể C. Văn hóa phi vâ ̣ t thể D. văn hóa v

6. văn hóa có bao nhiêu đă ̣ c trưng nổi bâ ̣ t.

A. 6 B.7 C.8  D.9

7. có bao nhiêu loại văn hóa cơ bản

A. không có văn hóa cơ bản B.1 C.2 D.3

8. đây là đă ̣ c trưng nào của văn hóa: “Cùng mô ̣ t sự viê ̣ c nhưng có thể được hiểu và đánh

khcas nhau bởi những người có nền văn hóa khác nhau”

A. VH mang tính cô ̣ ng đồng B VH mang tính chủ quan

C VH mang tính khách quan D văn hóa có thể học hỏi

9. đâu không phải là đă ̣ c trưng của văn hóa

A. Tính Tâ ̣ p Quán B Tính Cổ Truyền C Tính Khách Quan D TÍ nh kế th

Downloaded by EBOOKBKMT VMTC (nguyenphihung1009@gmail.com)

lOMoARcPSD|2935381

10. văn hóa có bao nhiêu chức năng cơ bản.

A .1  B 2 C3  D4

11. Đâu làchức năng của văn hóa

Downloaded by EBOOKBKMT VMTC (nguyenphihung1009@gmail.com)

lOMoARcPSD|2935381

A. Trình Bày B. Chứng minh lịch sư ̉ C. Nhân Thức D. làm đe ̣ p d

12. “con người luôn có nhu cầu giải trí bên cạnh lao đô ̣ ng và các hoat đô ̣ ng sáng tạo thô

giải trí bă ̀ ng văn hóa giúp con người lao đô ̣ ng sáng tạo vó hiê ̣ u quả hơn và phát triền toà

là chức năng nào của văn hóa

A. Giáo Dục B Sáng Tạo C Phát triển C Giải Trí

13. Đâu không phải “vai trò” của văn hóa

A. Mục Tiêu Phát triển của xã hô ̣ i B. Đô ̣ ng lực phát triển xã hô ̣ i

C. Linh hồn vàhê ̣ điều tiết của phát triểu D. được cấu thành từ Đô ̣ i N

14. Khi sự lãnh đạo hợp lý về kinh tế nhưng trái với văn hóa thì lợi ích thu được có thể

đă ́ p được những thiê ̣ t hại . là nô ̣ i dung vai trò nào của văn hóa.

A. Linh hồn và điều tiết của sự phát triển B. Đô ̣ ng lực phát triển của x

C. Mục tiêu phát triển của xã hô ̣ i C. Đô ̣ i Ngũ

15. Đặc trưng của văn hóa ?

A Chủ quan, khách quan, tập quán, đa dạng, dân tộc, kế thừa, học hỏi, tiến hóa

B Tập quán, cộng đồng, dân tộc, chủ quan, khách quan, kế thừa, học hỏi, tiến hóa

C Kế thừa, học hỏi, tiến hóa, chủ quan, khách quan, tập quán, cộng đồng, xã hội 

D Tập quán, cộng đồng, dân tộc, trọng yếu, khách quan, kế thừa, học hỏi, tiến hóa

16. …. Lànhững chuẩn mực hành vi mà tất cả những con người trong tổ chức đó ph

theo hoă ̣ c bị chị phối.

A. Quy định cty B. Văn Hóa tổ chức C. Điều lê ̣ cty D. Văn Hóa

17. Nguyên nhân dẫ n tới sự khác nhau trong văn hóa của tổ chức.

A. Điều lê ̣ công ty B. Văn hóa tổ chức C. Chuẩn mực hành vi D. Nhiều

18. Văn hóa nghề hay còn gọi là:

A. Văn hóa nghành B. Văn hóa giới

Downloaded by EBOOKBKMT VMTC (nguyenphihung1009@gmail.com)

lOMoARcPSD|2935381

19. Văn hóa kinh doanh là 

A. Văn hóa Doanh nhân B. Mô ̣ t loại Văn hóa nghề C. VH của 1 cô ̣ ng đồng kinh doanh D. đúng hết

20. Văn hóa kinh doanh là những đă ̣ c trưng cơ bản để phân biê ̣ t giới kinh doanh với?

A. Văn hóa kinh doanh khác B. Giới kinh doanh khác

C. Đô ̣ i Ngũ D. đúng hết

21. Có bao nhiêu góc nhìn cơ bản về văn hóa doanh nghiê ̣ p

A. văn hóa doanh nghiê ̣ p không phân chia theo góc nhìn

B. 2 ( Nhân viên, Lãnh Đạo)

C. 3 ( Nhân viên, Khách hàng, Lãnh đạo)

D. 4 (đối thủ cạnh tranh, Khách hàng, Lãnh đạo)

22. “VHDN là sự trô ̣ n lẫ n đă ̣ c biê ̣ t các giá trị các tiêu chuẩn, thói quen, truyền thống, nh

đô ̣ i ứng xư ̉và lễ nghi mà toàn bô ̣ chúng là duy nhất đối với mô ̣ t tổ chức đã biêt”. Khái n

là của ai?

A. LIOB. EDGAR SCHEIN C. ILO D. E.HERIOT 

23. theo GEORGE DE SAINTE MARIE: “VHDN là … các giá trị biểu tượng huyền th

thức , các biểu tượng , huyền thoại, nghi thức, các điều cấm kí, các quan điểm triểu học

tạo thành nền móng sâu xa của doanh nghiê ̣ p. Điền vào dấu “…”

A. tổng hợp B. Tâ ̣ p hợp C. Văn hóa của D. Tiêu chuẩn

24. VHDN là toàn bô ̣ những … được doanh nghiê ̣ p tạo ra, chọn lọc và lưu truyền qua cá

được sư ̉dụng bà điểu hiê ̣ n trong hoạt đô ̣ ng kinh doanh, tạo nên bản să ́ c kinh doanh của 

nghiêp. Dấu “…” là

A. Ne ́ t đe ̣ p kinh doanh B. Yếu tố văn hóa vâ ̣ t thể

C. yếu tốt văn hóa phi vâ ̣ t thể D. B và C đúng

25 : Đặc trưng của văn hóa ?

A Chủ quan, khách quan, tập quán, đa dạng, dân tộc, kế thừa, học hỏi, tiến hóa

B Tập quán, cộng đồng, dân tộc, chủ quan, khách quan, kế thừa, học hỏi, tiến hóa

...LINK DOWNLOAD1. Khái niê ̣ m “cái gì còn lại khi tất cả những thứ khác bị quên đi , cái đó là văn hóa

ai

A. E. Heriot B. E.Herior C. E. Horiet  D. E. Hero

2. Văn hóa là sự tổng hợp mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiê ̣ n của nó mà loài

sản sinh ra nhă ̀ m ……. vơi những nhu cầu đòi hỏi sinh tồn.

A. thích ứng B. Thích Nghi C. Đối Phó D. sai hết

3. …. Kinh Tế xã hô ̣ i quyết định ý thức xã hô ̣ i

A. Cơ cấu B.Hình Thái C. Tổ Chức D. Nền

4. Quan Niê ̣ m về văn hóa qua các thời kì khác nhau bởi vì

A. Trải qua thời đại khác nhau B trải qua văn hóa khác nhau

C trải qua hình thái kinh tế khác nhau D Địa lý khác nhau

5. Toàn bô ̣ những giá trị vâ ̣ t chất sáng tạo được thể hiê ̣ n trong của cải vâ ̣ t chấy do con n

ra như chùa chiều, bức tranh… là

A. Vâ ̣ t chất B. Văn hóa vâ ̣ t thể C. Văn hóa phi vâ ̣ t thể D. văn hóa v

6. văn hóa có bao nhiêu đă ̣ c trưng nổi bâ ̣ t.

A. 6 B.7 C.8  D.9

7. có bao nhiêu loại văn hóa cơ bản

A. không có văn hóa cơ bản B.1 C.2 D.3

8. đây là đă ̣ c trưng nào của văn hóa: “Cùng mô ̣ t sự viê ̣ c nhưng có thể được hiểu và đánh

khcas nhau bởi những người có nền văn hóa khác nhau”

A. VH mang tính cô ̣ ng đồng B VH mang tính chủ quan

C VH mang tính khách quan D văn hóa có thể học hỏi

9. đâu không phải là đă ̣ c trưng của văn hóa

A. Tính Tâ ̣ p Quán B Tính Cổ Truyền C Tính Khách Quan D TÍ nh kế th

Downloaded by EBOOKBKMT VMTC (nguyenphihung1009@gmail.com)

lOMoARcPSD|2935381

10. văn hóa có bao nhiêu chức năng cơ bản.

A .1  B 2 C3  D4

11. Đâu làchức năng của văn hóa

Downloaded by EBOOKBKMT VMTC (nguyenphihung1009@gmail.com)

lOMoARcPSD|2935381

A. Trình Bày B. Chứng minh lịch sư ̉ C. Nhân Thức D. làm đe ̣ p d

12. “con người luôn có nhu cầu giải trí bên cạnh lao đô ̣ ng và các hoat đô ̣ ng sáng tạo thô

giải trí bă ̀ ng văn hóa giúp con người lao đô ̣ ng sáng tạo vó hiê ̣ u quả hơn và phát triền toà

là chức năng nào của văn hóa

A. Giáo Dục B Sáng Tạo C Phát triển C Giải Trí

13. Đâu không phải “vai trò” của văn hóa

A. Mục Tiêu Phát triển của xã hô ̣ i B. Đô ̣ ng lực phát triển xã hô ̣ i

C. Linh hồn vàhê ̣ điều tiết của phát triểu D. được cấu thành từ Đô ̣ i N

14. Khi sự lãnh đạo hợp lý về kinh tế nhưng trái với văn hóa thì lợi ích thu được có thể

đă ́ p được những thiê ̣ t hại . là nô ̣ i dung vai trò nào của văn hóa.

A. Linh hồn và điều tiết của sự phát triển B. Đô ̣ ng lực phát triển của x

C. Mục tiêu phát triển của xã hô ̣ i C. Đô ̣ i Ngũ

15. Đặc trưng của văn hóa ?

A Chủ quan, khách quan, tập quán, đa dạng, dân tộc, kế thừa, học hỏi, tiến hóa

B Tập quán, cộng đồng, dân tộc, chủ quan, khách quan, kế thừa, học hỏi, tiến hóa

C Kế thừa, học hỏi, tiến hóa, chủ quan, khách quan, tập quán, cộng đồng, xã hội 

D Tập quán, cộng đồng, dân tộc, trọng yếu, khách quan, kế thừa, học hỏi, tiến hóa

16. …. Lànhững chuẩn mực hành vi mà tất cả những con người trong tổ chức đó ph

theo hoă ̣ c bị chị phối.

A. Quy định cty B. Văn Hóa tổ chức C. Điều lê ̣ cty D. Văn Hóa

17. Nguyên nhân dẫ n tới sự khác nhau trong văn hóa của tổ chức.

A. Điều lê ̣ công ty B. Văn hóa tổ chức C. Chuẩn mực hành vi D. Nhiều

18. Văn hóa nghề hay còn gọi là:

A. Văn hóa nghành B. Văn hóa giới

Downloaded by EBOOKBKMT VMTC (nguyenphihung1009@gmail.com)

lOMoARcPSD|2935381

19. Văn hóa kinh doanh là 

A. Văn hóa Doanh nhân B. Mô ̣ t loại Văn hóa nghề C. VH của 1 cô ̣ ng đồng kinh doanh D. đúng hết

20. Văn hóa kinh doanh là những đă ̣ c trưng cơ bản để phân biê ̣ t giới kinh doanh với?

A. Văn hóa kinh doanh khác B. Giới kinh doanh khác

C. Đô ̣ i Ngũ D. đúng hết

21. Có bao nhiêu góc nhìn cơ bản về văn hóa doanh nghiê ̣ p

A. văn hóa doanh nghiê ̣ p không phân chia theo góc nhìn

B. 2 ( Nhân viên, Lãnh Đạo)

C. 3 ( Nhân viên, Khách hàng, Lãnh đạo)

D. 4 (đối thủ cạnh tranh, Khách hàng, Lãnh đạo)

22. “VHDN là sự trô ̣ n lẫ n đă ̣ c biê ̣ t các giá trị các tiêu chuẩn, thói quen, truyền thống, nh

đô ̣ i ứng xư ̉và lễ nghi mà toàn bô ̣ chúng là duy nhất đối với mô ̣ t tổ chức đã biêt”. Khái n

là của ai?

A. LIOB. EDGAR SCHEIN C. ILO D. E.HERIOT 

23. theo GEORGE DE SAINTE MARIE: “VHDN là … các giá trị biểu tượng huyền th

thức , các biểu tượng , huyền thoại, nghi thức, các điều cấm kí, các quan điểm triểu học

tạo thành nền móng sâu xa của doanh nghiê ̣ p. Điền vào dấu “…”

A. tổng hợp B. Tâ ̣ p hợp C. Văn hóa của D. Tiêu chuẩn

24. VHDN là toàn bô ̣ những … được doanh nghiê ̣ p tạo ra, chọn lọc và lưu truyền qua cá

được sư ̉dụng bà điểu hiê ̣ n trong hoạt đô ̣ ng kinh doanh, tạo nên bản să ́ c kinh doanh của 

nghiêp. Dấu “…” là

A. Ne ́ t đe ̣ p kinh doanh B. Yếu tố văn hóa vâ ̣ t thể

C. yếu tốt văn hóa phi vâ ̣ t thể D. B và C đúng

25 : Đặc trưng của văn hóa ?

A Chủ quan, khách quan, tập quán, đa dạng, dân tộc, kế thừa, học hỏi, tiến hóa

B Tập quán, cộng đồng, dân tộc, chủ quan, khách quan, kế thừa, học hỏi, tiến hóa

...LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: