Đánh giá thể tích tồn lưu dạ dày của dung dịch maltodextrin 25% uống 2 giờ trước gây mê (Đỗ Nguyễn Trọng Nhân)MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU


1. So sánh thay đổi thể tích tồn lưu dạ dày tại thời điểm trước gây mê được đánh giá qua siêu âm hang vị dạ dày của bệnh nhân được uống 200 ml maltodextrin 25% 2 giờ trước gây mê với nhóm bệnh nhân được nhịn ăn uống hồn toàn qua đêm trước phẫu thuật.

2. So sánh hiệu quả giảm mức độ khát, mức độ đói trước phẫu thuật của bệnh nhân uống 200 ml maltodextrin 25% 2 giờ trước gây mê với nhóm bệnh nhân được nhịn ăn uống qua đêm trước phẫu thuật.NỘI DUNG:CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU ........................................................... 5
1.1. MALTODEXTRIN VÀ SỰ LÀM TRỐNG DẠ DÀY ....................... 5
1.2. SIÊU ÂM DẠ DÀY ............................................................................. 8
1.3. UỐNG CARBOHYDRATE TRƯỚC PHẪU THUẬT ..................... 16
1.4. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRÊN THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC
...................................................................................................................... 19
CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................ 24
2.1. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU ................................................................ 24
2.2. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU ........................................................... 24
2.3. PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU ......................................................... 25
2.4. TIẾN HÀNH NGHIÊN CỨU ............................................................ 27
2.5. BIẾN SỐ NGHIÊN CỨU .................................................................. 31
2.6. PHƯƠNG PHÁP THU THẬP SỐ LIỆU .......................................... 34
2.7. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU. ................................................. 35
2.8. Y ĐỨC. .............................................................................................. 36
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ ................................................................................. 38
3.1. CÁC ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA MẪU NGHIÊN CỨU ................. 38
3.2. CÁC ĐẶC ĐIỂM LIÊN QUAN THỂ TÍCH TỒN LƯU DẠ DÀY . 39
3.3. CÁC ĐẶC ĐIỂM LIÊN QUAN CẢM GIÁC KHÔNG THOẢI MÁI
TRƯỚC GÂY MÊ CỦA BỆNH NHÂN ..................................................... 41


CHƯƠNG 4. BÀN LUẬN .............................................................................. 44
4.1. ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN ............................................................... 44
4.2. ĐẶC ĐIỂM LIÊN QUAN DUNG DỊCH MALTODEXTRIN UỐNG
TRƯỚC PHẪU THUẬT ............................................................................. 46
4.3. THỂ TÍCH TỒN LƯU DẠ DÀY TRƯỚC GÂY MÊ ....................... 48
4.4. CẢM GIÁC KHÔNG THOẢI MÁI TRƯỚC GÂY MÊ .................. 57
4.5. ƯU ĐIỂM VÀ HẠN CHẾ NGHIÊN CỨU ....................................... 63
KẾT LUẬN ............................................................................................... 64
KIẾN NGHỊ .............................................................................................. 65
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................... 66
PHỤ LỤC 1 ..................................................................................................... 77
PHỤ LỤC 2LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU


1. So sánh thay đổi thể tích tồn lưu dạ dày tại thời điểm trước gây mê được đánh giá qua siêu âm hang vị dạ dày của bệnh nhân được uống 200 ml maltodextrin 25% 2 giờ trước gây mê với nhóm bệnh nhân được nhịn ăn uống hồn toàn qua đêm trước phẫu thuật.

2. So sánh hiệu quả giảm mức độ khát, mức độ đói trước phẫu thuật của bệnh nhân uống 200 ml maltodextrin 25% 2 giờ trước gây mê với nhóm bệnh nhân được nhịn ăn uống qua đêm trước phẫu thuật.NỘI DUNG:CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU ........................................................... 5
1.1. MALTODEXTRIN VÀ SỰ LÀM TRỐNG DẠ DÀY ....................... 5
1.2. SIÊU ÂM DẠ DÀY ............................................................................. 8
1.3. UỐNG CARBOHYDRATE TRƯỚC PHẪU THUẬT ..................... 16
1.4. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRÊN THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC
...................................................................................................................... 19
CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................ 24
2.1. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU ................................................................ 24
2.2. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU ........................................................... 24
2.3. PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU ......................................................... 25
2.4. TIẾN HÀNH NGHIÊN CỨU ............................................................ 27
2.5. BIẾN SỐ NGHIÊN CỨU .................................................................. 31
2.6. PHƯƠNG PHÁP THU THẬP SỐ LIỆU .......................................... 34
2.7. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU. ................................................. 35
2.8. Y ĐỨC. .............................................................................................. 36
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ ................................................................................. 38
3.1. CÁC ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA MẪU NGHIÊN CỨU ................. 38
3.2. CÁC ĐẶC ĐIỂM LIÊN QUAN THỂ TÍCH TỒN LƯU DẠ DÀY . 39
3.3. CÁC ĐẶC ĐIỂM LIÊN QUAN CẢM GIÁC KHÔNG THOẢI MÁI
TRƯỚC GÂY MÊ CỦA BỆNH NHÂN ..................................................... 41


CHƯƠNG 4. BÀN LUẬN .............................................................................. 44
4.1. ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN ............................................................... 44
4.2. ĐẶC ĐIỂM LIÊN QUAN DUNG DỊCH MALTODEXTRIN UỐNG
TRƯỚC PHẪU THUẬT ............................................................................. 46
4.3. THỂ TÍCH TỒN LƯU DẠ DÀY TRƯỚC GÂY MÊ ....................... 48
4.4. CẢM GIÁC KHÔNG THOẢI MÁI TRƯỚC GÂY MÊ .................. 57
4.5. ƯU ĐIỂM VÀ HẠN CHẾ NGHIÊN CỨU ....................................... 63
KẾT LUẬN ............................................................................................... 64
KIẾN NGHỊ .............................................................................................. 65
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................... 66
PHỤ LỤC 1 ..................................................................................................... 77
PHỤ LỤC 2LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: