Ảnh hưởng của kích thước hình thái vật liệu gia cường đến tính chất của vật liệu polyme compozit cốt hạt (Phan Thị Thu Hương)Đá nhân tạo có tiềm năng phát triển và ứng dụng rất lớn do đáp ứng được các yêu cầu cao: tính phong phú, đa dạng về màu sắc và thiết kế, độ bền cơ lý cao...Tính chất cơ lý của vật liệu composite phụ thuộc vào pha nền (nhựa nền) và pha gia cường (vật liệu gia cường) là các hạt cốt hạt có kích thước hạt khác nhau. Đề tài đã xây dựng tỷ lệ công thức phối liệu tối ưu giữa nhựa nền và cốt hạt để đảm bảo tính chất cơ lý, khả năng gia công trên sản phẩm đá nhân tạo. Đã khảo sát ảnh hưởng của kích thước, hình thái cấu trúc cốt hạt đến tính chất cơ lý của vật liệu polyme composite. 

Kết quả cho thấy độ bền uốn, độ bền va đập, độ hấp thụ nước giảm dần còn độ mài mòn sâu tăng khi tăng kích thước hạt. Độ bền uốn, độ bền va đập của vật liệu khi sử dụng cốt hạt có cấu trúc khác nhau lần lượt: Gương, Cát, Quartz, Cristobalite, độ mài mòn sâu và độ hấp thụ nước tăng dần từ Gương, Cristobalite, Cát và đến Quartz. Đồng thời, đã xác định được tính hiệu quả của việc tăng liên kết giữa cốt hạt – nhựa nền thông qua biến tính bề mặt cốt liệu bằng chất liên kết silan với tỷ lệ 3% đã cho thấy sự cải thiện tính chất cơ lý.LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN TÀI LIỆU/XEM ONLINE


LINK MƯỢN TÀI LIỆU THƯ VIỆN 1LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (UPDATING...)Đá nhân tạo có tiềm năng phát triển và ứng dụng rất lớn do đáp ứng được các yêu cầu cao: tính phong phú, đa dạng về màu sắc và thiết kế, độ bền cơ lý cao...Tính chất cơ lý của vật liệu composite phụ thuộc vào pha nền (nhựa nền) và pha gia cường (vật liệu gia cường) là các hạt cốt hạt có kích thước hạt khác nhau. Đề tài đã xây dựng tỷ lệ công thức phối liệu tối ưu giữa nhựa nền và cốt hạt để đảm bảo tính chất cơ lý, khả năng gia công trên sản phẩm đá nhân tạo. Đã khảo sát ảnh hưởng của kích thước, hình thái cấu trúc cốt hạt đến tính chất cơ lý của vật liệu polyme composite. 

Kết quả cho thấy độ bền uốn, độ bền va đập, độ hấp thụ nước giảm dần còn độ mài mòn sâu tăng khi tăng kích thước hạt. Độ bền uốn, độ bền va đập của vật liệu khi sử dụng cốt hạt có cấu trúc khác nhau lần lượt: Gương, Cát, Quartz, Cristobalite, độ mài mòn sâu và độ hấp thụ nước tăng dần từ Gương, Cristobalite, Cát và đến Quartz. Đồng thời, đã xác định được tính hiệu quả của việc tăng liên kết giữa cốt hạt – nhựa nền thông qua biến tính bề mặt cốt liệu bằng chất liên kết silan với tỷ lệ 3% đã cho thấy sự cải thiện tính chất cơ lý.LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN TÀI LIỆU/XEM ONLINE


LINK MƯỢN TÀI LIỆU THƯ VIỆN 1LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: