Bài tập truyền nhiệt có lời giải (31 trang)Bài tâp:1- 4/trang75sgk:

  Tường phẳng 2 lớp, Lớp thép không gỉ dày 

5 mm Lớp cách nhiệt là vải amiăng 300 mm

Nhiệt độ hai bên tường lần lượt là 1200C và 450C.Biết hệ số dẫn nhiệt của thép không rỉ và của amiăng lần lượt là: w/ mđộ     w/ mđộ  ,Tính nhiệt tổn thất qua 1 m2 tường và nhiệt độ tiếp xúc

Giải

a) Nhiệt tổn thất 

Theo phương trình dẫn nhiệt  qua tường phẳng ta có

q= =69,73 [w/m2]

b)Tính ta, 

Do truyền nhiệt ổn định q=q1=q2

q1=q= 

 =119,98 0C

Bài tập  1-5(trang 75/sgk): Một tường lò hai lớp có lớp trong là gạch chịu lửa có chiều dày 1 =300 mm, và vỏ bọc ngoài bằng thép có chiều dày =10 mm, với hệ số dẫn nhiệt của gạch và thép lần lượt là 1 kcal/mh độ, và 40 kcal/mh độ. nhiệt độ trong lò, t1 =8000C và nhiệt độ bên ngoài môi trường bằng t2=35 0C .Cho hệ số cấp nhiệt của không khí nóng trong lò và hệ số cấp nhiệt của môi trường ngoài lần lượt là  1=30 kcal/m2h độ, và  2 =14 kcal/m2h độ.

Tính:

a) Lượng nhiệt tổn thất ra môi trường xung quanh?

b)Nhiệt độ giữa hai lớp tường lò?

Giải :

a) Theo phương trình truyền nhiệt đẳng nhiệt qua tường phẳng ta có lượng

 nhiệt truyền đi theo công thức sau.

Q= KF t

 t = t1 – t2 =800 – 35 =765 o C.

Hệ số truyền nhiệt

K = 

K = = 2,469 [kcal/m2h.độ]

q= k  t =2,469.765 = 1888,78 [kcal/m2h]

b)Nhiệt độ giữa hai vách tường:

Vì truyền nhiệt ổn định nên q¬1 =q = (t1-tT1)

 tT1 = t1-  = 800 -   = 737,04 0C

mà q2 =q = ( tT1 – ta ) 

  ta = tT1 -  = 737,04 -   =  170,40C

Bài tập 1- 6(trang75/sgk): Một thiết bị phản ứng có có 3 lớp vỏ, lớp trong bằng thép không gỉ, lớp giữa là bông thủy tinh và lớp ngoài là thép thường. Biết nhiệt độ thành trong thiết bị có nhiệt độ là 90  và nhiệt độ bề mặt ngoài là 40 . Cho chiều dày lần lượt 3 lớp tường thép không gỉ, bông thủy tinh và thép thường, ,   ,  . Hệ số dẫn  nhiệt lần lượt các bức tường là: ,w/mđộ w/mđộ, w/mđộ 

Xác định :

a)Lượng nhiệt tổn thất qua 1m2 tường 

b)Nhiệt độ tiếp xúc giữa các vách tường

...


Bài tâp:1- 4/trang75sgk:

  Tường phẳng 2 lớp, Lớp thép không gỉ dày 

5 mm Lớp cách nhiệt là vải amiăng 300 mm

Nhiệt độ hai bên tường lần lượt là 1200C và 450C.Biết hệ số dẫn nhiệt của thép không rỉ và của amiăng lần lượt là: w/ mđộ     w/ mđộ  ,Tính nhiệt tổn thất qua 1 m2 tường và nhiệt độ tiếp xúc

Giải

a) Nhiệt tổn thất 

Theo phương trình dẫn nhiệt  qua tường phẳng ta có

q= =69,73 [w/m2]

b)Tính ta, 

Do truyền nhiệt ổn định q=q1=q2

q1=q= 

 =119,98 0C

Bài tập  1-5(trang 75/sgk): Một tường lò hai lớp có lớp trong là gạch chịu lửa có chiều dày 1 =300 mm, và vỏ bọc ngoài bằng thép có chiều dày =10 mm, với hệ số dẫn nhiệt của gạch và thép lần lượt là 1 kcal/mh độ, và 40 kcal/mh độ. nhiệt độ trong lò, t1 =8000C và nhiệt độ bên ngoài môi trường bằng t2=35 0C .Cho hệ số cấp nhiệt của không khí nóng trong lò và hệ số cấp nhiệt của môi trường ngoài lần lượt là  1=30 kcal/m2h độ, và  2 =14 kcal/m2h độ.

Tính:

a) Lượng nhiệt tổn thất ra môi trường xung quanh?

b)Nhiệt độ giữa hai lớp tường lò?

Giải :

a) Theo phương trình truyền nhiệt đẳng nhiệt qua tường phẳng ta có lượng

 nhiệt truyền đi theo công thức sau.

Q= KF t

 t = t1 – t2 =800 – 35 =765 o C.

Hệ số truyền nhiệt

K = 

K = = 2,469 [kcal/m2h.độ]

q= k  t =2,469.765 = 1888,78 [kcal/m2h]

b)Nhiệt độ giữa hai vách tường:

Vì truyền nhiệt ổn định nên q¬1 =q = (t1-tT1)

 tT1 = t1-  = 800 -   = 737,04 0C

mà q2 =q = ( tT1 – ta ) 

  ta = tT1 -  = 737,04 -   =  170,40C

Bài tập 1- 6(trang75/sgk): Một thiết bị phản ứng có có 3 lớp vỏ, lớp trong bằng thép không gỉ, lớp giữa là bông thủy tinh và lớp ngoài là thép thường. Biết nhiệt độ thành trong thiết bị có nhiệt độ là 90  và nhiệt độ bề mặt ngoài là 40 . Cho chiều dày lần lượt 3 lớp tường thép không gỉ, bông thủy tinh và thép thường, ,   ,  . Hệ số dẫn  nhiệt lần lượt các bức tường là: ,w/mđộ w/mđộ, w/mđộ 

Xác định :

a)Lượng nhiệt tổn thất qua 1m2 tường 

b)Nhiệt độ tiếp xúc giữa các vách tường

...
M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: