BÁO CÁO THỰC TẬP HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG tại PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI (K17)Để giúp sinh viên áp dụng những kiến thức vào thực tế, hàng năm Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đều tổ chức cho sinh viên các khoá đi thực tập tại các cơ quan đơn vị. Thời gian thực tập này hết sức quan trọng đối với sinh viên, ngoài việc áp dụng những kiến thức và thực tiễn còn giúp sinh viên củng cố rất nhiều kiến thức đã học, hiểu biết hơn về chuyên ngành mình đang theo học và có một tư tưởng đúng đắn hơn cho công việc của mình. Thực tập sẽ giúp sinh viên quen dần với phong cách làm việc của một nhân viên văn phòng tưong lai, là nền tảng vững chắc giúp sinh viên tự tin hơn trước khi chính thức bước vào nghề.


NỘI DUNG:KHẢO SÁT CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG CỦA TRƯỜNG
ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI...............................................................................7
I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA
TRƯỜNG.........................................................................................................7
A. Vị trí và chức năng:....................................................................................7
II. KHẢO SÁT CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG TẠI PHÒNG
QUẢN LÝ ĐÀO TẠO...................................................................................11
1. Chức năng, nhiệm vụ của văn phòng:.....................................................11
1.1 Chức năng:............................................................................................11
Phòng Quản lý đào tạo là đơn vị thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, có
chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng chiến lược phát
triển đào tạo của Trường; quản lý, tổ chức đào tạo, triển khai thực hiện
công tác tuyển sinh; công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng theo quy định
của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành........................................................11
1.2 Nhiệm vụ:..............................................................................................11
1.2.1. Quản lý đào tạo..................................................................................11
- Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt quy hoạch; chương trình, kế hoạch
phát triển các bậc, hệ đào tạo của Trường về cơ cấu ngành, nghề, mục tiêu,
quy mô và phương thức đào tạo; triển khai thực hiện thủ tục hồ sơ đăng ký
mở ngành đào tạo đáp ứng yêu cầu của xã hội. Quản lý chương trình đào
tạo theo quy định hiện hành của Nhà nước;................................................11
1.3. Mô tả nội dung các bước trong quy trình xây dựng chương trình, kế
hoạch công tác thường kỳ của phòng Quản lý đào tạo nói chung: ( xem phụ
lục số 02- trang 37)......................................................................................15
1.4. Mô tả những nhiệm vụ của nhà quản trị văn phòng trong việc tổ chức
hội nghị (hoặc hội thảo, cuộc họp) của phòng Quản lý đào tạo: ( xem phụ
lục số 03).....................................................................................................16
1.5. Sơ đồ hóa nội dung quy trình nghiệp vụ tổ chức chuyến đi công tác cho
thủ trưởng (nếu có): (xem phụ lục số 04)....................................................16
1.6. Lấy ví dụ những tình huồng cụ thể về cung cấp thông tin của chuyên
viên phụ trách cho lãnh đạo phòng..............................................................16
- Lập Sổ tay Sinh viên.................................................................................16
- Cung cấp bảng điểm sinh viên..................................................................16

1.7. Tìm hiểu các biện pháp hiện đại hóa văn phòng của cơ quan..............16
3

2. Khảo sát về công tác văn thư...................................................................17
2.1. Tìm hiểu mô hình tổ chức văn thư của cơ quan (nhận xét ưu, nhược
điểm)............................................................................................................17
2.2. Soạn thảo và ban hành văn bản............................................................18
2.2.2. Tìm hiểu quy trình soạn thảo và ban hành văn bản của cơ quan (xem
phụ lục số 05)..............................................................................................18
2.2.3. Nhận xét những ưu, nhược điểm về các nội dung: Thẩm quyền ban
hành văn bản; thể thức và và kỹ thuật trình bày văn bản;.........................18
quy trình soạn thảo văn bản; kỹ thuật soạn thảo văn bản:........................18
2.3. Tổ chức quan lý và giải quyết văn bản của Trường Đại học Nội vụ Hà
Nội...............................................................................................................22
2.3.1. Mô tả các bước trong quy trình tổ chức quản lý và giải quyết văn
bản đi của cơ quan; nhận xét ưu, nhược điểm:(xem phụ lục số 06)...........22
2.3.2. Mô tả các bước trong quy trình tổ chức quản lý và giải quyết văn
bản đến; nhận xét ưu, nhược điểm:(xem phụ lục số 07).............................23
2.3.3. Nhận xét về việc lập hồ sơ hiện hành và giao nộp tài liệu vào lưu trữ
cơ quan........................................................................................................24
2.4. Tổ chức quản lý và sử dụng con dấu của cơ quan................................24
2.4.1. Các quy định về quản lý và sử dụng con dấu :.................................24
2.4.2. Nội dung quy định quản lý và sử dụng con dấu:..............................25
3. Khảo sát về tình hình thực hiện các nghiệp vụ lưu trữ và đánh giá ưu,
nhược điểm về các nội dung........................................................................26
3.1. Công tác thu thập, bổ sung tài liệu lưu trữ...........................................26
3.2. Công tác chỉnh lý tài liệu......................................................................27
3.3. Công tác bảo quản tài liệu lưu trữ........................................................28
3.4. Công tác tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ.............................................28

Phần II................................................................................................................29
CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP: SOẠN THẢO VĂN BẢN VÀ PHÂN LOẠI
VĂN BẢN QUẢN LÝ CỦA CƠ QUAN..........................................................29
1. Soạn thảo các văn bản hành chính của cơ quan: Quyết định (cá biệt),
công văn hành chính, thông báo, …(xem phụ lục 08)....................................30
2. Tổ chức quản lý và giải quyết văn bản của cơ quan ( xem phụ lục 09)...30
Phần III..............................................................................................................30
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT...............................................................................30
I. Nhận xét, đánh giá chung về những ưu, nhược điểm trong công tác hành
chính văn phòng của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội................................30
1. Công tác Quản lý Nhân sự:.....................................................................30
2. Công tác Văn phòng:...............................................................................31
3. Công tác Văn thư – Lưu trữ:...................................................................32
4

3.1. Công tác văn thư:.................................................................................32
3.2. Công tác lưu trữ:...................................................................................33
II. Đề xuất những biện pháp để phát huy ưu điểm, khắc phục những nhược
điểm.............................................................................................................34
KẾT LUẬN
LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)Để giúp sinh viên áp dụng những kiến thức vào thực tế, hàng năm Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đều tổ chức cho sinh viên các khoá đi thực tập tại các cơ quan đơn vị. Thời gian thực tập này hết sức quan trọng đối với sinh viên, ngoài việc áp dụng những kiến thức và thực tiễn còn giúp sinh viên củng cố rất nhiều kiến thức đã học, hiểu biết hơn về chuyên ngành mình đang theo học và có một tư tưởng đúng đắn hơn cho công việc của mình. Thực tập sẽ giúp sinh viên quen dần với phong cách làm việc của một nhân viên văn phòng tưong lai, là nền tảng vững chắc giúp sinh viên tự tin hơn trước khi chính thức bước vào nghề.


NỘI DUNG:KHẢO SÁT CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG CỦA TRƯỜNG
ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI...............................................................................7
I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA
TRƯỜNG.........................................................................................................7
A. Vị trí và chức năng:....................................................................................7
II. KHẢO SÁT CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG TẠI PHÒNG
QUẢN LÝ ĐÀO TẠO...................................................................................11
1. Chức năng, nhiệm vụ của văn phòng:.....................................................11
1.1 Chức năng:............................................................................................11
Phòng Quản lý đào tạo là đơn vị thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, có
chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng chiến lược phát
triển đào tạo của Trường; quản lý, tổ chức đào tạo, triển khai thực hiện
công tác tuyển sinh; công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng theo quy định
của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành........................................................11
1.2 Nhiệm vụ:..............................................................................................11
1.2.1. Quản lý đào tạo..................................................................................11
- Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt quy hoạch; chương trình, kế hoạch
phát triển các bậc, hệ đào tạo của Trường về cơ cấu ngành, nghề, mục tiêu,
quy mô và phương thức đào tạo; triển khai thực hiện thủ tục hồ sơ đăng ký
mở ngành đào tạo đáp ứng yêu cầu của xã hội. Quản lý chương trình đào
tạo theo quy định hiện hành của Nhà nước;................................................11
1.3. Mô tả nội dung các bước trong quy trình xây dựng chương trình, kế
hoạch công tác thường kỳ của phòng Quản lý đào tạo nói chung: ( xem phụ
lục số 02- trang 37)......................................................................................15
1.4. Mô tả những nhiệm vụ của nhà quản trị văn phòng trong việc tổ chức
hội nghị (hoặc hội thảo, cuộc họp) của phòng Quản lý đào tạo: ( xem phụ
lục số 03).....................................................................................................16
1.5. Sơ đồ hóa nội dung quy trình nghiệp vụ tổ chức chuyến đi công tác cho
thủ trưởng (nếu có): (xem phụ lục số 04)....................................................16
1.6. Lấy ví dụ những tình huồng cụ thể về cung cấp thông tin của chuyên
viên phụ trách cho lãnh đạo phòng..............................................................16
- Lập Sổ tay Sinh viên.................................................................................16
- Cung cấp bảng điểm sinh viên..................................................................16

1.7. Tìm hiểu các biện pháp hiện đại hóa văn phòng của cơ quan..............16
3

2. Khảo sát về công tác văn thư...................................................................17
2.1. Tìm hiểu mô hình tổ chức văn thư của cơ quan (nhận xét ưu, nhược
điểm)............................................................................................................17
2.2. Soạn thảo và ban hành văn bản............................................................18
2.2.2. Tìm hiểu quy trình soạn thảo và ban hành văn bản của cơ quan (xem
phụ lục số 05)..............................................................................................18
2.2.3. Nhận xét những ưu, nhược điểm về các nội dung: Thẩm quyền ban
hành văn bản; thể thức và và kỹ thuật trình bày văn bản;.........................18
quy trình soạn thảo văn bản; kỹ thuật soạn thảo văn bản:........................18
2.3. Tổ chức quan lý và giải quyết văn bản của Trường Đại học Nội vụ Hà
Nội...............................................................................................................22
2.3.1. Mô tả các bước trong quy trình tổ chức quản lý và giải quyết văn
bản đi của cơ quan; nhận xét ưu, nhược điểm:(xem phụ lục số 06)...........22
2.3.2. Mô tả các bước trong quy trình tổ chức quản lý và giải quyết văn
bản đến; nhận xét ưu, nhược điểm:(xem phụ lục số 07).............................23
2.3.3. Nhận xét về việc lập hồ sơ hiện hành và giao nộp tài liệu vào lưu trữ
cơ quan........................................................................................................24
2.4. Tổ chức quản lý và sử dụng con dấu của cơ quan................................24
2.4.1. Các quy định về quản lý và sử dụng con dấu :.................................24
2.4.2. Nội dung quy định quản lý và sử dụng con dấu:..............................25
3. Khảo sát về tình hình thực hiện các nghiệp vụ lưu trữ và đánh giá ưu,
nhược điểm về các nội dung........................................................................26
3.1. Công tác thu thập, bổ sung tài liệu lưu trữ...........................................26
3.2. Công tác chỉnh lý tài liệu......................................................................27
3.3. Công tác bảo quản tài liệu lưu trữ........................................................28
3.4. Công tác tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ.............................................28

Phần II................................................................................................................29
CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP: SOẠN THẢO VĂN BẢN VÀ PHÂN LOẠI
VĂN BẢN QUẢN LÝ CỦA CƠ QUAN..........................................................29
1. Soạn thảo các văn bản hành chính của cơ quan: Quyết định (cá biệt),
công văn hành chính, thông báo, …(xem phụ lục 08)....................................30
2. Tổ chức quản lý và giải quyết văn bản của cơ quan ( xem phụ lục 09)...30
Phần III..............................................................................................................30
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT...............................................................................30
I. Nhận xét, đánh giá chung về những ưu, nhược điểm trong công tác hành
chính văn phòng của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội................................30
1. Công tác Quản lý Nhân sự:.....................................................................30
2. Công tác Văn phòng:...............................................................................31
3. Công tác Văn thư – Lưu trữ:...................................................................32
4

3.1. Công tác văn thư:.................................................................................32
3.2. Công tác lưu trữ:...................................................................................33
II. Đề xuất những biện pháp để phát huy ưu điểm, khắc phục những nhược
điểm.............................................................................................................34
KẾT LUẬN
LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: