BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC HIỆN QUY CHẾ BẦU CỬ TRONG ĐẢNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH 244-QĐ/TW CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNGĐẢNG BỘ HUYỆN ………………

ĐẢNG ỦY XÃ………………

*

Số -BC/ĐU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


……, ngày tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO

Tổng kết thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng

(Ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 09/6/2014

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI)

——-


Thực hiện Công văn số -CV/HU ngày 22 tháng 4 năm 2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổng kết thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương (sau đây gọi tắt là Quy chế bầu cử trong Đảng), Ban chấp hành Đảng bộ xã …..báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng, cụ thể như sau:

MỞ ĐẦU

………là xã nằm ở phía……của huyện, có tổng diện tích tự nhiên …….ha, dân số ……….người. Năm 2014, Đảng bộ xã có …..đảng viên, sinh hoạt ở……….chi bộ, trong đó có…………chi bộ nông thôn,…..chi bộ trường học, ….chi bộ khác.

Năm 2024, Đảng bộ xã có …..đảng viên, sinh hoạt ở……….chi bộ, trong đó có…………chi bộ nông thôn,…..chi bộ trường học, ….chi bộ khác.

Từ năm 2014 đến nay, cùng với lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ đã nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, ý nghĩa và tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế bầu cử trong Đảng, các hướng dẫn thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng,LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)ĐẢNG BỘ HUYỆN ………………

ĐẢNG ỦY XÃ………………

*

Số -BC/ĐU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


……, ngày tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO

Tổng kết thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng

(Ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 09/6/2014

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI)

——-


Thực hiện Công văn số -CV/HU ngày 22 tháng 4 năm 2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổng kết thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương (sau đây gọi tắt là Quy chế bầu cử trong Đảng), Ban chấp hành Đảng bộ xã …..báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng, cụ thể như sau:

MỞ ĐẦU

………là xã nằm ở phía……của huyện, có tổng diện tích tự nhiên …….ha, dân số ……….người. Năm 2014, Đảng bộ xã có …..đảng viên, sinh hoạt ở……….chi bộ, trong đó có…………chi bộ nông thôn,…..chi bộ trường học, ….chi bộ khác.

Năm 2024, Đảng bộ xã có …..đảng viên, sinh hoạt ở……….chi bộ, trong đó có…………chi bộ nông thôn,…..chi bộ trường học, ….chi bộ khác.

Từ năm 2014 đến nay, cùng với lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ đã nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, ý nghĩa và tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế bầu cử trong Đảng, các hướng dẫn thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng,LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: