ĐỀ CƯƠNG MÔN XỬ LÝ ẢNHĐỀ CƯƠNG XỬ LÝ ẢNH

1/ Ảnh "đen- trắng" là ảnh có

A/ Hai mức chói "0" và "1"

B/ Các điểm ảnh với mức xám khác 0

C/ Nhiều mức xám nằm trong khoảng Lmin-Lmax

D*/ Độ bão hoà màu bằng 0

2/ Các giai đoạn chính trong xử lý ảnh

a- Thu nhận hình ảnh

b- trích chon dấu hiệu 

c- Tiền xử lý ảnh

d- hậu xử lý

e- Nhận dạng

f- lưu ảnh

Hãy cho biết thứ tự đúng của các giai đoạn là

A/ abcdef

B/ abedfc

C*/ acbefd

D/ cabdfe

4/ Mắt người chỉ cảm nhận được những sóng điện từ có màu từ tia màu ____ đến tia màu

_____

A*/ Đỏ / Tím

B/ Lục / Tím

C/ Tím / Vàng

D/ Lục/Đỏ

5/ Quang thông và độ sáng là đại lượng trắc quang đặc trưng cho khả năng phát sáng của:

A*/ Nguồn sáng

B/ Bề mặt được chiếu sáng

C/ Bề mặt tự phát sáng

D/ Nguồn sáng theo hướng nhất định

6/ Việc tái tạo hình ảnh màu trên màn hình vô tuyến thường được thực hiện bằng:

A/ Phương pháp trộn màu quang học

B*/ Phương pháp trộn màu không gian

C/ Phương pháp trừ

D/ Phương pháp trộn màu theo thời gian

7  Thời gian lưu ảnh trong mắt người là:

A*/ thời gian hình ảnh được lưu trên võng mạc của mắt

B/ thời gian hình ảnh hiển thị trên võng mạc

C/ thời gian các tế bào cảm quang được tiếp xúc với ánh sáng

D/ thời gian ngắn nhất để người xem cảm nhận được ảnh quang học

8/ Vùng nào trong mắt người có khả năng phân biệt những chi tiết ảnh nhỏ nhất?

A/ võng mạc

B/ thấu kính

C*/ hoàng điểm

D/ mô mắt

9/ Loại tế bào trong mắt có khả năng cảm thụ màu sắc là:

A/ tế bào hình que

B*/ tế bào hình nón

C/ tế bào hình gai

D/ tế bào hình cầu

10/ Ngưỡng tương phản là đại lượng

A/ Đặc trưng cho mức tương phản nhỏ nhất trong ảnh

B/ Mức khác biệt độ tương phản trong ảnh mà mắt người nhận biết được

C*/ Mức khác biệt độ chói nhỏ nhất giữa hai chi tiết mà mắt người cảm nhận được

D/ Mức sáng nhỏ nhất mà mắt người cảm nhận được


11/ Độ tương phản của ảnh trên màn hình phụ thuộc vào

A*/ Độ chói của màn hình

B/ Kích thước màn hình

C/ Kích thước của các chi tiết trên màn hình

D/ Mức xám trung bình trong ảnh

12/ Trong ảnh truyền hình người ta truyền đi tối đa 256 mức xám vì:

A/ Biên độ tín hiệu video có giá trị tương đối nhỏ

B*/ Mắt người cảm nhận được ít hơn 256 mức xám trên màn hình cùng một lúc

C/ Độ tương phản của ảnh truyền hình có giá trị nhỏ hơn 256

D/ Mắt người cùng một lúc có thể nhận biết được tối đa 256 màu khác nhau

13/ Để truyền đi một ảnh động, ta chiếu lần lượt nhiều ảnh tĩnh với tần số ảnh tương đối

lớn. Tần số ảnh phải được lựa chọn để đáp ứng yêu cầu:

A/ Tạo cảm giác về quá trình chuyển động liên tục của ảnh

B/ Ảnh động tái tạo trên màn hình không bị chớp

C*/ Tạo cảm giác chuyển động liên tục của ảnh động, đồng thời triệt tiêu cảm nhận về

sự nhấp nháy của chuỗi ảnh.

14/ Phương pháp xử lý ảnh trong không gian được mô tả bằng toán tử T. Toán tử T tác

động:

A/ Trực tiếp tới các hệ số khai triển Fourier của ảnh

B*/ Trực tiếp tới các điểm ảnh

C/ Cùng lúc tới các pixel trong không gian ảnh và các hệ số khai triển Fourier của ảnh

đó.

15/ Đặc tuyến trong hình dưới đây biến đổi ảnh như sau:

A/ Tăng độ tương phản của ảnh

B/ Tăng độ chói của ảnh

C*/ Ảnh kết quả là âm bản của ảnh gốc

D/ Ảnh kết quả đối xứng với ảnh gốc

...
LINK DOWNLOAD


LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)ĐỀ CƯƠNG XỬ LÝ ẢNH

1/ Ảnh "đen- trắng" là ảnh có

A/ Hai mức chói "0" và "1"

B/ Các điểm ảnh với mức xám khác 0

C/ Nhiều mức xám nằm trong khoảng Lmin-Lmax

D*/ Độ bão hoà màu bằng 0

2/ Các giai đoạn chính trong xử lý ảnh

a- Thu nhận hình ảnh

b- trích chon dấu hiệu 

c- Tiền xử lý ảnh

d- hậu xử lý

e- Nhận dạng

f- lưu ảnh

Hãy cho biết thứ tự đúng của các giai đoạn là

A/ abcdef

B/ abedfc

C*/ acbefd

D/ cabdfe

4/ Mắt người chỉ cảm nhận được những sóng điện từ có màu từ tia màu ____ đến tia màu

_____

A*/ Đỏ / Tím

B/ Lục / Tím

C/ Tím / Vàng

D/ Lục/Đỏ

5/ Quang thông và độ sáng là đại lượng trắc quang đặc trưng cho khả năng phát sáng của:

A*/ Nguồn sáng

B/ Bề mặt được chiếu sáng

C/ Bề mặt tự phát sáng

D/ Nguồn sáng theo hướng nhất định

6/ Việc tái tạo hình ảnh màu trên màn hình vô tuyến thường được thực hiện bằng:

A/ Phương pháp trộn màu quang học

B*/ Phương pháp trộn màu không gian

C/ Phương pháp trừ

D/ Phương pháp trộn màu theo thời gian

7  Thời gian lưu ảnh trong mắt người là:

A*/ thời gian hình ảnh được lưu trên võng mạc của mắt

B/ thời gian hình ảnh hiển thị trên võng mạc

C/ thời gian các tế bào cảm quang được tiếp xúc với ánh sáng

D/ thời gian ngắn nhất để người xem cảm nhận được ảnh quang học

8/ Vùng nào trong mắt người có khả năng phân biệt những chi tiết ảnh nhỏ nhất?

A/ võng mạc

B/ thấu kính

C*/ hoàng điểm

D/ mô mắt

9/ Loại tế bào trong mắt có khả năng cảm thụ màu sắc là:

A/ tế bào hình que

B*/ tế bào hình nón

C/ tế bào hình gai

D/ tế bào hình cầu

10/ Ngưỡng tương phản là đại lượng

A/ Đặc trưng cho mức tương phản nhỏ nhất trong ảnh

B/ Mức khác biệt độ tương phản trong ảnh mà mắt người nhận biết được

C*/ Mức khác biệt độ chói nhỏ nhất giữa hai chi tiết mà mắt người cảm nhận được

D/ Mức sáng nhỏ nhất mà mắt người cảm nhận được


11/ Độ tương phản của ảnh trên màn hình phụ thuộc vào

A*/ Độ chói của màn hình

B/ Kích thước màn hình

C/ Kích thước của các chi tiết trên màn hình

D/ Mức xám trung bình trong ảnh

12/ Trong ảnh truyền hình người ta truyền đi tối đa 256 mức xám vì:

A/ Biên độ tín hiệu video có giá trị tương đối nhỏ

B*/ Mắt người cảm nhận được ít hơn 256 mức xám trên màn hình cùng một lúc

C/ Độ tương phản của ảnh truyền hình có giá trị nhỏ hơn 256

D/ Mắt người cùng một lúc có thể nhận biết được tối đa 256 màu khác nhau

13/ Để truyền đi một ảnh động, ta chiếu lần lượt nhiều ảnh tĩnh với tần số ảnh tương đối

lớn. Tần số ảnh phải được lựa chọn để đáp ứng yêu cầu:

A/ Tạo cảm giác về quá trình chuyển động liên tục của ảnh

B/ Ảnh động tái tạo trên màn hình không bị chớp

C*/ Tạo cảm giác chuyển động liên tục của ảnh động, đồng thời triệt tiêu cảm nhận về

sự nhấp nháy của chuỗi ảnh.

14/ Phương pháp xử lý ảnh trong không gian được mô tả bằng toán tử T. Toán tử T tác

động:

A/ Trực tiếp tới các hệ số khai triển Fourier của ảnh

B*/ Trực tiếp tới các điểm ảnh

C/ Cùng lúc tới các pixel trong không gian ảnh và các hệ số khai triển Fourier của ảnh

đó.

15/ Đặc tuyến trong hình dưới đây biến đổi ảnh như sau:

A/ Tăng độ tương phản của ảnh

B/ Tăng độ chói của ảnh

C*/ Ảnh kết quả là âm bản của ảnh gốc

D/ Ảnh kết quả đối xứng với ảnh gốc

...
LINK DOWNLOAD


LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: