EDUQUIZ - 230 câu trắc nghiệm xử lý tín hiệu số (Nguyễn Văn A)Phần thi 1: Phần 1

Câu hỏi 1: (1 đáp án)

[(

Câu 1 [<DE>]: Phép chập làm nhiệm vụ nào sau đây?

[<$>] Xác định công suất của tín hiệu

[<$>] Phân tích một tín hiệu ở miền rời rạc

[<$>] Xác định năng lượng tín hiệu

*

[<$>] Xác định đáp ứng ra của hệ thống khi biết tín hiệu vào và đáp ứng xung.

Câu hỏi 2: (1 đáp án)

Câu 2 []: Cho các biểu diễn của các dãy x1(n) và x2(n) như hình vẽ. Hãy cho biết quan hệ giữa x1(n) và x2(n) ; (* - phép chập):

*

[<$>] x2(n) = 2.x1(n)

[<$>] x1(n) = 2.x2(n)

[<$>] x1(n) = 2*x2(n)

[<$>] x2(n) = 2*x1(n)

Câu hỏi 3: (1 đáp án)

Câu 3 []: Phương trình sai phân tuyến tính hệ số hằng mô tả hệ thống rời rạc nào sau đây:

[<$>] Hệ thống bất biến.

[<$>] Hệ thống phi tuyến

*

[<$>] Hệ thống tuyến tính bất biến

[<$>] Hệ thống tuyến tính.

Câu hỏi 4: (1 đáp án)

Câu 4 []: Phương trình sai phân tuyến tính mô tả hệ thống rời rạc nào sau đây:

*

[<$>] Hệ thống tuyến tính

[<$>] Hệ thống phi tuyến

[<$>] Hệ thống bất biến

[<$>] Hệ thống phi tuyến bất biến.

Câu hỏi 5: (1 đáp án)

Câu 5 []: Đối với một hệ thống, nếu ta có y(n) là đáp ứng với kích thích x(n) và y(n-k) là đáp ứng với kích thích x(n-k) thì hế thống đó được gọi là:

[<$>] Hệ thống nhân quả

[<$>] Hệ thống tuyến tính

*

[<$>] Hệ thống bất biến

[<$>] Hệ thống ổn định.

Câu hỏi 6: (1 đáp án)

Câu 6 []: Hệ thống tuyến tính là hệ thống:

*

[<$>] Thỏa mãn nguyên lý xếp chồng

[<$>] Không thỏa mãn nguyên lý xếp chồng

[<$>] Không ổn định

[<$>] Không nhân quả

Câu hỏi 7: (1 đáp án)

Câu 7 []: Một tín hiệu tương tự xa(t) có tần số cao nhất là Fmax thì sau khi lấy mẫu, xa(t) có thể được phục hồi một cách chính xác từ giá trị các mẫu của nó nếu tốc độ lấy mẫu F thỏa mãn:

[<$>] Fs <= 2Fmax

*

[<$>] Fs >= 2Fmax

[<$>] Fs <= Fmax

[<$>] Fs <= 2Fmax

Câu hỏi 8: (1 đáp án)

Câu 8 []: Hãy lựa chọn cách trả lời đúng và đầy đủ nhất cho phát biểu "Về mặt biểu diễn toán học, tín hiệu số là tín hiệu… "

*

[<$>] Rời rạc theo biến số và rời rạc theo hàm số

[<$>] Rời rạc theo biến số và liên tục theo hàm số

[<$>] Liên tục theo biến số và rời rạc theo hàm số

[<$>] Liên tục theo biến số và liên tục theo hàm số.

Câu hỏi 9: (1 đáp án)

Câu 9 []: Hãy lựa chọn cách trả lời đúng và đầy đủ nhất cho phát biểu "Về mặt biểu diễn toán học, tín hiệu rời rạc là tín hiệu... "

[<$>] Liên tục theo biến số và rời rạc theo hàm số

[<$>] Rời rạc theo biến số và rời rạc theo hàm số

[<$>] Rời rạc theo biến số và có thể liên tục hoặc rời rạc theo hàm số

*

[<$>] Rời rạc theo biến số và liên tục theo hàm số.

Câu hỏi 10: (1 đáp án)

Câu 10 []: Phép chập là phép toán có những tính chất nào?

[<$>] Tính chất giao hoán

[<$>] Tính chất phân phối

[<$>] Tính chất kết hợp

*

[<$>] Cả 3 tính chất trên

Câu hỏi 11: (1 đáp án)

Câu 11 []: Hãy cho biết cách nào sau đây biểu diễn tổng quát một tín hiệu rời rạc bất kỳ x(n)?

[<$>]

[<$>]

[<$>]

*

[<$>] 1

Câu hỏi 12: (1 đáp án)

Câu 12 []: Đáp ứng xung h(n) của một hệ thống số được cho bởi sơ đồ sau đây sẽ được tính như thế nào?

[<$>] h(n) = h1(n) + [h2(n) * h3(n)]

[<$>] h(n) = h1(n) + [h2(n) + h3(n)]

*

[<$>] h(n) = h1(n)*[h2(n) + h3(n)]

[<$>] h(n) = h1(n)* [h2(n) * h3(n)].

Câu hỏi 13: (1 đáp án)

Câu 13 []: Hệ thống có đáp ứng xung h(n) = rectN(n) có chiều dài là:

[<$>] N-1

[<$>] n

*

[<$>] N

[<$>] N+1

Câu hỏi 14: (1 đáp án)

Câu 14 []: Hệ thống được đặc trưng bởi đáp ứng xung h(n) nào sau đây là hệ thống nhân quả?

*

[<$>] h(n) = -u(n-l)

[<$>] h(n) = u(n+l)

[<$>] h(n) = -u(n+l)

[<$>] h(n) = -u(-n-1).

Câu hỏi 15: (1 đáp án)

Câu 15 []: Phương trình sai phân tuyến tính hệ số hằng biểu diễn hệ thống tuyến tính bất biến rời rạc sẽ có dạng nào sau đây? (chuẩn hóa a0 =1)

[<$>]

[<$>]

[<$>]

*

[<$>] .

Câu hỏi 16: (1 đáp án)

Câu 16 []: Điều kiện ổn định của một hệ thống là đáp ứng xung h(n) phải thỏa mãn:

[<$>]

*

[<$>].

[<$>]

[<$>]

Câu hỏi 17: (1 đáp án)

Câu 17 []: Trong miền n, dãy xung đơn vị được định nghĩa như sau:

...

Phần thi 1: Phần 1

Câu hỏi 1: (1 đáp án)

[(

Câu 1 [<DE>]: Phép chập làm nhiệm vụ nào sau đây?

[<$>] Xác định công suất của tín hiệu

[<$>] Phân tích một tín hiệu ở miền rời rạc

[<$>] Xác định năng lượng tín hiệu

*

[<$>] Xác định đáp ứng ra của hệ thống khi biết tín hiệu vào và đáp ứng xung.

Câu hỏi 2: (1 đáp án)

Câu 2 []: Cho các biểu diễn của các dãy x1(n) và x2(n) như hình vẽ. Hãy cho biết quan hệ giữa x1(n) và x2(n) ; (* - phép chập):

*

[<$>] x2(n) = 2.x1(n)

[<$>] x1(n) = 2.x2(n)

[<$>] x1(n) = 2*x2(n)

[<$>] x2(n) = 2*x1(n)

Câu hỏi 3: (1 đáp án)

Câu 3 []: Phương trình sai phân tuyến tính hệ số hằng mô tả hệ thống rời rạc nào sau đây:

[<$>] Hệ thống bất biến.

[<$>] Hệ thống phi tuyến

*

[<$>] Hệ thống tuyến tính bất biến

[<$>] Hệ thống tuyến tính.

Câu hỏi 4: (1 đáp án)

Câu 4 []: Phương trình sai phân tuyến tính mô tả hệ thống rời rạc nào sau đây:

*

[<$>] Hệ thống tuyến tính

[<$>] Hệ thống phi tuyến

[<$>] Hệ thống bất biến

[<$>] Hệ thống phi tuyến bất biến.

Câu hỏi 5: (1 đáp án)

Câu 5 []: Đối với một hệ thống, nếu ta có y(n) là đáp ứng với kích thích x(n) và y(n-k) là đáp ứng với kích thích x(n-k) thì hế thống đó được gọi là:

[<$>] Hệ thống nhân quả

[<$>] Hệ thống tuyến tính

*

[<$>] Hệ thống bất biến

[<$>] Hệ thống ổn định.

Câu hỏi 6: (1 đáp án)

Câu 6 []: Hệ thống tuyến tính là hệ thống:

*

[<$>] Thỏa mãn nguyên lý xếp chồng

[<$>] Không thỏa mãn nguyên lý xếp chồng

[<$>] Không ổn định

[<$>] Không nhân quả

Câu hỏi 7: (1 đáp án)

Câu 7 []: Một tín hiệu tương tự xa(t) có tần số cao nhất là Fmax thì sau khi lấy mẫu, xa(t) có thể được phục hồi một cách chính xác từ giá trị các mẫu của nó nếu tốc độ lấy mẫu F thỏa mãn:

[<$>] Fs <= 2Fmax

*

[<$>] Fs >= 2Fmax

[<$>] Fs <= Fmax

[<$>] Fs <= 2Fmax

Câu hỏi 8: (1 đáp án)

Câu 8 []: Hãy lựa chọn cách trả lời đúng và đầy đủ nhất cho phát biểu "Về mặt biểu diễn toán học, tín hiệu số là tín hiệu… "

*

[<$>] Rời rạc theo biến số và rời rạc theo hàm số

[<$>] Rời rạc theo biến số và liên tục theo hàm số

[<$>] Liên tục theo biến số và rời rạc theo hàm số

[<$>] Liên tục theo biến số và liên tục theo hàm số.

Câu hỏi 9: (1 đáp án)

Câu 9 []: Hãy lựa chọn cách trả lời đúng và đầy đủ nhất cho phát biểu "Về mặt biểu diễn toán học, tín hiệu rời rạc là tín hiệu... "

[<$>] Liên tục theo biến số và rời rạc theo hàm số

[<$>] Rời rạc theo biến số và rời rạc theo hàm số

[<$>] Rời rạc theo biến số và có thể liên tục hoặc rời rạc theo hàm số

*

[<$>] Rời rạc theo biến số và liên tục theo hàm số.

Câu hỏi 10: (1 đáp án)

Câu 10 []: Phép chập là phép toán có những tính chất nào?

[<$>] Tính chất giao hoán

[<$>] Tính chất phân phối

[<$>] Tính chất kết hợp

*

[<$>] Cả 3 tính chất trên

Câu hỏi 11: (1 đáp án)

Câu 11 []: Hãy cho biết cách nào sau đây biểu diễn tổng quát một tín hiệu rời rạc bất kỳ x(n)?

[<$>]

[<$>]

[<$>]

*

[<$>] 1

Câu hỏi 12: (1 đáp án)

Câu 12 []: Đáp ứng xung h(n) của một hệ thống số được cho bởi sơ đồ sau đây sẽ được tính như thế nào?

[<$>] h(n) = h1(n) + [h2(n) * h3(n)]

[<$>] h(n) = h1(n) + [h2(n) + h3(n)]

*

[<$>] h(n) = h1(n)*[h2(n) + h3(n)]

[<$>] h(n) = h1(n)* [h2(n) * h3(n)].

Câu hỏi 13: (1 đáp án)

Câu 13 []: Hệ thống có đáp ứng xung h(n) = rectN(n) có chiều dài là:

[<$>] N-1

[<$>] n

*

[<$>] N

[<$>] N+1

Câu hỏi 14: (1 đáp án)

Câu 14 []: Hệ thống được đặc trưng bởi đáp ứng xung h(n) nào sau đây là hệ thống nhân quả?

*

[<$>] h(n) = -u(n-l)

[<$>] h(n) = u(n+l)

[<$>] h(n) = -u(n+l)

[<$>] h(n) = -u(-n-1).

Câu hỏi 15: (1 đáp án)

Câu 15 []: Phương trình sai phân tuyến tính hệ số hằng biểu diễn hệ thống tuyến tính bất biến rời rạc sẽ có dạng nào sau đây? (chuẩn hóa a0 =1)

[<$>]

[<$>]

[<$>]

*

[<$>] .

Câu hỏi 16: (1 đáp án)

Câu 16 []: Điều kiện ổn định của một hệ thống là đáp ứng xung h(n) phải thỏa mãn:

[<$>]

*

[<$>].

[<$>]

[<$>]

Câu hỏi 17: (1 đáp án)

Câu 17 []: Trong miền n, dãy xung đơn vị được định nghĩa như sau:

...M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: