GIÁO TRÌNH - Lý thuyết dịch - Fundamental Insights into the Theories of translation and Interpretation (Nguyễn Xuân Hồng Cb)Giáo trình gồm 08 chương như sau:


Chương 1: Trình bày định nghĩa về biên dịch, quá trình biên dịch,các loại hình biên dịch, lý thuyết về biên dịch và các yếu tố cần xem xét trước khi thực hiện công việc biên dịch.

Chương 2: Đe cập đến các phương pháp tiếp cận khi thực hiện công việc biên dịch, các mức độ của biên dịch và các đơn vị của biên dịch.

Chương 3: Bàn về các phương pháp biên dịch và so sánh các phương pháp biên dịch phổ biến.

Chương 4: Cung cấp kiến thức về các chiến lược mà người biên dịch áp dụng khi thực hiện công việc biên dịch.

Chương 5: Nêu các định nghĩa về phiên dịch, các mơ hình phiên dịch và q trình phiên dịch.

Chương 6: Đe cập đến các khía cạnh của phương pháp dịch nối tiếp và dịch song song.

Chương 7: Cung cấp hướng dẫn về các kỹ năng cần thiết cho người làm công việc phiên dịch.

Chương 8: Bàn về những qui tắc, chuẩn mực đạo đức của người làm cơng việc phiên dịch.LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)Giáo trình gồm 08 chương như sau:


Chương 1: Trình bày định nghĩa về biên dịch, quá trình biên dịch,các loại hình biên dịch, lý thuyết về biên dịch và các yếu tố cần xem xét trước khi thực hiện công việc biên dịch.

Chương 2: Đe cập đến các phương pháp tiếp cận khi thực hiện công việc biên dịch, các mức độ của biên dịch và các đơn vị của biên dịch.

Chương 3: Bàn về các phương pháp biên dịch và so sánh các phương pháp biên dịch phổ biến.

Chương 4: Cung cấp kiến thức về các chiến lược mà người biên dịch áp dụng khi thực hiện công việc biên dịch.

Chương 5: Nêu các định nghĩa về phiên dịch, các mơ hình phiên dịch và q trình phiên dịch.

Chương 6: Đe cập đến các khía cạnh của phương pháp dịch nối tiếp và dịch song song.

Chương 7: Cung cấp hướng dẫn về các kỹ năng cần thiết cho người làm công việc phiên dịch.

Chương 8: Bàn về những qui tắc, chuẩn mực đạo đức của người làm cơng việc phiên dịch.LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: