Khai thác hợp chất kháng vi sinh vật từ phụ phẩm nhà máy thuỷ sản bằng phương pháp sinh học và ứng dụng trong bảo quản thịt tươi (Hồ Phú Hà)I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên đề tài/dự án:

Khai thác hợp chất kháng vi sinh vật từ phụ phẩm nhà máy thủy sản bằng phương pháp sinh học và ứng dụng trong bảo quản thịt tươi

Mã số đề tài, dự án: KC07.TN01/11-15

Thuộc chương trình “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ sau thu hoạch ”, mã số KC.07/11-15;

2. Đánh giá về hiệu quả do đề tài, dự án mang lại:

a) Hiệu quả về khoa học và công nghệ:

(Nêu rõ danh mục công nghệ và mức độ nắm vững, làm chủ, so sánh với trình độ công nghệ so với khu vực và thế giới…)

Đề tài đã đưa ra được 2 quy trình: sản xuất chế phẩm chitosan/COS có tính kháng khuẩn sử dụng phương pháp sinh học và giải pháp bảo quản thịt tươi bằng chitosan kháng vi sinh vật. Chế phẩm tạo ra đạt tiêu chuẩn sản phẩm ngang với các sản phẩm thị trường.

Đề tài cũng đã đi sâu vào nghiên cứu cơ bản để tìm hiểu về phổ kháng vi sinh vật của chế phẩm chitosan cũng như khả năng ứng dụng của chế phẩm trong bảo quản thịt tươi kết hợp với những hợp chất thân thiện khác.

b) Hiệu quả về kinh tế xã hội:

(Nêu rõ hiệu quả làm lợi tính bằng tiền dự kiến do đề tài, dự án tạo ra so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường…)

Chế phẩm chitosan sản xuất bằng phương pháp sinh học đã tận dụng được phế liệu đầu vỏ tôm sau khi sản xuất tôm đông lạnh, tạo điều kiện làm tăng giá tri gia tăng của nguồn hải sản Việt nam. Nước thải của quy trình sản xuất chitin bằng phương pháp sinh học không độc hại và giảm thiểu được tác hại đối với môi trườngLINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên đề tài/dự án:

Khai thác hợp chất kháng vi sinh vật từ phụ phẩm nhà máy thủy sản bằng phương pháp sinh học và ứng dụng trong bảo quản thịt tươi

Mã số đề tài, dự án: KC07.TN01/11-15

Thuộc chương trình “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ sau thu hoạch ”, mã số KC.07/11-15;

2. Đánh giá về hiệu quả do đề tài, dự án mang lại:

a) Hiệu quả về khoa học và công nghệ:

(Nêu rõ danh mục công nghệ và mức độ nắm vững, làm chủ, so sánh với trình độ công nghệ so với khu vực và thế giới…)

Đề tài đã đưa ra được 2 quy trình: sản xuất chế phẩm chitosan/COS có tính kháng khuẩn sử dụng phương pháp sinh học và giải pháp bảo quản thịt tươi bằng chitosan kháng vi sinh vật. Chế phẩm tạo ra đạt tiêu chuẩn sản phẩm ngang với các sản phẩm thị trường.

Đề tài cũng đã đi sâu vào nghiên cứu cơ bản để tìm hiểu về phổ kháng vi sinh vật của chế phẩm chitosan cũng như khả năng ứng dụng của chế phẩm trong bảo quản thịt tươi kết hợp với những hợp chất thân thiện khác.

b) Hiệu quả về kinh tế xã hội:

(Nêu rõ hiệu quả làm lợi tính bằng tiền dự kiến do đề tài, dự án tạo ra so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường…)

Chế phẩm chitosan sản xuất bằng phương pháp sinh học đã tận dụng được phế liệu đầu vỏ tôm sau khi sản xuất tôm đông lạnh, tạo điều kiện làm tăng giá tri gia tăng của nguồn hải sản Việt nam. Nước thải của quy trình sản xuất chitin bằng phương pháp sinh học không độc hại và giảm thiểu được tác hại đối với môi trườngLINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: