Khảo sát hiểu biết và thái độ với bệnh động kinh của cộng đồng dân cư tại Tp.HCMKhảo sát hiểu biết và thái độ với bệnh động kinh của cộng đồng dân cư tại Tp.HCM


NỘI DUNG:


TÓM TẮT  .............................................................................................................................  iv

ABSTRACT  ..........................................................................................................................  vi

DANH MỤC CÁC BẢNG  .................................................................................................  viii

DANH MỤC BIỂU ĐỒ  ........................................................................................................  xi

CHƢƠNG I - ĐẶT VẤN ĐỀ  ................................................................................................  1

CHƢƠNG II - MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU  ..........................................................................  6

CHƢƠNG III - TỔNG QUAN TÀI LIỆU  ............................................................................  7

3.1. Các nghiên cứu trên thế giới  ...........................................................................................  9

3.2. Các nghiên cứu trong nƣớc  ...........................................................................................  15

CHƢƠNG IV - PHƢƠNG PHÁP VÀ ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU  ...............................  17

4.1. Phƣơng pháp nghiên cứu  ..............................................................................................  17

4.2. Đối tƣợng nghiên cứu  ...................................................................................................  17

4.2.1. Đối tƣợng nghiên cứu đƣợc chọn để phỏng vấn  ........................................................  17

4.2.2. Đối tƣợng bị loại trừ ra khỏi danh sách phỏng vấn ...................................................  20

4.3. Phỏng vấn trực tiếp và phân tích số liệu  .......................................................................  21

4.4. Các biến số nghiên cứu  .................................................................................................  22

4.4.1. Các biến số độc lập  ....................................................................................................  22

4.4.2. Các biến số phụ thuộc  ................................................................................................  23

4.4.2.1. Các biến số về kiến thức  .........................................................................................  23

4.4.2.2. Các biến số về thái độ  .............................................................................................  24

CHƢƠNG V - KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .........................................................................  28

5.1. Đặc điểm chung của mẫu nghiên cứu  ...........................................................................  28

5.2. Tỉ lệ về biết đến bệnh động kinh  ...................................................................................  31

5.3. Kiến thức về biểu hiện của bệnh động kinh  ..................................................................  32

5.4. Kiến thức về nguyên nhân của bệnh động kinh  ............................................................  33

5.5. Kiến thức về tính lây truyền của bệnh động kinh  .........................................................  34

5.6. Kiến thức về trí tuệ của ngƣời bị động kinh  .................................................................  34

5.7. Kiến thức về điều trị bệnh động kinh............................................................................  35

5.8. Kiến thức về cách giúp đỡ ngƣời đang lên cơn động kinh  ...........................................  36

5.9. Đặc điểm về nguồn thông tin liên quan đến cách xử lý cơn động kinh  ........................  37

5.10. Thái độ về bệnh động kinh .........................................................................................  38

5.11. Mối liên hệ giữa đặc tính mẫu nghiên cứu và kiến thức về nguyên nhân của bệnh 

động kinh  .............................................................................................................................  42 

ii

5.12. Mối liên quan giữa đặc tính mẫu nghiên cứu và kiến thức về tính lây truyền của động 

kinh  ......................................................................................................................................  44

5.13. Mối liên quan giữa đặc tính mẫu nghiên cứu và kiến thức về biểu hiện động kinh  ...  45

5.14. Mối liên quan giữa đặc tính mẫu nghiên cứu và kiến thức về trí tuệ của ngƣời động 

kinh  ......................................................................................................................................  47

5.15. Mối liên quan giữa đặc tính mẫu nghiên cứu và kiến thức về điều trị động kinh ......  49

5.16. Mối liên quan giữa đặc tính mẫu nghiên cứu và kiến thức về chẹn vật cứng vào trong 

miệng để tránh cho bệnh nhân tự cắn lƣỡi  ...........................................................................  51

5.17. Mối liên quan giữa đặc tính mẫu nghiên cứu và kiến thức về thuốc điều trị động kinh52

5.18. Mối liên quan giữa đặc tính mẫu nghiên cứu và thái độ “phản đối con hoặc ngƣời 

thân trong gia đình kết hôn với ngƣời bệnh động kinh”  ......................................................  54

5.19. Mối liên quan giữa đặc tính mẫu nghiên cứu và thái độ “ngƣời bệnh động kinh nên 

đƣợc lập gia đình”  ................................................................................................................  55

5.20. Mối liên quan giữa đặc tính mẫu nghiên cứu và thái độ “ngƣời bệnh động kinh có nên 

có con”  .................................................................................................................................  57

5.21. Mối liên quan giữa đặc tính mẫu nghiên cứu và thái độ “đồng ý cho con mình học 

cùng trƣờng hoặc chơi chung với trẻ bệnh động kinh”........................................................  58

5.22. Mối liên quan giữa đặc tính mẫu nghiên cứu và thái độ “chia sẻ thông tin khi có 

ngƣời trong gia đình bệnh động kinh”  .................................................................................  59

5.23. Mối liên quan giữa đặc tính mẫu nghiên cứu và thái độ “việc làm của ngƣời bệnh 

động kinh”  ............................................................................................................................  61

5.24. Mối liên quan giữa đặc tính mẫu nghiên cứu và thái độ “sa thải ngƣời bệnh động 

kinh”  .....................................................................................................................................  63

5.25. Mối liên quan giữa đặc tính mẫu nghiên cứu và thái độ “tham gia giao thông của 

ngƣời bệnh động kinh”  ........................................................................................................  64

5.26. Mối liên quan giữa đặc tính mẫu nghiên cứu và thái độ “không xem ngƣời bệnh động 

kinh là ngƣời bệnh tâm thần”  ...............................................................................................  66

5.27. Mối liên quan giữa đặc tính mẫu nghiên cứu và thái độ “khả năng gây nguy hiểm cho 

ngƣời khác”  ..........................................................................................................................  67

5.28. Mối liên quan giữa đặc tính mẫu nghiên cứu và thái độ “sự bình đẳng giữa trẻ bị

động kinh với trẻ khác trong học tập” .................................................................................  68

5.29. Ngƣời dân sẽ tìm hiểu về bệnh động kinh từ đâu?  .....................................................  70

CHƢƠNG VI - BÀN LUẬN  ...............................................................................................  72

6.1. Về dân số nghiên cứu  ....................................................................................................  72

6.2. Kiến thức về bệnh động kinh  ........................................................................................  73

6.3. Thái độ đối với bệnh động kinh  ....................................................................................  79

6.4. Khảo sát về mối liên quan với các đặc tính mẫu nghiên cứu........................................  82

6.5. Về cách thức tìm hiểu thông tin  ....................................................................................  85

6.6. Về phƣơng pháp nghiên cứu  .........................................................................................  86

CHƢƠNG VII - KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ  ......................................................................  88

TÀI LIỆU THAM KHẢO  ...................................................................................................  90 

iii

PHỤ LỤC 1. PHỤ LỤC CHUYÊN MÔN .........................................................................  95

1.1. PHIẾU THAM DÒ Ý KIẾN  .........................................................................................  95

1.2. BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TPHCM  ............................................................................  101

1.3. PHÂN BỐ DÂN SỐ TPHCM THEO QUẬN/HUYỆN  .............................................  102

PHỤ LỤC 2. SẢN PHẨM ĐÀO TẠO  ..............................................................................  105

PHỤ LỤC 3. SẢN PHẨM KHOA HỌC  ...........................................................................  106

PHỤ LỤC 4. PHỤ LỤC QUẢN LÝ  .
LINK DOWNLOAD


LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)Khảo sát hiểu biết và thái độ với bệnh động kinh của cộng đồng dân cư tại Tp.HCM


NỘI DUNG:


TÓM TẮT  .............................................................................................................................  iv

ABSTRACT  ..........................................................................................................................  vi

DANH MỤC CÁC BẢNG  .................................................................................................  viii

DANH MỤC BIỂU ĐỒ  ........................................................................................................  xi

CHƢƠNG I - ĐẶT VẤN ĐỀ  ................................................................................................  1

CHƢƠNG II - MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU  ..........................................................................  6

CHƢƠNG III - TỔNG QUAN TÀI LIỆU  ............................................................................  7

3.1. Các nghiên cứu trên thế giới  ...........................................................................................  9

3.2. Các nghiên cứu trong nƣớc  ...........................................................................................  15

CHƢƠNG IV - PHƢƠNG PHÁP VÀ ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU  ...............................  17

4.1. Phƣơng pháp nghiên cứu  ..............................................................................................  17

4.2. Đối tƣợng nghiên cứu  ...................................................................................................  17

4.2.1. Đối tƣợng nghiên cứu đƣợc chọn để phỏng vấn  ........................................................  17

4.2.2. Đối tƣợng bị loại trừ ra khỏi danh sách phỏng vấn ...................................................  20

4.3. Phỏng vấn trực tiếp và phân tích số liệu  .......................................................................  21

4.4. Các biến số nghiên cứu  .................................................................................................  22

4.4.1. Các biến số độc lập  ....................................................................................................  22

4.4.2. Các biến số phụ thuộc  ................................................................................................  23

4.4.2.1. Các biến số về kiến thức  .........................................................................................  23

4.4.2.2. Các biến số về thái độ  .............................................................................................  24

CHƢƠNG V - KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .........................................................................  28

5.1. Đặc điểm chung của mẫu nghiên cứu  ...........................................................................  28

5.2. Tỉ lệ về biết đến bệnh động kinh  ...................................................................................  31

5.3. Kiến thức về biểu hiện của bệnh động kinh  ..................................................................  32

5.4. Kiến thức về nguyên nhân của bệnh động kinh  ............................................................  33

5.5. Kiến thức về tính lây truyền của bệnh động kinh  .........................................................  34

5.6. Kiến thức về trí tuệ của ngƣời bị động kinh  .................................................................  34

5.7. Kiến thức về điều trị bệnh động kinh............................................................................  35

5.8. Kiến thức về cách giúp đỡ ngƣời đang lên cơn động kinh  ...........................................  36

5.9. Đặc điểm về nguồn thông tin liên quan đến cách xử lý cơn động kinh  ........................  37

5.10. Thái độ về bệnh động kinh .........................................................................................  38

5.11. Mối liên hệ giữa đặc tính mẫu nghiên cứu và kiến thức về nguyên nhân của bệnh 

động kinh  .............................................................................................................................  42 

ii

5.12. Mối liên quan giữa đặc tính mẫu nghiên cứu và kiến thức về tính lây truyền của động 

kinh  ......................................................................................................................................  44

5.13. Mối liên quan giữa đặc tính mẫu nghiên cứu và kiến thức về biểu hiện động kinh  ...  45

5.14. Mối liên quan giữa đặc tính mẫu nghiên cứu và kiến thức về trí tuệ của ngƣời động 

kinh  ......................................................................................................................................  47

5.15. Mối liên quan giữa đặc tính mẫu nghiên cứu và kiến thức về điều trị động kinh ......  49

5.16. Mối liên quan giữa đặc tính mẫu nghiên cứu và kiến thức về chẹn vật cứng vào trong 

miệng để tránh cho bệnh nhân tự cắn lƣỡi  ...........................................................................  51

5.17. Mối liên quan giữa đặc tính mẫu nghiên cứu và kiến thức về thuốc điều trị động kinh52

5.18. Mối liên quan giữa đặc tính mẫu nghiên cứu và thái độ “phản đối con hoặc ngƣời 

thân trong gia đình kết hôn với ngƣời bệnh động kinh”  ......................................................  54

5.19. Mối liên quan giữa đặc tính mẫu nghiên cứu và thái độ “ngƣời bệnh động kinh nên 

đƣợc lập gia đình”  ................................................................................................................  55

5.20. Mối liên quan giữa đặc tính mẫu nghiên cứu và thái độ “ngƣời bệnh động kinh có nên 

có con”  .................................................................................................................................  57

5.21. Mối liên quan giữa đặc tính mẫu nghiên cứu và thái độ “đồng ý cho con mình học 

cùng trƣờng hoặc chơi chung với trẻ bệnh động kinh”........................................................  58

5.22. Mối liên quan giữa đặc tính mẫu nghiên cứu và thái độ “chia sẻ thông tin khi có 

ngƣời trong gia đình bệnh động kinh”  .................................................................................  59

5.23. Mối liên quan giữa đặc tính mẫu nghiên cứu và thái độ “việc làm của ngƣời bệnh 

động kinh”  ............................................................................................................................  61

5.24. Mối liên quan giữa đặc tính mẫu nghiên cứu và thái độ “sa thải ngƣời bệnh động 

kinh”  .....................................................................................................................................  63

5.25. Mối liên quan giữa đặc tính mẫu nghiên cứu và thái độ “tham gia giao thông của 

ngƣời bệnh động kinh”  ........................................................................................................  64

5.26. Mối liên quan giữa đặc tính mẫu nghiên cứu và thái độ “không xem ngƣời bệnh động 

kinh là ngƣời bệnh tâm thần”  ...............................................................................................  66

5.27. Mối liên quan giữa đặc tính mẫu nghiên cứu và thái độ “khả năng gây nguy hiểm cho 

ngƣời khác”  ..........................................................................................................................  67

5.28. Mối liên quan giữa đặc tính mẫu nghiên cứu và thái độ “sự bình đẳng giữa trẻ bị

động kinh với trẻ khác trong học tập” .................................................................................  68

5.29. Ngƣời dân sẽ tìm hiểu về bệnh động kinh từ đâu?  .....................................................  70

CHƢƠNG VI - BÀN LUẬN  ...............................................................................................  72

6.1. Về dân số nghiên cứu  ....................................................................................................  72

6.2. Kiến thức về bệnh động kinh  ........................................................................................  73

6.3. Thái độ đối với bệnh động kinh  ....................................................................................  79

6.4. Khảo sát về mối liên quan với các đặc tính mẫu nghiên cứu........................................  82

6.5. Về cách thức tìm hiểu thông tin  ....................................................................................  85

6.6. Về phƣơng pháp nghiên cứu  .........................................................................................  86

CHƢƠNG VII - KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ  ......................................................................  88

TÀI LIỆU THAM KHẢO  ...................................................................................................  90 

iii

PHỤ LỤC 1. PHỤ LỤC CHUYÊN MÔN .........................................................................  95

1.1. PHIẾU THAM DÒ Ý KIẾN  .........................................................................................  95

1.2. BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TPHCM  ............................................................................  101

1.3. PHÂN BỐ DÂN SỐ TPHCM THEO QUẬN/HUYỆN  .............................................  102

PHỤ LỤC 2. SẢN PHẨM ĐÀO TẠO  ..............................................................................  105

PHỤ LỤC 3. SẢN PHẨM KHOA HỌC  ...........................................................................  106

PHỤ LỤC 4. PHỤ LỤC QUẢN LÝ  .
LINK DOWNLOAD


LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: