Nâng cấp ứng dụng khai thác các lỗ hổng an ninh Metasploit Framework (Lã Xuân Kiên)Luận văn của tôi được chia làm 4 chương: 


Chương 1: Trình bày tổng quan về kiểm định an toàn thông tin

Chương 2: Trình bày tổng quan về Metasploit 

Chương 3: Trình bày hệ thống tiêu chuẩn về an toàn thông tin

Chương 4: Xây dựng công cụ lập lịch dò quét tự động cho Metasploit FrameworkNỘI DUNG:


Chương 1. TỔNG QUAN VỀ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN THÔNG TIN  .................  11

1.1. Bối cảnh hiện tại  ............................................................................................  11

1.2. Giới thiệu bài toán  .........................................................................................  12

Chương 2. TỔNG QUAN VỀ METASPLOIT  .......................................................  13

2.1. Khái niệm cơ bản  ...........................................................................................  13

2.2. Các phiên bản Metasploit  ..............................................................................  13

2.2.1. Metasploit Community Edition  .................................................................  13

2.2.2. Metasploit Framework Edition  .................................................................  14

2.2.3. Metasploit Pro ..........................................................................................  15

2.3. Kiến trúc của Metasploit  ...............................................................................  17

2.3.1. Thư viện chính  .........................................................................................  17

2.3.2. Giao diện  ..................................................................................................  17

2.3.3. Mô đun chức năng  ...................................................................................  19

2.3.4. Thành phần mở rộng  ................................................................................  19

Chương 3. HỆ THỐNG CÁC TIÊU CHUẨN VỀ AN TOÀN THÔNG TIN  ........  20

3.1. Các tiêu chuẩn quản lý an toàn thông tin  .....................................................  21

3.2. Họ tiêu chuẩn ISMS.......................................................................................  23

3.3. Chuẩn ISO 27001  ...........................................................................................  24

3.4. Chi tiết phụ lục chuẩn ISO 27001  .................................................................  25

Chương  4.  XÂY  DỰNG  CÔNG  CỤ  LẬP  LỊCH  QUÉT  TỰ  ĐỘNG  VÀ  TUÂN 

THỦ TIÊU CHUẨN CHO METASPLOIT FRAMEWORK  ................................  40

4.1. Tính năng Automatic Task Chain trong Metasploit Pro  .............................  40

4.2. Phân tích yêu cầu  ...........................................................................................  44

4.3. Lập danh sách các mã khai thác  ...................................................................  45 

4

4.4. Thiết kế kịch bản kiểm thử  ...........................................................................  50

4.5. Cấu trúc Compliance Chain  ..........................................................................  50

4.5.1. Biểu đồ lớp  ................................................................................................  51

4.5.2. Danh sách chức năng  ...............................................................................  52

4.5.3. Các thao tác nạp kịch bản kiểm thử  .........................................................  52

KẾT LUẬN  ..............................................................................................................  69

TÀI LIỆU THAM KHẢO  ..LINK DOWNLOADLuận văn của tôi được chia làm 4 chương: 


Chương 1: Trình bày tổng quan về kiểm định an toàn thông tin

Chương 2: Trình bày tổng quan về Metasploit 

Chương 3: Trình bày hệ thống tiêu chuẩn về an toàn thông tin

Chương 4: Xây dựng công cụ lập lịch dò quét tự động cho Metasploit FrameworkNỘI DUNG:


Chương 1. TỔNG QUAN VỀ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN THÔNG TIN  .................  11

1.1. Bối cảnh hiện tại  ............................................................................................  11

1.2. Giới thiệu bài toán  .........................................................................................  12

Chương 2. TỔNG QUAN VỀ METASPLOIT  .......................................................  13

2.1. Khái niệm cơ bản  ...........................................................................................  13

2.2. Các phiên bản Metasploit  ..............................................................................  13

2.2.1. Metasploit Community Edition  .................................................................  13

2.2.2. Metasploit Framework Edition  .................................................................  14

2.2.3. Metasploit Pro ..........................................................................................  15

2.3. Kiến trúc của Metasploit  ...............................................................................  17

2.3.1. Thư viện chính  .........................................................................................  17

2.3.2. Giao diện  ..................................................................................................  17

2.3.3. Mô đun chức năng  ...................................................................................  19

2.3.4. Thành phần mở rộng  ................................................................................  19

Chương 3. HỆ THỐNG CÁC TIÊU CHUẨN VỀ AN TOÀN THÔNG TIN  ........  20

3.1. Các tiêu chuẩn quản lý an toàn thông tin  .....................................................  21

3.2. Họ tiêu chuẩn ISMS.......................................................................................  23

3.3. Chuẩn ISO 27001  ...........................................................................................  24

3.4. Chi tiết phụ lục chuẩn ISO 27001  .................................................................  25

Chương  4.  XÂY  DỰNG  CÔNG  CỤ  LẬP  LỊCH  QUÉT  TỰ  ĐỘNG  VÀ  TUÂN 

THỦ TIÊU CHUẨN CHO METASPLOIT FRAMEWORK  ................................  40

4.1. Tính năng Automatic Task Chain trong Metasploit Pro  .............................  40

4.2. Phân tích yêu cầu  ...........................................................................................  44

4.3. Lập danh sách các mã khai thác  ...................................................................  45 

4

4.4. Thiết kế kịch bản kiểm thử  ...........................................................................  50

4.5. Cấu trúc Compliance Chain  ..........................................................................  50

4.5.1. Biểu đồ lớp  ................................................................................................  51

4.5.2. Danh sách chức năng  ...............................................................................  52

4.5.3. Các thao tác nạp kịch bản kiểm thử  .........................................................  52

KẾT LUẬN  ..............................................................................................................  69

TÀI LIỆU THAM KHẢO  ..LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: