NGHIÊN cứu GIÁ TRỊ của một số CHỈ số VIÊM TRONG hỗ TRỢ CHẨN đoán NHIỄM KHUẨN HUYẾT (Đỗ Tất Thành)Chính vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu giá trị của một số chỉ số viêm trong hỗ trợ chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết” nhằm hai mục tiêu sau:

1. Nghiên cứu giá trị của lâm sàng và 4 chỉ số viêm: Procalcitonin, C-reactive protein, số lượng bạch cầu và số lượng CD64 trên bạch cầu trung tính trong hỗ trợ chẩn đoán bệnh nhiễm khuẩn huyết.

2. Giá trị của các chỉ số viêm trong tiên lượng nhiễm khuẩn huyết.NỘI DUNG:ĐẶT VẤN ĐỀ ............................................................................................................... 1
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN ..................................................................................... 3
1.1. TỔNG QUAN VỀ NHIỄM TRÙNG HUYẾT ....................................... 3
1.1.1. Các định nghĩa liên quan đến nhiễm trùng huyết ...................... 3
1.1.2. Cơ chế bệnh sinh của nhiễm trùng huyết .................................. 5
1.1.3. Các biến chứng chính của nhiễm khuẩn huyết .......................... 8
1.2. PROCALCITONIN .............................................................................. 10
1.2.1. Lịch sử, nguồn gốc và cấu trúc của procalcitonin ................... 10
1.2.2. Sự biến đổi về nồng độ của procalcitonin ............................... 12
1.3. C-REACTIVE PROTEIN ..................................................................... 14
1.3.1. Lịch sử, nguồn gốc, cấu trúc của C-reactive protein ............... 14
1.3.2. Sự biến đổi của C-reactive protein .......................................... 16
1.4. SỐ LƢỢNG BẠCH CẦU ..................................................................... 17
1.4.1. Lịch sử, nguồn gốc của bạch cầu ............................................ 17
1.4.2. Biến đổi của số lƣợng bạch cầu .............................................. 18
1.5. CD64 CỦA TẾ BÀO BẠCH CẦU....................................................... 18
1.5.1. Lịch sử, nguồn gốc, bản chất CD64 ........................................ 18

1.5.2. Biến đổi của CD64 ................................................................. 20
1.6. KẾT QUẢ MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ GIÁ TRỊ CỦA PROCALCITONIN, CREACTIVE PROTEIN, SỐ LƢỢNG BẠCH CẦU, CD64 TRONG CHẨN
ĐOÁN VÀ TIÊN LƢỢNG NHIỄM KHUẨN HUYẾT................................ 20
1.6.1. Kết quả một số nghiên cứu về procalcitonin, C-reactive protein,
số lƣợng bạch cầu, CD64 trong chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết 20
1.6.2. Kết quả một số nghiên cứu về Procalcitonin, C-Reactive
Protein, số lƣợng bạch cầu và CD64 trong tiên lƣợng nhiễm
khuẩn huyết ............................................................................ 22


CHƢƠNG 2: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU...............23
2.1. ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU .............................................................. 23
2.2. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU ...................................... 25
2.3. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ........................................................ 25
2.3.1. Thiết kế nghiên cứu ................................................................ 25
2.3.2. Cỡ mẫu và cách chọn mẫu nghiên cứu .................................... 25
2.3.3. Xử lý và phân tích số liệu ....................................................... 25
2.4. BIẾN SỐ, CHỈ SỐ NGHIÊN CỨU ...................................................... 25
2.4.1. Các chỉ số nghiên cứu ............................................................ 25
2.4.2. Các chỉ số khác ....................................................................... 26
2.4.3. Các chỉ số thực hiện mục tiêu 1 và 2 ...................................... 26
2.5. KỸ THUẬT NGHIÊN CỨU VÀ CÔNG CỤ THU THẬP SỐ LIỆU . 28
2.5.1. Kỹ thuật lấy mẫu xét nghiệm và công cụ thu thập số liệu ........ 28
2.5.2. Kỹ thuật và công cụ xét nghiệm ............................................. 28
2.6. QUY TRÌNH THU THẬP SỐ LIỆU .................................................... 30
2.7. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ.................................................................. 31
2.7.1. Tiêu chuẩn đánh giá các chỉ số lâm sàng ................................ 31
2.7.2. Tiêu chuẩn đánh giá các chỉ số xét nghiệm ............................. 32
2.7.3. Tiêu chuẩn đánh giá kết quả điều trị ....................................... 32
2.7.4. Các tiêu chuẩn khác ............................................................... 33

2.8. Phƣơng pháp xử lý và phân tích số liệu ................................................ 33
2.9. Vấn đề đạo đức ..................................................................................... 33
CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .............................................................34
3.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU................. 34
3.1.1. Phân bố theo giới ................................................................... 34
3.1.2. Phân bố theo tuổi ................................................................... 34
3.1.3. Phân bố theo các nhóm tuổi .................................................... 35


3.1.4. Phân bố theo mức độ nặng nhiễm khuẩn huyết ....................... 35
3.1.5. Phân bố theo tác nhân gây bệnh .............................................. 36
3.1.6. Phân bố theo nhóm các bệnh nền ở nhóm nhiễm khuẩn huyết . 36
3.1.7. Phân bố theo đƣờng vào của nhiễm khuẩn huyết..................... 37
3.1.8. Phân bố theo kết quả điều trị .................................................. 37
3.2. GIÁ TRỊ CỦA CÁC CHỈ SỐ NGHIÊN CỨU TRONG CHẨN ĐOÁN
NHIỄM KHUẨN HUYẾT ................................................................... 38
3.2.1. Mối tƣơng quan của các chỉ số nghiên cứu theo nhóm bệnh .... 38
3.2.2. Giá trị của các chỉ số xét nghiệm trong chẩn đoán phân biệt
nhiễm khuẩn huyết với nhiễm virus ........................................ 40
3.2.3. Mối tƣơng quan của các chỉ số xét nghiệm theo tác nhân gây
nhiễm khuẩn huyết .................................................................. 42
3.2.4. Mối tƣơng quan của các chỉ số xét nghiệm ở nhóm nhiễm khuẩn
huyết theo một số yếu tố liên quan .......................................... 43
3.3. GIÁ TRỊ CỦA CÁC CHỈ SỐ NGHIÊN CỨU TRONG TIÊN LƢỢNG
NHIỄM KHUẨN HUYẾT ................................................................... 47
3.3.1. Mối tƣơng quan của các chỉ số xét nghiệm theo mức độ nặng
của nhiễm khuẩn huyết ........................................................... 47
3.3.2. Mối tƣơng quan của các chỉ số xét nghiệm theo kết quả điều trị
nhiễm khuẩn huyết ................................................................... 50
CHƢƠNG 4: BÀN LUẬN........................................................................................51
4.1. GIÁ TRỊ CỦA CÁC CHỈ SỐ NGHIÊN CỨU TRONG HỖ TRỢ
CHẨN ĐOÁN NHIỄM KHUẨN HUYẾT .......................................... 51
4.1.1. Giá trị của các chỉ số lâm sàng trong hỗ trợ chẩn đoán nhiễm
khuẩn huyết ............................................................................ 51
4.1.2. Giá trị của Procalcitonin trong hỗ trợ chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết .... 52
4.1.3. Giá trị của C-reactive protein trong hỗ trợ chẩn đoán nhiễm
khuẩn huyết ............................................................................ 54
4.1.4. Giá trị của số lƣợng bạch cầu trong hỗ trợ chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết ... 55
4.1.5. Giá trị của CD64 trong hỗ trợ chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết .. 56
4.2. GIÁ TRỊ CỦA CÁC CHỈ SỐ XÉT NGHIỆM TRONG TIÊN LƢỢNG
NHIỄM KHUẨN HUYẾT ................................................................... 57
4.2.1. Giá trị của Procalcitonin trong tiên lƣợng nhiễm khuẩn huyết. 57
4.2.2. Giá trị của C-Reactive Protein trong tiên lƣợng nhiễm khuẩn huyết ... 58
4.2.3. Giá trị của số lƣợng bạch cầu trong tiên lƣợng nhiễm khuẩn huyết .... 59
4.2.4. Giá trị của CD 64 trong tiên lƣợng nhiễm khuẩn huyết ........... 60
KẾT LUẬN .................................................................................................................62
KIẾN NGHỊ ................................................................................................................64
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)Chính vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu giá trị của một số chỉ số viêm trong hỗ trợ chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết” nhằm hai mục tiêu sau:

1. Nghiên cứu giá trị của lâm sàng và 4 chỉ số viêm: Procalcitonin, C-reactive protein, số lượng bạch cầu và số lượng CD64 trên bạch cầu trung tính trong hỗ trợ chẩn đoán bệnh nhiễm khuẩn huyết.

2. Giá trị của các chỉ số viêm trong tiên lượng nhiễm khuẩn huyết.NỘI DUNG:ĐẶT VẤN ĐỀ ............................................................................................................... 1
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN ..................................................................................... 3
1.1. TỔNG QUAN VỀ NHIỄM TRÙNG HUYẾT ....................................... 3
1.1.1. Các định nghĩa liên quan đến nhiễm trùng huyết ...................... 3
1.1.2. Cơ chế bệnh sinh của nhiễm trùng huyết .................................. 5
1.1.3. Các biến chứng chính của nhiễm khuẩn huyết .......................... 8
1.2. PROCALCITONIN .............................................................................. 10
1.2.1. Lịch sử, nguồn gốc và cấu trúc của procalcitonin ................... 10
1.2.2. Sự biến đổi về nồng độ của procalcitonin ............................... 12
1.3. C-REACTIVE PROTEIN ..................................................................... 14
1.3.1. Lịch sử, nguồn gốc, cấu trúc của C-reactive protein ............... 14
1.3.2. Sự biến đổi của C-reactive protein .......................................... 16
1.4. SỐ LƢỢNG BẠCH CẦU ..................................................................... 17
1.4.1. Lịch sử, nguồn gốc của bạch cầu ............................................ 17
1.4.2. Biến đổi của số lƣợng bạch cầu .............................................. 18
1.5. CD64 CỦA TẾ BÀO BẠCH CẦU....................................................... 18
1.5.1. Lịch sử, nguồn gốc, bản chất CD64 ........................................ 18

1.5.2. Biến đổi của CD64 ................................................................. 20
1.6. KẾT QUẢ MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ GIÁ TRỊ CỦA PROCALCITONIN, CREACTIVE PROTEIN, SỐ LƢỢNG BẠCH CẦU, CD64 TRONG CHẨN
ĐOÁN VÀ TIÊN LƢỢNG NHIỄM KHUẨN HUYẾT................................ 20
1.6.1. Kết quả một số nghiên cứu về procalcitonin, C-reactive protein,
số lƣợng bạch cầu, CD64 trong chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết 20
1.6.2. Kết quả một số nghiên cứu về Procalcitonin, C-Reactive
Protein, số lƣợng bạch cầu và CD64 trong tiên lƣợng nhiễm
khuẩn huyết ............................................................................ 22


CHƢƠNG 2: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU...............23
2.1. ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU .............................................................. 23
2.2. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU ...................................... 25
2.3. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ........................................................ 25
2.3.1. Thiết kế nghiên cứu ................................................................ 25
2.3.2. Cỡ mẫu và cách chọn mẫu nghiên cứu .................................... 25
2.3.3. Xử lý và phân tích số liệu ....................................................... 25
2.4. BIẾN SỐ, CHỈ SỐ NGHIÊN CỨU ...................................................... 25
2.4.1. Các chỉ số nghiên cứu ............................................................ 25
2.4.2. Các chỉ số khác ....................................................................... 26
2.4.3. Các chỉ số thực hiện mục tiêu 1 và 2 ...................................... 26
2.5. KỸ THUẬT NGHIÊN CỨU VÀ CÔNG CỤ THU THẬP SỐ LIỆU . 28
2.5.1. Kỹ thuật lấy mẫu xét nghiệm và công cụ thu thập số liệu ........ 28
2.5.2. Kỹ thuật và công cụ xét nghiệm ............................................. 28
2.6. QUY TRÌNH THU THẬP SỐ LIỆU .................................................... 30
2.7. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ.................................................................. 31
2.7.1. Tiêu chuẩn đánh giá các chỉ số lâm sàng ................................ 31
2.7.2. Tiêu chuẩn đánh giá các chỉ số xét nghiệm ............................. 32
2.7.3. Tiêu chuẩn đánh giá kết quả điều trị ....................................... 32
2.7.4. Các tiêu chuẩn khác ............................................................... 33

2.8. Phƣơng pháp xử lý và phân tích số liệu ................................................ 33
2.9. Vấn đề đạo đức ..................................................................................... 33
CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .............................................................34
3.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU................. 34
3.1.1. Phân bố theo giới ................................................................... 34
3.1.2. Phân bố theo tuổi ................................................................... 34
3.1.3. Phân bố theo các nhóm tuổi .................................................... 35


3.1.4. Phân bố theo mức độ nặng nhiễm khuẩn huyết ....................... 35
3.1.5. Phân bố theo tác nhân gây bệnh .............................................. 36
3.1.6. Phân bố theo nhóm các bệnh nền ở nhóm nhiễm khuẩn huyết . 36
3.1.7. Phân bố theo đƣờng vào của nhiễm khuẩn huyết..................... 37
3.1.8. Phân bố theo kết quả điều trị .................................................. 37
3.2. GIÁ TRỊ CỦA CÁC CHỈ SỐ NGHIÊN CỨU TRONG CHẨN ĐOÁN
NHIỄM KHUẨN HUYẾT ................................................................... 38
3.2.1. Mối tƣơng quan của các chỉ số nghiên cứu theo nhóm bệnh .... 38
3.2.2. Giá trị của các chỉ số xét nghiệm trong chẩn đoán phân biệt
nhiễm khuẩn huyết với nhiễm virus ........................................ 40
3.2.3. Mối tƣơng quan của các chỉ số xét nghiệm theo tác nhân gây
nhiễm khuẩn huyết .................................................................. 42
3.2.4. Mối tƣơng quan của các chỉ số xét nghiệm ở nhóm nhiễm khuẩn
huyết theo một số yếu tố liên quan .......................................... 43
3.3. GIÁ TRỊ CỦA CÁC CHỈ SỐ NGHIÊN CỨU TRONG TIÊN LƢỢNG
NHIỄM KHUẨN HUYẾT ................................................................... 47
3.3.1. Mối tƣơng quan của các chỉ số xét nghiệm theo mức độ nặng
của nhiễm khuẩn huyết ........................................................... 47
3.3.2. Mối tƣơng quan của các chỉ số xét nghiệm theo kết quả điều trị
nhiễm khuẩn huyết ................................................................... 50
CHƢƠNG 4: BÀN LUẬN........................................................................................51
4.1. GIÁ TRỊ CỦA CÁC CHỈ SỐ NGHIÊN CỨU TRONG HỖ TRỢ
CHẨN ĐOÁN NHIỄM KHUẨN HUYẾT .......................................... 51
4.1.1. Giá trị của các chỉ số lâm sàng trong hỗ trợ chẩn đoán nhiễm
khuẩn huyết ............................................................................ 51
4.1.2. Giá trị của Procalcitonin trong hỗ trợ chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết .... 52
4.1.3. Giá trị của C-reactive protein trong hỗ trợ chẩn đoán nhiễm
khuẩn huyết ............................................................................ 54
4.1.4. Giá trị của số lƣợng bạch cầu trong hỗ trợ chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết ... 55
4.1.5. Giá trị của CD64 trong hỗ trợ chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết .. 56
4.2. GIÁ TRỊ CỦA CÁC CHỈ SỐ XÉT NGHIỆM TRONG TIÊN LƢỢNG
NHIỄM KHUẨN HUYẾT ................................................................... 57
4.2.1. Giá trị của Procalcitonin trong tiên lƣợng nhiễm khuẩn huyết. 57
4.2.2. Giá trị của C-Reactive Protein trong tiên lƣợng nhiễm khuẩn huyết ... 58
4.2.3. Giá trị của số lƣợng bạch cầu trong tiên lƣợng nhiễm khuẩn huyết .... 59
4.2.4. Giá trị của CD 64 trong tiên lƣợng nhiễm khuẩn huyết ........... 60
KẾT LUẬN .................................................................................................................62
KIẾN NGHỊ ................................................................................................................64
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: