Nghiên cứu khả năng truy vấn mở rộng của PostgreSQL trên dữ liệu raster (Nguyễn Ngọc Dũng)Tóm tắt

Lý thuyết về GIS. PostGIS Raster. Dữ liệu ảnh Raster và PostGIS. Chuyển đổi ảnh dữ liệu ảnh giữa Raster và Vector. Xây dựng hệ thống quản lý ảnh vệ tinh viễn thám.

Từ khoá

Công nghệ thông tin, Mạng máy tính, Truyền dữ liệu, Tin học, Dữ liệu Raster
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)Tóm tắt

Lý thuyết về GIS. PostGIS Raster. Dữ liệu ảnh Raster và PostGIS. Chuyển đổi ảnh dữ liệu ảnh giữa Raster và Vector. Xây dựng hệ thống quản lý ảnh vệ tinh viễn thám.

Từ khoá

Công nghệ thông tin, Mạng máy tính, Truyền dữ liệu, Tin học, Dữ liệu Raster
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: