Nghiên cứu động học và đánh giá phương pháp sấy chân không vi sóng một số loại thực phẩmNghiên cứu động học và đánh giá phương pháp sấy chân không vi sóng một số loại thực phẩm


NỘI DUNG:


CHƢƠNG I .......................................................................................................  1

GIỚI THIỆU  .....................................................................................................  1

1.1 Đặt vấn đề  ..................................................................................................  1

1.2 Mục tiêu nghiên cứu  ..................................................................................  2

1.2.1 Mục tiêu chung  ..................................................................................  2

1.2.2 Mục tiêu cụ thể  ..................................................................................  2

CHƢƠNG II  ......................................................................................................  3

LƢỢC KHẢO TÀI LIỆU  ................................................................................  3

2.1 Tổng quan về nguyên liệu  .........................................................................  3

2.1.1 Xoài cát Chu  ......................................................................................  3

2.1.2 Khóm Cầu Đúc  ..................................................................................  5

2.1.3 Cà rốt  .................................................................................................  7

2.1.4 Tôm sú  ...............................................................................................  9

2.2 Cơ sở quá trình sấy  ..................................................................................  11

2.2.1 Các thông số của không khí ẩm  ......................................................  11

2.2.2 Quan hệ giữa vật liệu ẩm và không khí chung quanh  .........................  12

2.2.3 Các dạng liên kết ẩm  ........................................................................  13

2.2.4 Quá trình truyền nhiệt và truyền ẩm  ...............................................  14

2.2.5 Động học quá trình sấy  ...................................................................  16

2.3 Các phƣơng pháp sấy  ...............................................................................  18

2.3.1 Sấy đối lƣu  ......................................................................................  18

2.3.2 Sấy chân không  ...............................................................................  19

2.4 Năng lƣợng vi sóng và môi trƣờng chân không  .........................................  19

2.4.1 Năng lƣợng vi sóng  ...........................................................................  19

2.4.2 Môi trƣờng chân không  .....................................................................  21

2.4.3 Sấy chân không kết hợp với vi sóng  ...............................................  22

CHƢƠNG III  ..................................................................................................  23

PHƢƠNG TIỆN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  .............................  23 

Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ khóa 19    Trường Đại học Cần Thơ

Ngành Công nghệ Sau thu hoạch    vii   

3.1 Phƣơng tiện nghiên cứu...........................................................................  23

3.1.1 Thời gian và địa điểm  .....................................................................  23

3.1.2 Nguyên liệu  .....................................................................................  23

3.1.3 Hóa chất sử dụng  .............................................................................  23

3.1.4 Dụng cụ và thiết bị thí nghiệm  ........................................................  23

3.2 Phƣơng pháp nghiên cứu  .........................................................................  27

3.2.1 Phƣơng pháp chuẩn bị mẫu  .............................................................  27

3.2.2 Phƣơng pháp phân tích  ....................................................................  28

3.2.3 Phƣơng pháp xử lý số liệu...............................................................  29

3.3 Phƣơng pháp bố trí thí nghiệm  ................................................................  29

3.3.1 Sơ đồ bố trí thí nghiệm tổng quát ...................................................  29

3.3.2 Bố trí thí nghiệm  .............................................................................  30

3.3.3 Xây dựng mô hình toán để xác định hệ số khuếch tán (D

eff

) của quá 

trình sấy chân không – vi sóng  .........................................................................  39

3.3.4 So sánh các phƣơng pháp sấy  .........................................................  42

CHƢƠNG IV  ...................................................................................................  44

KẾT QUẢ THẢO LUẬN  ...............................................................................  44

4.1 Khóm Cầu Đúc  ........................................................................................  44

4.1.1 Quá trình sấy chân không vi sóng tìm giá trị biên  ..........................  44

4.1.2 Quá trình sấy chân không vi sóng của khóm  ..................................  44

4.1.3 Hệ số khuếch tán của quá trình sấy khóm  .......................................  48

4.1.4 So sánh các phƣơng pháp sấy  .........................................................  50

4.2 Xoài cát Chu  ............................................................................................  53

4.2.1 Quá trình sấy chân không vi sóng tìm giá trị biên  ..........................  53

4.2.2 Quá trình sấy chân không vi sóng của xoài  ....................................  53

4.2.3 Hệ số khuếch tán của quá trình sấy xoài  .........................................  57

4.2.4 So sánh các phƣơng pháp sấy  .........................................................  59

4.3 Cà rốt  .......................................................................................................  61

4.3.1 Quá trình sấy chân không vi sóng tìm giá trị biên  ..........................  61

4.3.2 Quá trình sấy chân không vi sóng cà rốt  ........................................   62

4.3.3 Hệ số khuếch tán của quá trình sấy cà rốt  .......................................  65

4.3.4 So sánh các phƣơng pháp sấy  .........................................................  67

4.4 Tôm  .........................................................................................................  70

4.4.1 Quá trình sấy chân không vi sóng tìm giá trị biên  ..........................  70

4.4.2 Quá trình sấy chân không vi sóng của tôm  ....................................   71

4.4.3 Hệ số khuếch tán của quá trình sấy tôm .........................................  74

4.4.4 So sánh các phƣơng pháp sấy  .........................................................  75

4.5 Cấu trúc bên trong của các sản phẩm sấy ...............................................  78

CHƢƠNG V  ....................................................................................................  79 

Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ khóa 19    Trường Đại học Cần Thơ

Ngành Công nghệ Sau thu hoạch    viii   

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ............................................................................  79

5.1 Kết luận  ...................................................................................................  79

5.2 Đề nghị  ....................................................................................................  80

TÀI LIỆU THAM KHẢO  ..............................................................................  81

PHỤ LỤC A: CÁC PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH  ...................................  85

PHỤ LỤC B: SỐ LIỆU THÍ NGHIỆM SẤY KHÓM  .................................  92

PHỤ LỤC C: SỐ LIỆU THÍ NGHIỆM SẤY XOÀI  .................................  111

PHỤ LỤC D: SỐ LIỆU THÍ NGHIỆM SẤY CÀ RỐT  ............................  132

PHỤ LỤC E: SỐ LIỆU THÍ NGHIỆM SẤY TÔM  LINK DOWNLOADNghiên cứu động học và đánh giá phương pháp sấy chân không vi sóng một số loại thực phẩm


NỘI DUNG:


CHƢƠNG I .......................................................................................................  1

GIỚI THIỆU  .....................................................................................................  1

1.1 Đặt vấn đề  ..................................................................................................  1

1.2 Mục tiêu nghiên cứu  ..................................................................................  2

1.2.1 Mục tiêu chung  ..................................................................................  2

1.2.2 Mục tiêu cụ thể  ..................................................................................  2

CHƢƠNG II  ......................................................................................................  3

LƢỢC KHẢO TÀI LIỆU  ................................................................................  3

2.1 Tổng quan về nguyên liệu  .........................................................................  3

2.1.1 Xoài cát Chu  ......................................................................................  3

2.1.2 Khóm Cầu Đúc  ..................................................................................  5

2.1.3 Cà rốt  .................................................................................................  7

2.1.4 Tôm sú  ...............................................................................................  9

2.2 Cơ sở quá trình sấy  ..................................................................................  11

2.2.1 Các thông số của không khí ẩm  ......................................................  11

2.2.2 Quan hệ giữa vật liệu ẩm và không khí chung quanh  .........................  12

2.2.3 Các dạng liên kết ẩm  ........................................................................  13

2.2.4 Quá trình truyền nhiệt và truyền ẩm  ...............................................  14

2.2.5 Động học quá trình sấy  ...................................................................  16

2.3 Các phƣơng pháp sấy  ...............................................................................  18

2.3.1 Sấy đối lƣu  ......................................................................................  18

2.3.2 Sấy chân không  ...............................................................................  19

2.4 Năng lƣợng vi sóng và môi trƣờng chân không  .........................................  19

2.4.1 Năng lƣợng vi sóng  ...........................................................................  19

2.4.2 Môi trƣờng chân không  .....................................................................  21

2.4.3 Sấy chân không kết hợp với vi sóng  ...............................................  22

CHƢƠNG III  ..................................................................................................  23

PHƢƠNG TIỆN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  .............................  23 

Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ khóa 19    Trường Đại học Cần Thơ

Ngành Công nghệ Sau thu hoạch    vii   

3.1 Phƣơng tiện nghiên cứu...........................................................................  23

3.1.1 Thời gian và địa điểm  .....................................................................  23

3.1.2 Nguyên liệu  .....................................................................................  23

3.1.3 Hóa chất sử dụng  .............................................................................  23

3.1.4 Dụng cụ và thiết bị thí nghiệm  ........................................................  23

3.2 Phƣơng pháp nghiên cứu  .........................................................................  27

3.2.1 Phƣơng pháp chuẩn bị mẫu  .............................................................  27

3.2.2 Phƣơng pháp phân tích  ....................................................................  28

3.2.3 Phƣơng pháp xử lý số liệu...............................................................  29

3.3 Phƣơng pháp bố trí thí nghiệm  ................................................................  29

3.3.1 Sơ đồ bố trí thí nghiệm tổng quát ...................................................  29

3.3.2 Bố trí thí nghiệm  .............................................................................  30

3.3.3 Xây dựng mô hình toán để xác định hệ số khuếch tán (D

eff

) của quá 

trình sấy chân không – vi sóng  .........................................................................  39

3.3.4 So sánh các phƣơng pháp sấy  .........................................................  42

CHƢƠNG IV  ...................................................................................................  44

KẾT QUẢ THẢO LUẬN  ...............................................................................  44

4.1 Khóm Cầu Đúc  ........................................................................................  44

4.1.1 Quá trình sấy chân không vi sóng tìm giá trị biên  ..........................  44

4.1.2 Quá trình sấy chân không vi sóng của khóm  ..................................  44

4.1.3 Hệ số khuếch tán của quá trình sấy khóm  .......................................  48

4.1.4 So sánh các phƣơng pháp sấy  .........................................................  50

4.2 Xoài cát Chu  ............................................................................................  53

4.2.1 Quá trình sấy chân không vi sóng tìm giá trị biên  ..........................  53

4.2.2 Quá trình sấy chân không vi sóng của xoài  ....................................  53

4.2.3 Hệ số khuếch tán của quá trình sấy xoài  .........................................  57

4.2.4 So sánh các phƣơng pháp sấy  .........................................................  59

4.3 Cà rốt  .......................................................................................................  61

4.3.1 Quá trình sấy chân không vi sóng tìm giá trị biên  ..........................  61

4.3.2 Quá trình sấy chân không vi sóng cà rốt  ........................................   62

4.3.3 Hệ số khuếch tán của quá trình sấy cà rốt  .......................................  65

4.3.4 So sánh các phƣơng pháp sấy  .........................................................  67

4.4 Tôm  .........................................................................................................  70

4.4.1 Quá trình sấy chân không vi sóng tìm giá trị biên  ..........................  70

4.4.2 Quá trình sấy chân không vi sóng của tôm  ....................................   71

4.4.3 Hệ số khuếch tán của quá trình sấy tôm .........................................  74

4.4.4 So sánh các phƣơng pháp sấy  .........................................................  75

4.5 Cấu trúc bên trong của các sản phẩm sấy ...............................................  78

CHƢƠNG V  ....................................................................................................  79 

Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ khóa 19    Trường Đại học Cần Thơ

Ngành Công nghệ Sau thu hoạch    viii   

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ............................................................................  79

5.1 Kết luận  ...................................................................................................  79

5.2 Đề nghị  ....................................................................................................  80

TÀI LIỆU THAM KHẢO  ..............................................................................  81

PHỤ LỤC A: CÁC PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH  ...................................  85

PHỤ LỤC B: SỐ LIỆU THÍ NGHIỆM SẤY KHÓM  .................................  92

PHỤ LỤC C: SỐ LIỆU THÍ NGHIỆM SẤY XOÀI  .................................  111

PHỤ LỤC D: SỐ LIỆU THÍ NGHIỆM SẤY CÀ RỐT  ............................  132

PHỤ LỤC E: SỐ LIỆU THÍ NGHIỆM SẤY TÔM  LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: