Nghiên cứu sinh thái nhân văn khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn cần giờ, thành phố hồ chí minh (Lê Đức Tuấn)2. Mục đích luận án

Về lý luận:

- Tìm hiểu động thái phát triển của khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ qua việc khảo sát các mối quan hệ tương tác giữa hệ thống xã hội và hệ thống tự nhiên vùng rừng ngập mặn Cần Giờ theo quan điểm sinh thái nhân văn.

- Vận dụng phương pháp tiếp cận hệ thống vào việc khảo sát hai hệ thống tự nhiên và xã hội, xây dựng được sơ đồ về mối quan hệ tương tác giữa hệ thống tự nhiên và hệ thống xã hội để làm rõ động thái phát triển của hai hệ thống này, thể hiện cụ thể qua các hoạt động kinh tế, nhằm khai thác tài nguyên thiên nhiên vùng rừng ngập mặn Cần Giờ.

Về thực tiễn:

- Khảo sát các luồng trao đổi năng lượng - vật chất - thông tin giữa hai hệ thống tự nhiên và xã hội trong vùng khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ, từ đó xác đònh được động thái phát triển kinh tế xã hội dựa trên các hoạt động kinh tế nhằm khai thác nguồn tài nguyên rừng ngập mặn của cư dân Cần Giờ.LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)2. Mục đích luận án

Về lý luận:

- Tìm hiểu động thái phát triển của khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ qua việc khảo sát các mối quan hệ tương tác giữa hệ thống xã hội và hệ thống tự nhiên vùng rừng ngập mặn Cần Giờ theo quan điểm sinh thái nhân văn.

- Vận dụng phương pháp tiếp cận hệ thống vào việc khảo sát hai hệ thống tự nhiên và xã hội, xây dựng được sơ đồ về mối quan hệ tương tác giữa hệ thống tự nhiên và hệ thống xã hội để làm rõ động thái phát triển của hai hệ thống này, thể hiện cụ thể qua các hoạt động kinh tế, nhằm khai thác tài nguyên thiên nhiên vùng rừng ngập mặn Cần Giờ.

Về thực tiễn:

- Khảo sát các luồng trao đổi năng lượng - vật chất - thông tin giữa hai hệ thống tự nhiên và xã hội trong vùng khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ, từ đó xác đònh được động thái phát triển kinh tế xã hội dựa trên các hoạt động kinh tế nhằm khai thác nguồn tài nguyên rừng ngập mặn của cư dân Cần Giờ.LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: