ĐỒ ÁN - Nghiên cứu khai thác hệ thống điều khiển động cơ trên Toyota Fotunner G (Triệu Huy Hoàng)Nhờ sự giúp đỡ của máy tính để cải thiện quá trình làm việc nhằm đạt hiệu quả cao và chống ơ nhiểm mơi trường, tối ưu hốq trì nh điều khiển dẫn đến kết cấu của động cơ và ô tô thay đổi rất phức tạp, nên cần có những nghiên cứu cụ thể về hệ thống điện tử trên động cơ ô tô.

Vì vậy là học viên chuyên ngành Xe – Máy quân sự, tôi đã chọn đề tài:

"Nghiên cứu khai thác hệ thống điều khiển động cơ trên Toyota Fotunner G" làm đề tài tốt nghiệp của mình. Rất mong với đề tài này tôi sẽ củng cố tốt hơn kiến thức của mình để khi ra trường để có thể đóng góp vào cơng tác kỹ thuật Xe – Máy ở đơn vị sau này và góp phần vào sự phát triển chung của ngành Xe – Máy quân sựNỘI DUNG:DANH MỤC HÌNH ẢNH...................................................................................3
DANH MỤC BẢNG............................................................................................6
KÍ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT................................................................................7
LỜI NÓI ĐẦU.....................................................................................................8
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.............................9
1.1. Mục đích ý nghĩa đề tài................................................................................9
1.2. Tổng quan về hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ diesel......................9
1.2.1. Nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ
diezel.................................................................................................................9
1.2.2. Sự hình thành hỗn hợp khơng khí và nhiên liệu trong buồng cháy của
động cơ Diesel.................................................................................................16
CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ PHUN DẦU ĐIỆN
TỬ TRÊN XE TOYOTA FORTUNER G.......................................................18
2.1 Giới thiệu chung về động cơ Toyota Fortuner G.....................................18
2.1.1 Đặc điểm chung......................................................................................18
2.1.2. Đặc điểm các nhóm chi tiết và cơ cấu chính của động cơ Toyota
Fortuner G.......................................................................................................19
2.1.4. Hệ thống tăng áp...................................................................................28
2.1.5 Hệ thống xông máy................................................................................31
2.2. Khảo sát hệ thống cung cấp nhiên liệu common rai động cơ Toyota
Fortuner G.......................................................................................................32
2.2.1. Sơ đồ hệ thống nhiên liệu common rail của động cơ............................32
2.2.2 Hệ thống cung cấp nhiên liệu của động cơ Toyota Fortuner G..............36
2.3. Hệ thống điều khiển phun nhiên liệu........................................................48
2.3.1. Sơ đồ các tín hiệu điều khiển................................................................48
2.3.2. Các loại cảm biến..................................................................................49
2.3.4. Các bộ vi xử lý......................................................................................60
CHƯƠNG 3: KHAI THÁC VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN
ĐỘNG CƠ TRÊN XE TOYOTA FORTUNER G........................................69
3.1. Kiểm tra các loại cảm biến sử dụng cho động cơ....................................69
3.1.1 Kiểm tra cảm biến lưu lượng khí nạp.....................................................69
3.1.2. Kiểm tra cảm biến vị trí trục cam.........................................................70
3.1.3. Kiểm tra cảm biến vị trí trục khuỷu.....................................................70
3.1.4. Kiểm tra cảm biến nhiệt độ nước làm mát...........................................71
3.1.5. Kiểm tra cảm biến vị trí bướm ga.........................................................71
3.1.6. Kiểm tra cảm biến vị trí bàn đạp ga......................................................71
3.2. Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống cung cấp nhiên liệu................................72
3.2.1. Lọc nhiên liệu.......................................................................................72
3.2.2. Lọc gió...................................................................................................72
3.2.3. Kiểm tra cụm vịi phun..........................................................................72
3.2.4. Kiểm tra bơm nhiên liệu.......................................................................73
3.3. Những hiện tượng hư hỏng và biện pháp khắc phục hệ thống nhiên liệu
động cơ................................................................................................................75
3.3.1. Khói đen................................................................................................75
3.3.2. Khói trắng..............................................................................................76
3.3.3. Bơm cao áp bị hỏng...............................................................................77
3.3.5. Nhiên liệu rị ra lỗ vịi phun ..................................................................77
3.3.6. Máy lì ...................................................................................................77
3.3.7. Máy bị tắt đột ngột :..............................................................................78
KẾT LUẬN........................................................................................................79
TÀI LIỆU THAM KHẢO


Nhờ sự giúp đỡ của máy tính để cải thiện quá trình làm việc nhằm đạt hiệu quả cao và chống ơ nhiểm mơi trường, tối ưu hốq trì nh điều khiển dẫn đến kết cấu của động cơ và ô tô thay đổi rất phức tạp, nên cần có những nghiên cứu cụ thể về hệ thống điện tử trên động cơ ô tô.

Vì vậy là học viên chuyên ngành Xe – Máy quân sự, tôi đã chọn đề tài:

"Nghiên cứu khai thác hệ thống điều khiển động cơ trên Toyota Fotunner G" làm đề tài tốt nghiệp của mình. Rất mong với đề tài này tôi sẽ củng cố tốt hơn kiến thức của mình để khi ra trường để có thể đóng góp vào cơng tác kỹ thuật Xe – Máy ở đơn vị sau này và góp phần vào sự phát triển chung của ngành Xe – Máy quân sựNỘI DUNG:DANH MỤC HÌNH ẢNH...................................................................................3
DANH MỤC BẢNG............................................................................................6
KÍ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT................................................................................7
LỜI NÓI ĐẦU.....................................................................................................8
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.............................9
1.1. Mục đích ý nghĩa đề tài................................................................................9
1.2. Tổng quan về hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ diesel......................9
1.2.1. Nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ
diezel.................................................................................................................9
1.2.2. Sự hình thành hỗn hợp khơng khí và nhiên liệu trong buồng cháy của
động cơ Diesel.................................................................................................16
CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ PHUN DẦU ĐIỆN
TỬ TRÊN XE TOYOTA FORTUNER G.......................................................18
2.1 Giới thiệu chung về động cơ Toyota Fortuner G.....................................18
2.1.1 Đặc điểm chung......................................................................................18
2.1.2. Đặc điểm các nhóm chi tiết và cơ cấu chính của động cơ Toyota
Fortuner G.......................................................................................................19
2.1.4. Hệ thống tăng áp...................................................................................28
2.1.5 Hệ thống xông máy................................................................................31
2.2. Khảo sát hệ thống cung cấp nhiên liệu common rai động cơ Toyota
Fortuner G.......................................................................................................32
2.2.1. Sơ đồ hệ thống nhiên liệu common rail của động cơ............................32
2.2.2 Hệ thống cung cấp nhiên liệu của động cơ Toyota Fortuner G..............36
2.3. Hệ thống điều khiển phun nhiên liệu........................................................48
2.3.1. Sơ đồ các tín hiệu điều khiển................................................................48
2.3.2. Các loại cảm biến..................................................................................49
2.3.4. Các bộ vi xử lý......................................................................................60
CHƯƠNG 3: KHAI THÁC VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN
ĐỘNG CƠ TRÊN XE TOYOTA FORTUNER G........................................69
3.1. Kiểm tra các loại cảm biến sử dụng cho động cơ....................................69
3.1.1 Kiểm tra cảm biến lưu lượng khí nạp.....................................................69
3.1.2. Kiểm tra cảm biến vị trí trục cam.........................................................70
3.1.3. Kiểm tra cảm biến vị trí trục khuỷu.....................................................70
3.1.4. Kiểm tra cảm biến nhiệt độ nước làm mát...........................................71
3.1.5. Kiểm tra cảm biến vị trí bướm ga.........................................................71
3.1.6. Kiểm tra cảm biến vị trí bàn đạp ga......................................................71
3.2. Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống cung cấp nhiên liệu................................72
3.2.1. Lọc nhiên liệu.......................................................................................72
3.2.2. Lọc gió...................................................................................................72
3.2.3. Kiểm tra cụm vịi phun..........................................................................72
3.2.4. Kiểm tra bơm nhiên liệu.......................................................................73
3.3. Những hiện tượng hư hỏng và biện pháp khắc phục hệ thống nhiên liệu
động cơ................................................................................................................75
3.3.1. Khói đen................................................................................................75
3.3.2. Khói trắng..............................................................................................76
3.3.3. Bơm cao áp bị hỏng...............................................................................77
3.3.5. Nhiên liệu rị ra lỗ vịi phun ..................................................................77
3.3.6. Máy lì ...................................................................................................77
3.3.7. Máy bị tắt đột ngột :..............................................................................78
KẾT LUẬN........................................................................................................79
TÀI LIỆU THAM KHẢO
M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: