ÔN TẬP THI MÔN HỆ THỐNG MÁY TÍNH GK VÀ CK IUH1.  Lệnh xem thông tin về thông tin hệ điều hành : tên phiên bản 

 

-  Win:systeminfo 

 

-  Ubuntu: cat  /etc/os-release 

 

2.  Viết lệnh của cả hai hệ điều hành win và Ubuntu xem và đóng các tiến trình đang 

chạy 

-  Ubuntu: 

+ xem tiến trình: ps,ps –l, ps –la 

+ đóng tiến trình: kill PID.  

+ VD: kill 164 

 

-  Win 

+ xem tiến trình:tasklist 

+ đóng tiến trình : taskkill /IM <tên tiến trình>  or taskkil/PID <PID của tiến trình> 

+ VD: taskkill /IM cmd.exe  

+ VD2: taskkil/PID 123 

 

3.  Viết lệnh của hai hệ điều hành win và Ubuntu tạo user SV đặt pass user SV 123456 

-  Ubuntu 

+ tạo user: sudo useradd SV 

+ đặt pass: sudo passwd SV 

 

-  Win  

+ tạo user: net user <tên người dùng><mật khẩu> /add 

+ VD: net user SV 123456 /add 

 

4.  Viết lệnh xem nội dung một tập tin trên win và linux 

-  Ubuntu 

+ cat <đường dẫn>.  

+ VD: cat vi.txt 

 

-  Win 

+ type <đường dẫn>.  

+VD: type vi.txt.  

 

5.  Viết lệnh của cả hai hệ điều hành win và Ubuntu di chuyển một thư mục 

 

 

-  Ubuntu: 

+ mv [đường dẫn tập tin gốc] [đường dẫn đích]. 

+ VD: mv /root/cd/vi.txt  /root/ca 

 

-  Win 

+ move [đường dẫn tập tin gốc] [đường dẫn đích] 

+ VD:move root\cd\vi.txt  root\ca 

 

6.  Viết lệnh tạo file Lythuyet.txt trên win và Ubuntu 

-  Ubuntu: touch Lythuyet.txt 

 

-  Win: type nul > Lythuyet.txt 

 

7.  Viết lệnh của hai hệ điều hành win , Ubuntu tạo 2 thư mục cha\con 

-  Ubuntu: mkdir  -p cha  cha/con  

 

-  Win: mkdir cha cha\con 

 

8.  Viết lệnh xem cấu trúc cây thư mục hiện hành và lưu kết quả ra file tree.txt trên win 

và Ubuntu 

 

-  Ubuntu  

+ xem: tree 

+ lưu ra file tree.txt: tree > tree.txt (kiểm tra lại: cat tree.txt) 

 

-  Win  

+ xem: tree 

+ lưu ra file tree.txt: tree > tree.txt (kiểm tra lại: type tree.txt) 

 

9.  Viết lệnh cả 2 hệ điều hành win và Ubuntu sao chép một file 

-  Ubuntu: 

+ cp [đường_dẫn_file_nguồn] [đường_dẫn_file_đích] 

+ Vd: cp tree.txt /root/ca/tc2  

 

-  Win: 

+ copy [đường_dẫn_file_nguồn] [đường_dẫn_file_đích] 

+VD: copy tree.txt root\cb 

 

10. Viết lệnh của cả hai hệ điều hành win và Ubuntu xem tên user account đang sử 

dụng 

-  Ubuntu: whoami 

-  Win: whoami 

 

11. Viết lệnh ( hoặc trình tự thao tác ) xem thông tin về bộ nhớ ảo của cả hai hệ điều 

hành win và Ubuntu 

 

-  Ubuntu:free or top 

 

-  Win: nhấn window →  nhập Run →nhập cmd [Enter] → systeminfo [Enter] 

 

12. Viết lệnh tạo cây thư mục 2 hệ điều hành win, ubuntu 

-  Ubuntu:  

+ mkdir -p baitap baitap/bai1 baitap/bai2 

 

-  Win:

...
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)1.  Lệnh xem thông tin về thông tin hệ điều hành : tên phiên bản 

 

-  Win:systeminfo 

 

-  Ubuntu: cat  /etc/os-release 

 

2.  Viết lệnh của cả hai hệ điều hành win và Ubuntu xem và đóng các tiến trình đang 

chạy 

-  Ubuntu: 

+ xem tiến trình: ps,ps –l, ps –la 

+ đóng tiến trình: kill PID.  

+ VD: kill 164 

 

-  Win 

+ xem tiến trình:tasklist 

+ đóng tiến trình : taskkill /IM <tên tiến trình>  or taskkil/PID <PID của tiến trình> 

+ VD: taskkill /IM cmd.exe  

+ VD2: taskkil/PID 123 

 

3.  Viết lệnh của hai hệ điều hành win và Ubuntu tạo user SV đặt pass user SV 123456 

-  Ubuntu 

+ tạo user: sudo useradd SV 

+ đặt pass: sudo passwd SV 

 

-  Win  

+ tạo user: net user <tên người dùng><mật khẩu> /add 

+ VD: net user SV 123456 /add 

 

4.  Viết lệnh xem nội dung một tập tin trên win và linux 

-  Ubuntu 

+ cat <đường dẫn>.  

+ VD: cat vi.txt 

 

-  Win 

+ type <đường dẫn>.  

+VD: type vi.txt.  

 

5.  Viết lệnh của cả hai hệ điều hành win và Ubuntu di chuyển một thư mục 

 

 

-  Ubuntu: 

+ mv [đường dẫn tập tin gốc] [đường dẫn đích]. 

+ VD: mv /root/cd/vi.txt  /root/ca 

 

-  Win 

+ move [đường dẫn tập tin gốc] [đường dẫn đích] 

+ VD:move root\cd\vi.txt  root\ca 

 

6.  Viết lệnh tạo file Lythuyet.txt trên win và Ubuntu 

-  Ubuntu: touch Lythuyet.txt 

 

-  Win: type nul > Lythuyet.txt 

 

7.  Viết lệnh của hai hệ điều hành win , Ubuntu tạo 2 thư mục cha\con 

-  Ubuntu: mkdir  -p cha  cha/con  

 

-  Win: mkdir cha cha\con 

 

8.  Viết lệnh xem cấu trúc cây thư mục hiện hành và lưu kết quả ra file tree.txt trên win 

và Ubuntu 

 

-  Ubuntu  

+ xem: tree 

+ lưu ra file tree.txt: tree > tree.txt (kiểm tra lại: cat tree.txt) 

 

-  Win  

+ xem: tree 

+ lưu ra file tree.txt: tree > tree.txt (kiểm tra lại: type tree.txt) 

 

9.  Viết lệnh cả 2 hệ điều hành win và Ubuntu sao chép một file 

-  Ubuntu: 

+ cp [đường_dẫn_file_nguồn] [đường_dẫn_file_đích] 

+ Vd: cp tree.txt /root/ca/tc2  

 

-  Win: 

+ copy [đường_dẫn_file_nguồn] [đường_dẫn_file_đích] 

+VD: copy tree.txt root\cb 

 

10. Viết lệnh của cả hai hệ điều hành win và Ubuntu xem tên user account đang sử 

dụng 

-  Ubuntu: whoami 

-  Win: whoami 

 

11. Viết lệnh ( hoặc trình tự thao tác ) xem thông tin về bộ nhớ ảo của cả hai hệ điều 

hành win và Ubuntu 

 

-  Ubuntu:free or top 

 

-  Win: nhấn window →  nhập Run →nhập cmd [Enter] → systeminfo [Enter] 

 

12. Viết lệnh tạo cây thư mục 2 hệ điều hành win, ubuntu 

-  Ubuntu:  

+ mkdir -p baitap baitap/bai1 baitap/bai2 

 

-  Win:

...
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: