PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH CAN THIỆP GIÁ CỦA CHÍNH PHỦ NHẰM BÌNH ỔN GIÁ ĐỐI VỚI LÚA GẠO (CHĐ1 - K19) FullĐểđi sâu vàotừngkhía cạnh và để hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã chọn đề tài PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH CAN THIỆP GIÁ CỦA CHÍNH PHỦ NHĂM BÌNH ỔN GIÁ ĐỐI VỚI LÚA, GẠOcho bài tiểu luận môn 

Kinh Tế Vi Mô. Qua đó, mục tiêu của bài tiểu luận này là tìm hiểu tác động của những chính sách can thiệp giá mà chính phủ áp dụng trong tình hình th ị trường lúa gạo ở nước ta. Đồng thời chúng tôi cũng mong muốn tìm ra những giải pháp mới, có ý nghĩa thực tiễn, tìm đường đi lên cho hạt gạo Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới hiện nay.

Phạm vi nghiên cứu của đề tài này tập trung chính vào thị trường lúa gạo ở  Việt  Nam,  đặc  biệt  là  thị  trường  ĐBSCL.  Các  phương  pháp  được  dùng  để nghiên cứu đề tài này bao gồm sử dụng tổng hợp các phương pháp luận để tiếp cận vấnđề nghiên  cứu, phân  tích-tổng hợp,  lý  luận và  thực  tiển, phương pháp quan sát, phương pháp phân tích thống kê, dự báo, lược khảo tài liệu... 


NỘI DUNG:


I. GIỚI THIỆU ................................................................ ........... 2

II. CƠ SỞLÝ LUẬN VỀCHÍNH SÁCH CAN THIỆP GIÁ 

CỦA CHÍNH PHỦ ................................................................ ..... 4

2.1. Giá trần ................................ ................................ ................................ ........... 4

2.2. Giá sàn................................ ................................ ................................ ........... 5

2.3. Hạn ngạch sản xuất ................................ ................................ ......................... 5

2.4. Trợcấp ................................ ................................ ................................ ........... 6

2.5. Thuế ................................ ................................ ................................ ............... 7

III. THỰC TRẠNG VỀTHỊTRƯỜNG LÚA GẠO VIỆT 

NAM ................................ ............................................................ 8

3.1. Đặc trưng sản phẩm lúa gạo ................................ ................................ ............ 8

3.2. Một sốđặc điểm vềcung –cầu lúa gạo của Việt Nam .....................................8

IV. THỰC TRẠNG -GIẢI PHÁP CHO MẶT HÀNG LÚA 

GẠO CỦA VIỆT NAM ............................................................ 13

4.1. Xuất kh ẩu nhiều –giá xuất khẩu thấp ................................ ............................. 13

4.2. Trúng mùa –giá thấp ................................ ................................ .................... 14

4.3. Nghịch cảnh mùa vụ ..................................................................................... 16

4.4. Chất lượng và giá thành ................................ ................................ ................ 17

4.5 Đến độc quy ền thịtrường, chính sách ................................ ........................... 19

V. SỰCAN THIỆP CỦA CHÍNH PHỦ ................................ 20

5.1. Hỗtrợgiá đầu ra, đầu vào ................................ ................................ ............. 21

5.2. Sẽcó quỹ bình ổn giá lúa ................................ ................................ .............. 22

5.3. Miễn giảm thuếsửdụng đất nông nghiệp ................................ ...................... 23

5.4.Mua hết sản lượng lúa dư thừa trong dân................................ ....................... 24

VI. MỘT SỐGỢI Ý GIẢI PHÁP 
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)Đểđi sâu vàotừngkhía cạnh và để hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã chọn đề tài PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH CAN THIỆP GIÁ CỦA CHÍNH PHỦ NHĂM BÌNH ỔN GIÁ ĐỐI VỚI LÚA, GẠOcho bài tiểu luận môn 

Kinh Tế Vi Mô. Qua đó, mục tiêu của bài tiểu luận này là tìm hiểu tác động của những chính sách can thiệp giá mà chính phủ áp dụng trong tình hình th ị trường lúa gạo ở nước ta. Đồng thời chúng tôi cũng mong muốn tìm ra những giải pháp mới, có ý nghĩa thực tiễn, tìm đường đi lên cho hạt gạo Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới hiện nay.

Phạm vi nghiên cứu của đề tài này tập trung chính vào thị trường lúa gạo ở  Việt  Nam,  đặc  biệt  là  thị  trường  ĐBSCL.  Các  phương  pháp  được  dùng  để nghiên cứu đề tài này bao gồm sử dụng tổng hợp các phương pháp luận để tiếp cận vấnđề nghiên  cứu, phân  tích-tổng hợp,  lý  luận và  thực  tiển, phương pháp quan sát, phương pháp phân tích thống kê, dự báo, lược khảo tài liệu... 


NỘI DUNG:


I. GIỚI THIỆU ................................................................ ........... 2

II. CƠ SỞLÝ LUẬN VỀCHÍNH SÁCH CAN THIỆP GIÁ 

CỦA CHÍNH PHỦ ................................................................ ..... 4

2.1. Giá trần ................................ ................................ ................................ ........... 4

2.2. Giá sàn................................ ................................ ................................ ........... 5

2.3. Hạn ngạch sản xuất ................................ ................................ ......................... 5

2.4. Trợcấp ................................ ................................ ................................ ........... 6

2.5. Thuế ................................ ................................ ................................ ............... 7

III. THỰC TRẠNG VỀTHỊTRƯỜNG LÚA GẠO VIỆT 

NAM ................................ ............................................................ 8

3.1. Đặc trưng sản phẩm lúa gạo ................................ ................................ ............ 8

3.2. Một sốđặc điểm vềcung –cầu lúa gạo của Việt Nam .....................................8

IV. THỰC TRẠNG -GIẢI PHÁP CHO MẶT HÀNG LÚA 

GẠO CỦA VIỆT NAM ............................................................ 13

4.1. Xuất kh ẩu nhiều –giá xuất khẩu thấp ................................ ............................. 13

4.2. Trúng mùa –giá thấp ................................ ................................ .................... 14

4.3. Nghịch cảnh mùa vụ ..................................................................................... 16

4.4. Chất lượng và giá thành ................................ ................................ ................ 17

4.5 Đến độc quy ền thịtrường, chính sách ................................ ........................... 19

V. SỰCAN THIỆP CỦA CHÍNH PHỦ ................................ 20

5.1. Hỗtrợgiá đầu ra, đầu vào ................................ ................................ ............. 21

5.2. Sẽcó quỹ bình ổn giá lúa ................................ ................................ .............. 22

5.3. Miễn giảm thuếsửdụng đất nông nghiệp ................................ ...................... 23

5.4.Mua hết sản lượng lúa dư thừa trong dân................................ ....................... 24

VI. MỘT SỐGỢI Ý GIẢI PHÁP 
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: