Quản lý sinh viên bằng java sử dụng database mysql (Assignment java3 FPT)- Chương trình có chức năng đăng nhập - Các user được chia làm hai loại là: giảng viên và cán bộ đào tạo - Khi đăng nhập user giảng viên, nếu đăng nhập thành công sẽ hiện ra Chức năng quản lý điểm, cho phép nhập điểm, sửa điểm, xóa điểm, update điểm cho các sinh viên đã có trong trường và có thể tìm sinh viên theo mã sinh viên - Khi đăng nhập user cán bộ đào tạo, sẽ hiện ra Chức năng quản lý sinh viên, gồm những chức năng, thêm mới một sinh viên, xóa sinh viên và update - Mỗi khi giảng viên cập nhật điểm cho sinh viên, chương trình sẽ tính lại điểm trung bình của mỗi sinh viên, đồng thời hiển thị danh sách 3 sinh viên có điểm tổng kết cao nhất của mỗi môn học

1. Mỗi khi click vào nút Login, chương trình phải kiểm tra thông tin đăng nhập có đúng không, nếu đúng thông báo thành công, nếu sai thông báo đăng nhập sai 2. Giảng viên chỉ có thể nhập điểm không thể thêm mới sinh viên 3. Cán bộ đào tạo chỉ có thể thêm mới sinh viên, không thể nhập điểm 4. Mỗi khi giảng viên cập nhật điểm cho sinh viên, chương trình sẽ tính lại điểm trung bình của mỗi sinh viên, đồng thời hiển thị danh sách 3 sinh viên có điểm tổng kết cao nhất của mỗi môn học

5, Form Quản lý điểm, giảng viên có thể thêm, xóa, sửa, update điểm cho sinh viên 

6, Form Quản lý sinh viên, cán bộ đào tạo có thể thêm, xóa, sửa, update thông tin của sinh viên và khi click chọn 1 dòng trên table thì dữ liệu chi tiết của sinh viên sẽ được hiển thị trên các components tương ứng. 

==>Sử dụng database saver mysqlLINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)- Chương trình có chức năng đăng nhập - Các user được chia làm hai loại là: giảng viên và cán bộ đào tạo - Khi đăng nhập user giảng viên, nếu đăng nhập thành công sẽ hiện ra Chức năng quản lý điểm, cho phép nhập điểm, sửa điểm, xóa điểm, update điểm cho các sinh viên đã có trong trường và có thể tìm sinh viên theo mã sinh viên - Khi đăng nhập user cán bộ đào tạo, sẽ hiện ra Chức năng quản lý sinh viên, gồm những chức năng, thêm mới một sinh viên, xóa sinh viên và update - Mỗi khi giảng viên cập nhật điểm cho sinh viên, chương trình sẽ tính lại điểm trung bình của mỗi sinh viên, đồng thời hiển thị danh sách 3 sinh viên có điểm tổng kết cao nhất của mỗi môn học

1. Mỗi khi click vào nút Login, chương trình phải kiểm tra thông tin đăng nhập có đúng không, nếu đúng thông báo thành công, nếu sai thông báo đăng nhập sai 2. Giảng viên chỉ có thể nhập điểm không thể thêm mới sinh viên 3. Cán bộ đào tạo chỉ có thể thêm mới sinh viên, không thể nhập điểm 4. Mỗi khi giảng viên cập nhật điểm cho sinh viên, chương trình sẽ tính lại điểm trung bình của mỗi sinh viên, đồng thời hiển thị danh sách 3 sinh viên có điểm tổng kết cao nhất của mỗi môn học

5, Form Quản lý điểm, giảng viên có thể thêm, xóa, sửa, update điểm cho sinh viên 

6, Form Quản lý sinh viên, cán bộ đào tạo có thể thêm, xóa, sửa, update thông tin của sinh viên và khi click chọn 1 dòng trên table thì dữ liệu chi tiết của sinh viên sẽ được hiển thị trên các components tương ứng. 

==>Sử dụng database saver mysqlLINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: