Thiết kế máy đột thủy lực (Trần Quốc Vũ)1.  Tên đề tài đồ án:

Thiết kế máy đột thủy lực

2.  Đề tài thuộc diện: ☐ Có ký kết thỏa thuận sở hữu trí tuệ đối với kết quả thực hiện

3.  Các số liệu và dữ liệu ban đầu:

Chiều dày thép Smax: 50mm ,  max: 370mm

Vận tốc công tác:  5 mm/s

Vận tốc chạy không: 10 mm/s

Các số liệu khác tự chọn.

Nội dung các phần thuyết minh và tính toán:

3.1. Tổng quan các vấn đề liên quan và tính cấp thiết của đề tài.

3.2. Phân tích, thiết kế sơ đồ nguyên lý của máy và thiết kế hệ thống thủy lực: 

- Thiết kế sơ đồ nguyên lý của máy.

- Thiết kế sơ đồ hệ thống thủy lực.

- Lựa chọn các phần tử thủy lực.

- Các tính toán cần thiết cho hệ thống thủy lực.

3.3. Tính toán sức bền và thiết kế kết cấu máy: 

- Hệ thống dẫn hướng và khung chịu lực.

- Hệ thống dẫn động hiệu chỉnh.

- Bố trí kết cấu máy.

3.4. Thiết kế hệ thống điều khiển.

3.5. Xây dựng các bản vẽ nguyên lý và kết cấu máy.

4.  Các bản vẽ, đồ thị ( ghi rõ các loại và kích thước bản vẽ ):

- Bản vẽ các phương án:      1A0

- Bản vẽ sơ đồ động toàn máy:      1A0

- Bản vẽ lắp toàn máy:        5ALINK DOWNLOAD1.  Tên đề tài đồ án:

Thiết kế máy đột thủy lực

2.  Đề tài thuộc diện: ☐ Có ký kết thỏa thuận sở hữu trí tuệ đối với kết quả thực hiện

3.  Các số liệu và dữ liệu ban đầu:

Chiều dày thép Smax: 50mm ,  max: 370mm

Vận tốc công tác:  5 mm/s

Vận tốc chạy không: 10 mm/s

Các số liệu khác tự chọn.

Nội dung các phần thuyết minh và tính toán:

3.1. Tổng quan các vấn đề liên quan và tính cấp thiết của đề tài.

3.2. Phân tích, thiết kế sơ đồ nguyên lý của máy và thiết kế hệ thống thủy lực: 

- Thiết kế sơ đồ nguyên lý của máy.

- Thiết kế sơ đồ hệ thống thủy lực.

- Lựa chọn các phần tử thủy lực.

- Các tính toán cần thiết cho hệ thống thủy lực.

3.3. Tính toán sức bền và thiết kế kết cấu máy: 

- Hệ thống dẫn hướng và khung chịu lực.

- Hệ thống dẫn động hiệu chỉnh.

- Bố trí kết cấu máy.

3.4. Thiết kế hệ thống điều khiển.

3.5. Xây dựng các bản vẽ nguyên lý và kết cấu máy.

4.  Các bản vẽ, đồ thị ( ghi rõ các loại và kích thước bản vẽ ):

- Bản vẽ các phương án:      1A0

- Bản vẽ sơ đồ động toàn máy:      1A0

- Bản vẽ lắp toàn máy:        5ALINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: