THỰC TRẠNG CÔNG tác QUẢN lý đối TƯỢNG THAM GIA BHXH bắt BUỘC tại BHXH QUẬN cầu GIẤY, THÀNH PHỐ hà nội GIAI đoạn 2012 2016THỰC TRẠNG CÔNG tác QUẢN lý đối TƯỢNG THAM GIA BHXH bắt BUỘC tại BHXH QUẬN cầu GIẤY, THÀNH PHỐ hà nội GIAI đoạn 2012 2016


NỘI DUNG:
CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CHUNG VỀ BHXH VÀ QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BHXH BẮT
BUỘC.................................................................................................................................................1
1.1. Một số vấn đề cơ bản về BHXH.............................................................................................1
1.1.1. Khái niệm về BHXH.............................................................................................................1
1.1.2. Vai trò của BHXH.................................................................................................................2
1.2. Một số vấn đề về quản lý đối tượng tham gia BHXH BB......................................................5
1.2.1.Khái niệm về quản lý đối tượng tham gia BHXH BB...........................................................5
1.2.2. Vai trò của quản lý đối tượng tham gia BHXH BB.............................................................5
1.2.3. Đối tượng và phạm vi quản lý đối tượng tham gia BHXH BB............................................6
1.2.4. Nội dung quản lý đối tượng tham gia BHXH BB..............................................................10
1.2.5. Quy trình quản lý đối tượng tham gia BHXH BB..............................................................13
1.2.6. Công cụ quản lý đối tượng tham gia BHXH BB................................................................15
1.2.7. Một số nhân tố tác động đến công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH bắt buộc....17
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BHXH BẮT BUỘC TẠI
BHXH QUẬN CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2012-2016...........................................21
2.1. Khái quát chung về quận Cầu Giấy và BHXH quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội ..............21
2.1.1. Khái quát chung về quận Cầu Giấy...................................................................................21
2.1.2. Giới thiệu chung về BHXH quận Cầu Giấy........................................................................22
2.2. Thực trạng công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH bắt buộc tại BHXH quận Cầu Giấy,
thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2016.....................................................................................26
2.2.1. Quản lý danh sách đối tượng tham gia BHXH BB............................................................27
2.2.2. Quản lý hồ sơ tham gia BHXH BB.....................................................................................36
2.2.3.Quản lý sổ BHXH BB...........................................................................................................38
2.2.4. Quản lý tiền lương làm căn cứ đóng và mức đóng BHXH BB..........................................42
2.2.5. Kết quả thu BHXH BB........................................................................................................47
2.3. Đánh giá chung về kết quả công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH BB tại cơ quan
BHXH quận Cầu Giấy...................................................................................................................49

2.3.1. Kết quả đạt được..............................................................................................................49
2.3.2. Những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân....................................................................50

i


CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỐI
TƯỢNG THAM GIA BHXH BẮT BUỘC TẠI BHXH QUẬN CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI...............54
3.1. Định hướng phát triển hoạt động của BHXH quận Cầu Giấy trong những năm tới..........54
3.1.1 Định hướng về công tác BHXH..........................................................................................54
3.1.2 Định hướng về công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.............................55
3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH BB tại
BHXH quận Cầu Giấy...................................................................................................................55
3.2.1. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến chính sách về pháp luật BHXH................55
3.2.2.Tổ chức thực hiện, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ tại cơ quan BHXH quận Cầu Giấy.
.....................................................................................................................................................57
3.2.3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác quản lý đối tượng
tham gia BHXH............................................................................................................................58
3.2.4. Đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ thông tin trong công tác quản lý đối
tượng tham gia BHXH BB...........................................................................................................58
3.2.5. Tích cực cải cách thủ tục hành chính..............................................................................59
3.3. Một số khuyến nghị.............................................................................................................59
3.3.1. Khuyến nghị đối với nhà nước.........................................................................................59
3.3.2. Khuyến nghị đối với BHXH thành phố Hà Nội và BHXH Việt Nam.................................60
3.3.3. Khuyến nghị đối với các cơ quan chức năng có liên quan trên địa bàn.........................61
KẾT LUẬN.........................................................................................................................................62
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.


LINK DOWNLOAD (UPDATING...)THỰC TRẠNG CÔNG tác QUẢN lý đối TƯỢNG THAM GIA BHXH bắt BUỘC tại BHXH QUẬN cầu GIẤY, THÀNH PHỐ hà nội GIAI đoạn 2012 2016


NỘI DUNG:
CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CHUNG VỀ BHXH VÀ QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BHXH BẮT
BUỘC.................................................................................................................................................1
1.1. Một số vấn đề cơ bản về BHXH.............................................................................................1
1.1.1. Khái niệm về BHXH.............................................................................................................1
1.1.2. Vai trò của BHXH.................................................................................................................2
1.2. Một số vấn đề về quản lý đối tượng tham gia BHXH BB......................................................5
1.2.1.Khái niệm về quản lý đối tượng tham gia BHXH BB...........................................................5
1.2.2. Vai trò của quản lý đối tượng tham gia BHXH BB.............................................................5
1.2.3. Đối tượng và phạm vi quản lý đối tượng tham gia BHXH BB............................................6
1.2.4. Nội dung quản lý đối tượng tham gia BHXH BB..............................................................10
1.2.5. Quy trình quản lý đối tượng tham gia BHXH BB..............................................................13
1.2.6. Công cụ quản lý đối tượng tham gia BHXH BB................................................................15
1.2.7. Một số nhân tố tác động đến công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH bắt buộc....17
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BHXH BẮT BUỘC TẠI
BHXH QUẬN CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2012-2016...........................................21
2.1. Khái quát chung về quận Cầu Giấy và BHXH quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội ..............21
2.1.1. Khái quát chung về quận Cầu Giấy...................................................................................21
2.1.2. Giới thiệu chung về BHXH quận Cầu Giấy........................................................................22
2.2. Thực trạng công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH bắt buộc tại BHXH quận Cầu Giấy,
thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2016.....................................................................................26
2.2.1. Quản lý danh sách đối tượng tham gia BHXH BB............................................................27
2.2.2. Quản lý hồ sơ tham gia BHXH BB.....................................................................................36
2.2.3.Quản lý sổ BHXH BB...........................................................................................................38
2.2.4. Quản lý tiền lương làm căn cứ đóng và mức đóng BHXH BB..........................................42
2.2.5. Kết quả thu BHXH BB........................................................................................................47
2.3. Đánh giá chung về kết quả công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH BB tại cơ quan
BHXH quận Cầu Giấy...................................................................................................................49

2.3.1. Kết quả đạt được..............................................................................................................49
2.3.2. Những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân....................................................................50

i


CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỐI
TƯỢNG THAM GIA BHXH BẮT BUỘC TẠI BHXH QUẬN CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI...............54
3.1. Định hướng phát triển hoạt động của BHXH quận Cầu Giấy trong những năm tới..........54
3.1.1 Định hướng về công tác BHXH..........................................................................................54
3.1.2 Định hướng về công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.............................55
3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH BB tại
BHXH quận Cầu Giấy...................................................................................................................55
3.2.1. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến chính sách về pháp luật BHXH................55
3.2.2.Tổ chức thực hiện, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ tại cơ quan BHXH quận Cầu Giấy.
.....................................................................................................................................................57
3.2.3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác quản lý đối tượng
tham gia BHXH............................................................................................................................58
3.2.4. Đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ thông tin trong công tác quản lý đối
tượng tham gia BHXH BB...........................................................................................................58
3.2.5. Tích cực cải cách thủ tục hành chính..............................................................................59
3.3. Một số khuyến nghị.............................................................................................................59
3.3.1. Khuyến nghị đối với nhà nước.........................................................................................59
3.3.2. Khuyến nghị đối với BHXH thành phố Hà Nội và BHXH Việt Nam.................................60
3.3.3. Khuyến nghị đối với các cơ quan chức năng có liên quan trên địa bàn.........................61
KẾT LUẬN.........................................................................................................................................62
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.


LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: