Tìm hiểu kubernetes và xây dựng ứng dụng minh họa (Phạm Hoàng Nhật Trường)Trong bài báo cáo này, nhóm em sẽ trình bày về đề tài ‘Tìm hiểu Kubernetes và xây dựng ứng dụng minh họa’. Bài cáo gồm hai phần chính: lý thuyết liên quan đến Kubernetes và xây dựng ứng dụng minh họa sử dụng Kubernetes. Về phần Kubernetes, nhóm em nghiên cứu cái tài liệu về Kubernetes, các khái niệm và tổng hợp các phần quan trọng. Về phần xây dựng ứng dụng, nhóm chọn xây dựng một ứng dụng chia sẻ video vàtriển khai, vận hành nó trên Kubernetes. Kết quả của  bài báo cáo là trình bày được tổng quan về Kubernetes và chạy thành công ứng dụng trên Kubernetes. Cuối cùng là đánh giá kết quả đề tài nhóm thực hiện


NỘI DUNG:


CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

1.2. Phạm vi đề tài

1.3. Mục tiêu đề tài

CHƯƠNG 2. TÌM HIỂU KUBERNETES

2.1. Kubernetes là gì?

2.2. Lịch sử

2.3. Các khái niệm

2.3.1. Control plane

2.3.2. Nodes

2.3.3. Pods

2.3.4. Deployments

2.3.5. ReplicaSet

2.3.6. StatefulSets

2.3.7. DaemonSets

2.3.8. Jobs

2.3.9. CronJobs

2.3.10. Namespaces

2.3.11. Services

2.3.12. Ingress

2.3.13. ConfigMaps

2.3.14. Secrets

2.3.15. Volumes

2.3.16. Persistent Volumes

2.3.17. StorageClasses

2.3.18. Persistent Volumes Claims

2.4. Lý do sử dụng Kubernetes

2.5. Các công cụ làm việc với Kubernetes

2.5.1. Kubectl

2.5.2. Kubeadm

2.5.3. Minikube

2.5.4. Kind

2.5.5. Dashboard

2.5.6. Helm

CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG ỨNG DỤNG MINH HỌA

3.1. Ứng dụng

3.1.1. Mơ tả ứng dụng

3.1.2 Phân tích

3.1.2.1. Sơ đồ Use Case

3.1.2.2. Sơ đồ lớp

3.1.3. Thiết kế dữ liệu

3.1.3.1. Sơ đồ logic

3.1.3.2. Chi tiết kiểu dữ liệu

3.1.4. Thiết kế kiến trúc

3.1.4.1. Kiến trúc hệ thống

3.1.4.2. Chi tiết thành phần

3.1.5. Thiết kế các màn hình

3.1.5.1. Danh sách màn hình

3.1.5.2. Các màn hình

3.2. Kubernetes

3.2.1. Triết khai ứng dụng

3.2.2. Vận hành Kubernetes

CHƯƠNG 4. ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN

4.1. Kết quả đạt được

4.2. Hạn chế

4.3. Hướng phát triểnLINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)Trong bài báo cáo này, nhóm em sẽ trình bày về đề tài ‘Tìm hiểu Kubernetes và xây dựng ứng dụng minh họa’. Bài cáo gồm hai phần chính: lý thuyết liên quan đến Kubernetes và xây dựng ứng dụng minh họa sử dụng Kubernetes. Về phần Kubernetes, nhóm em nghiên cứu cái tài liệu về Kubernetes, các khái niệm và tổng hợp các phần quan trọng. Về phần xây dựng ứng dụng, nhóm chọn xây dựng một ứng dụng chia sẻ video vàtriển khai, vận hành nó trên Kubernetes. Kết quả của  bài báo cáo là trình bày được tổng quan về Kubernetes và chạy thành công ứng dụng trên Kubernetes. Cuối cùng là đánh giá kết quả đề tài nhóm thực hiện


NỘI DUNG:


CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

1.2. Phạm vi đề tài

1.3. Mục tiêu đề tài

CHƯƠNG 2. TÌM HIỂU KUBERNETES

2.1. Kubernetes là gì?

2.2. Lịch sử

2.3. Các khái niệm

2.3.1. Control plane

2.3.2. Nodes

2.3.3. Pods

2.3.4. Deployments

2.3.5. ReplicaSet

2.3.6. StatefulSets

2.3.7. DaemonSets

2.3.8. Jobs

2.3.9. CronJobs

2.3.10. Namespaces

2.3.11. Services

2.3.12. Ingress

2.3.13. ConfigMaps

2.3.14. Secrets

2.3.15. Volumes

2.3.16. Persistent Volumes

2.3.17. StorageClasses

2.3.18. Persistent Volumes Claims

2.4. Lý do sử dụng Kubernetes

2.5. Các công cụ làm việc với Kubernetes

2.5.1. Kubectl

2.5.2. Kubeadm

2.5.3. Minikube

2.5.4. Kind

2.5.5. Dashboard

2.5.6. Helm

CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG ỨNG DỤNG MINH HỌA

3.1. Ứng dụng

3.1.1. Mơ tả ứng dụng

3.1.2 Phân tích

3.1.2.1. Sơ đồ Use Case

3.1.2.2. Sơ đồ lớp

3.1.3. Thiết kế dữ liệu

3.1.3.1. Sơ đồ logic

3.1.3.2. Chi tiết kiểu dữ liệu

3.1.4. Thiết kế kiến trúc

3.1.4.1. Kiến trúc hệ thống

3.1.4.2. Chi tiết thành phần

3.1.5. Thiết kế các màn hình

3.1.5.1. Danh sách màn hình

3.1.5.2. Các màn hình

3.2. Kubernetes

3.2.1. Triết khai ứng dụng

3.2.2. Vận hành Kubernetes

CHƯƠNG 4. ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN

4.1. Kết quả đạt được

4.2. Hạn chế

4.3. Hướng phát triểnLINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: