TỔNG HỢP TÀI LIỆU - Đề cương ôn tập và câu hỏi trắc nghiệm môn Truyền động điện (Update liên tục)Phần thi 1: Phần 1

Câu hỏi 1: (1 đáp án)

Câu 1:Cho động cơ không đồng bộ ba pha có các thông số định mức như sau : P2dm=3kw, U-220v, Idm=7A, ndm=12000 v/phut, fl=50Hz, x1=04 ohm, rl=0,3 ohm, x2=1.4 ohm, r2=0.1 ohm. Tổn hao công suất trên rotor khi động cơ làm việc ở trạng thái định mức (denta P2dm) bằng:

A.342,92 W

*

B. 823.75 W

C.221.22 W

D..937,91 W

Câu hỏi 2: (1 đáp án)

Câu 2:Xem xét các chế độ làm việc của hệ truyền động F-Đ trên đồ thị đặc tính cơ. Hãy cho biết vùng đặc tính ( được khoanh tròn vùng màu đỏ ) hệ Im việc ở trạng thái nào:

A. Hàm động năng

*

B. Hàm ngược

C. Động cơ có tải

D. Hàm tái sinh

Câu hỏi 3: (1 đáp án)

Câu 3: Cho động cơ không đồng bộ ba pha có các thông số định mức như sau: P2dm=90kW, Uv=220v, Idn=171A, ndm=990 v/phut, f1=50Hz, xl=0.4 ohm, rl=0.3 ohm, x2=1.4 ohm, r2=0.7 ohm, k=wl/w2=8/3. Cho Mc=0.2*Mdm. Momen quán tính của hệ j=15kg.m2, tính gia tốc của hệ khi khởi động. ( đang cập nhật đáp án, vui lòng ko chọn ok)

A. 4.56 rad/s2

B. 6.53 rad/s2

C. 5.36 rad/s2

*

D. 3.56 rad/s2

Câu hỏi 4: (1 đáp án)

Câu 4 : Động cơ điện một chiều kích từ song song là động cơ điện có :

A điện áp phản ứng và phần kích tử được cấp từ nguồn xoay chiều 1 pha.

B, điện áp phần ứng và phần kích tử được cấp từ nguồn xoay chiều 3 pha.

*

C. điện áp phần ứng và phần kích từ được mắc song song, cấp từ chung một nguồn 1 chiều.

D, điện áp phần ứng và phần kích tử được mắc từ hai nguồn khác nhau

Câu hỏi 5: (1 đáp án)

Câu 5: Máy điện làm việc ở trạng thái hãm ngược nếu:

A. Pđiện >0; Pcơ >0

*

B. Pđiện >0; Pcơ <0

C. Pđiện <0; Pcơ <0

D. Pđiện =0; Pcơ <0

Câu hỏi 6: (1 đáp án)

Câu 6: cho thông số của động cơ một chiều kích từ độc lập như sau: Pdm=13kW, Udm=175V, Idm=10A, ndm=2000v/ph biết tải dạng thế năng Mc=0.8*Mdm. Hạ tải bằng cách đảo dấu và giảm điện áp phản ứng. tính tốc độ hạ tải nếu Uư =0,5 Udm.

A. -202.57 rad/s

B.-314.13 rad/s

*

C. -191.70 rad/s

D. -269.02 rad/s

Câu hỏi 7: (1 đáp án)

Câu 7: đặc tính cơ của động cơ điện là quan hệ giữa

A. tốc độ quay và nhiệt độ của động cơ

B. tốc độ quay và dòng điện của động cơ

C. tốc độ quay và điện trở của động cơ

*

D. tốc độ quay và momen của động cơ

Câu hỏi 8: (1 đáp án)

Câu 8: cho đô thị mô tả các trạng thái làm việc của truyền động điện như hình vẽ dưới, giả sử động cơ ( được sử dụng làm cơ cấu nâng hạ ) đang quay thuận nâng tải góc phần tư thứ nhất, hãy chọn phát biểu đúng

A. Ở góc phần tư (IV), động cơ quay ngược ở chế độ động cơ

B. Ở góc phần tư (III), động cơ quay ngược ở chế độ động cơ

*

C. Ở góc phần tư (II), động cơ quay ngược ở chế độ hãm

D. Ở góc phần tư (I), động cơ quay thuận nâng tải ở chế độ động cơ

Câu hỏi 9: (1 đáp án)

Câu 9:cho sơ đồ nguyên lí và đặc tính điều chỉnh của hệ t-đ có đảo chiều như hình dưới .biểu thức nào sai

*

A.atmin <=y+d

B.a_1<p/2 , a_2>p/2

C. a_1+a_2=p

D. a_2max=p-(y_max+d)

Câu hỏi 10: (1 đáp án)

Câu 11: cho mô hình mô tả các trạng thái làm việc của truyển động điện như hình vễ dưới( éo nhình rõ ko chụp đc) giả sử động cơ đang quay thuận ở góc phần tư thứ nhất chọn phát biểu đúng.

A, ở góc phần tư 4 động cơ quay ngược hạ tải ở chế độ động cơ

B, ở góc phần tư 3 động cơ quay ngược hạ tải ở chế độ động cơ

*

C, ở góc phần tư 2 động cơ quay ngược hạ tải ở chế độ hãm

D, ở góc phần tư 2 động cơ quay thuận nâng tải ở chế độ động cơ

Câu hỏi 11: (1 đáp án)

Câu 13 : có thể hãm ngược động cơ điện xoay chiều không đồng bộ ba pha bằng cách:

*

A. đảo chiều quay động cơ

B. tăng tốc độ roto

C. tăng điện áp mạch phần ứng

D. giảm điện áp mạch phần ứng

Câu hỏi 12: (1 đáp án)

...

EDUQUIZ - Trắc nghiệm Truyền động điện (neiT)EDUQUIZ - Trắc nghiệm Truyền động điện 1 (Ngô Việt Đức)


UPDATING...Phần thi 1: Phần 1

Câu hỏi 1: (1 đáp án)

Câu 1:Cho động cơ không đồng bộ ba pha có các thông số định mức như sau : P2dm=3kw, U-220v, Idm=7A, ndm=12000 v/phut, fl=50Hz, x1=04 ohm, rl=0,3 ohm, x2=1.4 ohm, r2=0.1 ohm. Tổn hao công suất trên rotor khi động cơ làm việc ở trạng thái định mức (denta P2dm) bằng:

A.342,92 W

*

B. 823.75 W

C.221.22 W

D..937,91 W

Câu hỏi 2: (1 đáp án)

Câu 2:Xem xét các chế độ làm việc của hệ truyền động F-Đ trên đồ thị đặc tính cơ. Hãy cho biết vùng đặc tính ( được khoanh tròn vùng màu đỏ ) hệ Im việc ở trạng thái nào:

A. Hàm động năng

*

B. Hàm ngược

C. Động cơ có tải

D. Hàm tái sinh

Câu hỏi 3: (1 đáp án)

Câu 3: Cho động cơ không đồng bộ ba pha có các thông số định mức như sau: P2dm=90kW, Uv=220v, Idn=171A, ndm=990 v/phut, f1=50Hz, xl=0.4 ohm, rl=0.3 ohm, x2=1.4 ohm, r2=0.7 ohm, k=wl/w2=8/3. Cho Mc=0.2*Mdm. Momen quán tính của hệ j=15kg.m2, tính gia tốc của hệ khi khởi động. ( đang cập nhật đáp án, vui lòng ko chọn ok)

A. 4.56 rad/s2

B. 6.53 rad/s2

C. 5.36 rad/s2

*

D. 3.56 rad/s2

Câu hỏi 4: (1 đáp án)

Câu 4 : Động cơ điện một chiều kích từ song song là động cơ điện có :

A điện áp phản ứng và phần kích tử được cấp từ nguồn xoay chiều 1 pha.

B, điện áp phần ứng và phần kích tử được cấp từ nguồn xoay chiều 3 pha.

*

C. điện áp phần ứng và phần kích từ được mắc song song, cấp từ chung một nguồn 1 chiều.

D, điện áp phần ứng và phần kích tử được mắc từ hai nguồn khác nhau

Câu hỏi 5: (1 đáp án)

Câu 5: Máy điện làm việc ở trạng thái hãm ngược nếu:

A. Pđiện >0; Pcơ >0

*

B. Pđiện >0; Pcơ <0

C. Pđiện <0; Pcơ <0

D. Pđiện =0; Pcơ <0

Câu hỏi 6: (1 đáp án)

Câu 6: cho thông số của động cơ một chiều kích từ độc lập như sau: Pdm=13kW, Udm=175V, Idm=10A, ndm=2000v/ph biết tải dạng thế năng Mc=0.8*Mdm. Hạ tải bằng cách đảo dấu và giảm điện áp phản ứng. tính tốc độ hạ tải nếu Uư =0,5 Udm.

A. -202.57 rad/s

B.-314.13 rad/s

*

C. -191.70 rad/s

D. -269.02 rad/s

Câu hỏi 7: (1 đáp án)

Câu 7: đặc tính cơ của động cơ điện là quan hệ giữa

A. tốc độ quay và nhiệt độ của động cơ

B. tốc độ quay và dòng điện của động cơ

C. tốc độ quay và điện trở của động cơ

*

D. tốc độ quay và momen của động cơ

Câu hỏi 8: (1 đáp án)

Câu 8: cho đô thị mô tả các trạng thái làm việc của truyền động điện như hình vẽ dưới, giả sử động cơ ( được sử dụng làm cơ cấu nâng hạ ) đang quay thuận nâng tải góc phần tư thứ nhất, hãy chọn phát biểu đúng

A. Ở góc phần tư (IV), động cơ quay ngược ở chế độ động cơ

B. Ở góc phần tư (III), động cơ quay ngược ở chế độ động cơ

*

C. Ở góc phần tư (II), động cơ quay ngược ở chế độ hãm

D. Ở góc phần tư (I), động cơ quay thuận nâng tải ở chế độ động cơ

Câu hỏi 9: (1 đáp án)

Câu 9:cho sơ đồ nguyên lí và đặc tính điều chỉnh của hệ t-đ có đảo chiều như hình dưới .biểu thức nào sai

*

A.atmin <=y+d

B.a_1<p/2 , a_2>p/2

C. a_1+a_2=p

D. a_2max=p-(y_max+d)

Câu hỏi 10: (1 đáp án)

Câu 11: cho mô hình mô tả các trạng thái làm việc của truyển động điện như hình vễ dưới( éo nhình rõ ko chụp đc) giả sử động cơ đang quay thuận ở góc phần tư thứ nhất chọn phát biểu đúng.

A, ở góc phần tư 4 động cơ quay ngược hạ tải ở chế độ động cơ

B, ở góc phần tư 3 động cơ quay ngược hạ tải ở chế độ động cơ

*

C, ở góc phần tư 2 động cơ quay ngược hạ tải ở chế độ hãm

D, ở góc phần tư 2 động cơ quay thuận nâng tải ở chế độ động cơ

Câu hỏi 11: (1 đáp án)

Câu 13 : có thể hãm ngược động cơ điện xoay chiều không đồng bộ ba pha bằng cách:

*

A. đảo chiều quay động cơ

B. tăng tốc độ roto

C. tăng điện áp mạch phần ứng

D. giảm điện áp mạch phần ứng

Câu hỏi 12: (1 đáp án)

...

EDUQUIZ - Trắc nghiệm Truyền động điện (neiT)EDUQUIZ - Trắc nghiệm Truyền động điện 1 (Ngô Việt Đức)


UPDATING...

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: