BÀI DỰ THI BÍ THƯ CHI BỘ GIỎI 2023 (Phạm Thị Mỹ Huế)Kính thưa ban tổ chức; kính thưa ban giám khảo; kính thưa tất cảcác đồng chí!

Đến với hội thi hôm nay, tôi xin trình bày nội dung  “Giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ". 

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, Chi bộ

tốt là do các đảng viên đều tốt" . Từ đó, cho chúng ta thấy rằng đảng viên là nhân tố

cơ bản nhất, năng động nhất của tổ chức đảng. Vai trò của tổ chức cơsở đảng là nền

tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là “sợi dây chuyềnđể liên hệ Đảng với

quần chúng". Do đó, nhiệm vụ xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững

mạnh, có năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao và nâng cao chất lượng đội

ngũ đảng viên trong tình hình hiện nay rất quan trọng và cấp thiết để xây dựng Đảng

trong sạch vững mạnh toàn diện, hoàn thành nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn

mới, các nhiệm vụ chính trị và xây dựng phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đưa ra phương

hướng: "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đầu của tổ chức cơ sở đảng và chất

lượng đội ngũ đảng viên; phát huy tính tiên phong, gương mẫu, trọng dân, gần dân,

tin dân, hiểu dân, học dân của cán bộ, đảng viên. Tăng cường hơn nữa mối quan hệ

mật thiết giữa Đảng với nhân dân, củng cổ và không ngừng nâng cao niềm tin của

nhân dân đối với Đảng”. 

Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là cầu

nối trực tiếp giữa Đảng với nhân dân, nơi trực tiếp tiến hành công tác tuyên truyền,

giáo dục và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật

của Nhà nước. Xuất phát từ vị trí, tầm quan trọng trên, đòi hỏi phải  thường xuyên

nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức cơ sở Đảng. Để nâng cao năng

lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, bản thân tôi đã vận dụng một  số giải pháp

thực hiện, như sau: 

1. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán

bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, phẩm chất đạo đứccách

mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, thực sự tiên phong gương mẫu, đủ năng lực

hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có giải pháp nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ,

trí tuệ, tính chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên; kiên định chủ

nghĩa Mac-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc vàchủ nghĩa xã

hội. Chủ động dự báo được tình hình để kịp thời trang bị những thông tin cần thiết,

có định hướng của Đảng cho cán bộ, đảng viên. Đổi mới, nâng cao chất lượng công

tác đào tạo và học tập lý luận chính trị; chú ý bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên kỹ

năng lãnh đạo, quản lý và kỹ năng giải quyết những tình huống cụ thể xảy ra ở địa

phương. Chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, vụ lợi, trung bình chủ nghĩa.

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh kiên quyết chống các quan điểm sai trái,

những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, phản động, góp phần làm thất bại mọi âm

mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch. 

2. Tiếp tục coi trọng đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Chi bộ 

...
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)Kính thưa ban tổ chức; kính thưa ban giám khảo; kính thưa tất cảcác đồng chí!

Đến với hội thi hôm nay, tôi xin trình bày nội dung  “Giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ". 

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, Chi bộ

tốt là do các đảng viên đều tốt" . Từ đó, cho chúng ta thấy rằng đảng viên là nhân tố

cơ bản nhất, năng động nhất của tổ chức đảng. Vai trò của tổ chức cơsở đảng là nền

tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là “sợi dây chuyềnđể liên hệ Đảng với

quần chúng". Do đó, nhiệm vụ xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững

mạnh, có năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao và nâng cao chất lượng đội

ngũ đảng viên trong tình hình hiện nay rất quan trọng và cấp thiết để xây dựng Đảng

trong sạch vững mạnh toàn diện, hoàn thành nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn

mới, các nhiệm vụ chính trị và xây dựng phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đưa ra phương

hướng: "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đầu của tổ chức cơ sở đảng và chất

lượng đội ngũ đảng viên; phát huy tính tiên phong, gương mẫu, trọng dân, gần dân,

tin dân, hiểu dân, học dân của cán bộ, đảng viên. Tăng cường hơn nữa mối quan hệ

mật thiết giữa Đảng với nhân dân, củng cổ và không ngừng nâng cao niềm tin của

nhân dân đối với Đảng”. 

Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là cầu

nối trực tiếp giữa Đảng với nhân dân, nơi trực tiếp tiến hành công tác tuyên truyền,

giáo dục và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật

của Nhà nước. Xuất phát từ vị trí, tầm quan trọng trên, đòi hỏi phải  thường xuyên

nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức cơ sở Đảng. Để nâng cao năng

lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, bản thân tôi đã vận dụng một  số giải pháp

thực hiện, như sau: 

1. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán

bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, phẩm chất đạo đứccách

mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, thực sự tiên phong gương mẫu, đủ năng lực

hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có giải pháp nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ,

trí tuệ, tính chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên; kiên định chủ

nghĩa Mac-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc vàchủ nghĩa xã

hội. Chủ động dự báo được tình hình để kịp thời trang bị những thông tin cần thiết,

có định hướng của Đảng cho cán bộ, đảng viên. Đổi mới, nâng cao chất lượng công

tác đào tạo và học tập lý luận chính trị; chú ý bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên kỹ

năng lãnh đạo, quản lý và kỹ năng giải quyết những tình huống cụ thể xảy ra ở địa

phương. Chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, vụ lợi, trung bình chủ nghĩa.

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh kiên quyết chống các quan điểm sai trái,

những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, phản động, góp phần làm thất bại mọi âm

mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch. 

2. Tiếp tục coi trọng đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Chi bộ 

...
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: