Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Vận hành và bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải nhà máy Bình Hưng Hòa công suấ 30.000m3 trên ngày đêmChương 1: Giới thiệu chung: Đề cập khá rõ ràng các khía cạnh về mục đích thực tập, nội dụng thực tập. Bên cạnh đó là phạm vi, giới hạn thực tập và tiến độ thực tập cũng được trình bày. Tạo tiền đề cho chương tiếp theo.

Chương 2: Tổng quan về nhà máy: Đã giới thiệu một cách khá tổng quát về đơn vị thực tập, đó là Công ty TNHH một thành viên thoát nước đô thị, đó là nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng Hòa, thuộc thành viên của công ty. Các khía cạnh về vị trí địa lý, lịch sử hình thành và phát triển của nhà máy đã được trình bày. Đồng thời các thông tin về quy mô, công suất hoạt động cũng được đề cập đến. Việc tìm hiểu các thông tin cơ bản trên tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc tìm hiểu các quy trình công nghệ của nhà máy xử lý ở chương 3.

Chương 3: Quy trình công nghệ xử lý nước thải: Đã tập trung tìm hiểu các quy trình công nghê của nhà máy. Các thành phần về cấu tao, chức năng của các công trình chính đã được đề cập. Bên cạnh đó là nguyên lý hoạt động, vận hành cũng được trình bày trong chương này. Từ đó sẽ hình thành nên cơ sở cho việc tìm hiểu, đánh giá vận hành xử lý của các công trình ở chương cuối cùng.

Chương 4: Phân tích, đánh giá hiện trạng vận hành xử lý: Hiện trạng vận hành xử lý của các công trình được tập trung đề cấp đến. Bên cạnh đó vấn đề đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình khá quan trọng đã được trình bày. Thông qua các các số liệu thực tế và sơ đồ được phân tích kĩ càng. Đồng thời các yếu tố rủi ro trong quá trình vận hành và hướng khắc phục đạt hiệu quả nhất đã được nêu ra một cách tương đối chi tiết và rõ ràng. Đó cũng là cơ sở cho việc hoàn thành phần kết luận và kiến nghị sau này.

Chương 5: Kết luận – kiến nghị: Đưa ra kết luận về bài báo cáo và những kiến nghị để giúp nhà máy hoạt động có hiệu qảu hơn.

Phụ lục

Tài liệu tham khảoNỘI DUNG:


CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU CHUNG...................................................................1

1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ ..1

1.2 MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG CỦA THỰC TẬP 2

1.2.1  Mục đích của thực tập.....................................................................................2

1.2.2 Nội dung thực tập.............................................................................................2

1.3. Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA THỰC TẬP......................................................2

1.4  PHƯƠNG PHÁP THỰC TẬP...........................................................................3

1.4.1 Phương pháp thu thập số liệu...........................................................................3

1.4.2 Phương pháp thống kê và xử lý số liệu............................................................3

1.5 GIỚI HẠN VÀ PHẠM VI THỰC TẬP.............................................................3

1.5.1 Giới hạn thực tập..............................................................................................3

1.5.2 Phạm vi thực tập..............................................................................................3

1.6 KẾ HOẠCH VÀ TIẾN ĐỘ THỰC TẬP............................................................3

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY.......................................................6

2.1 TÊN NHÀ MÁY.................................................................................................6

2.2 VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA NHÀ MÁY.....................................................................7

2.3 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ MÁY......................8

2.3.1. Nhiệm vụ........................................................................................................8

2.3.2. Cơ cấu tổ chức nhân sự tại xí nghiệp xử lý nước thải Bình Hưng Hòa............................................................................................................................9

2.4 QUY MÔ CÔNG SUẤT VÀ THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG................................9

2.4.1 Quy mô nhà máy..............................................................................................9

2.4.2 Công suất hoạt động của nhà máy.................................................................11

2.4.3 Thời gian hoạt động.......................................................................................11

CHƯƠNG 3: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA NHÀ   MÁY.......................................................................................................................12

3.1 SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ VÀ CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ...............................12

3.1.1 Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải của nhà máy..............................................12

3.1.2 Thuyết minh sơ đồ công nghệ........................................................................12

3.1.3 Vận hành song song.......................................................................................15

3.1.4 Vận hành nối tiếp...........................................................................................16

3.2 CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHÍNH CỦA NHÀ MÁY................................18

3.2.1 Song chắn rác.................................................................................................18

3.2.2 Trạm bơm trục vít..........................................................................................19

3.2.3 Kênh lắng cát.................................................................................................22

3.2.4 Mương loại bỏ cát..........................................................................................24

3.2.5 Hồ sục khí A1, A2.........................................................................................26

3.2.6 Hồ lắng S1, S2...............................................................................................28

3.2.7 Hồ hoàn thiện M11, M12, M13, M21, M22, M23.........................................30

3.3  MỘT SỐ HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH KHÁC 33

3.3.1. Công trình cửa lấy nước vào 33

3.3.2. Ngăn tách dòng và cửa chia nước 34

3.3.3. Đo lưu lượng ở cửa lấy nước 35

3.3.4. Máng đo ventury 35

3.3.5 Máng tràn Cipolletti.......................................................................................36

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH , ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VẬN HÀNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA NHÀ MÁY...........................................................................38

4.1 HIỆN TRẠNG VẬN HÀNH XỬ LÝ CỦA CÁC CÔNG TRÌNH..................38

4.1.1 Hiện trạng vận hành và bảo trì hệ thống........................................................38

4.1.2. Vận hành và bảo dưỡng trạm bơm 39

4.1.3 Vận hành và bảo dưỡng việc loại bỏ cát, cửa chia dòng và đo dòng 39

4.1.4 Vận hành cửa ra giữa các hồ (các hồ ngăn kết nối các hồ) 40

4.1.5 Mô tả quy trình đo dòng chảy và kiểm soát mực nước 42

4.1.6 Kiểm soát bùn................................................................................................43

4.2 PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ...............................................46

4.2.1 QCVN 14: 2008/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt..........................................................................................................................47

4.2.2 Các chỉ tiêu phân tích chất lượng nước của nhà máy....................................47

4.2.3 Kết quả phân tích các chỉ tiêu trong 03 tháng so sánh và đối chiếu với QCVN 14: 2008/BTNMT...................................................................................................48

4.2.3.1 Kết quả phân tích chỉ tiêu TSS của nhà máy.......................................48

a.  Đối chiếu kết quả đầu ra của TSS so với QCVN 14:2008/BTNMT........................................................................................49

b. Đánh giá hiệu quả xử lý TSS của nhà máy............................................49

4.2.3.2 Kết quả phân tích chỉ tiêu BOD5 của nhà máy.....................................50

a.  Đối chiếu kết quả đầu ra của BOD5  so với QCVN 14:2008/BTNMT........................................................................................52

b. Đánh giá hiệu quả xử lý BOD5 của nhà máy.........................................52

4.2.3.3 Kết quả phân tích chỉ tiêu COD của nhà máy......................................52

a. Đối chiếu kết quả đầu ra của BOD5  so với QCVN 14:2008/BTNMT........................................................................................54

b. Đánh giá hiệu quả xử lý BOD5 của nhà máy.........................................54

4.2.3.3 Kết quả phân tích chỉ tiêu Amoni (N-NH4+ ) của nhà máy..................54

a. Đối chiếu kết quả đầu ra của Amoni (N-NH4+)  so với QCVN 14:2008/BTNMT........................................................................................56

b. Đánh giá hiệu quả xử lý Amoni (N-NH4+ ) của nhà máy.......................56

4.2.3.4 Kết quả phân tích chỉ tiêu Phosphat (PO43-) của nhà máy....................56

a.  Đối chiếu kết quả đầu ra của Phosphat (PO43-) so với QCVN 14:2008/BTNMT........................................................................................58

b. Đánh giá hiệu quả xử lý Phosphat (PO43-) của nhà máy.......................58

4.2.3.5 Kết quả đo pH của nhà máy.................................................................58

4.2.3.6 Kết quả đo nhiệt độ của nhà máy.........................................................59

4.3 SỰ CỐ THƯỜNG GẶP VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC................................61

4.3.1 Hồ sục khí......................................................................................................61

a. Cách vận hành..............................................................................................61

b. Những trục trặc cụ thể trong vận hành, nguyên nhân và cách khắc phục của hồ sục khí..........................................................................................................61

4.3.2 Hồ hoàn thiện.................................................................................................62

a. Cách vận hành..............................................................................................62

b. Những trục trặc cụ thể trong quá trình vận hành..........................................62

4.3.3 Sự cố,nguyên nhân và cách khắc phục khi vận hành các thiết bị khác..........65

a. Thiết bị sục khí.............................................................................................65

b. Thiết bị tách cát............................................................................................66

c. Máy nén khí..................................................................................................66

d. Bơm trục vít..................................................................................................66

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ...........................................................67

5.1 KẾT LUẬN.......................................................................................................67

5.2 KIẾN NGHỊ......................................................................................................68

PHỤ LỤC..............................................................................................................1P

1 QUY ĐỊNH CHUNG..........................................................................................1P

2 QUY ĐỊNH KỸ THUẬT....................................................................................1P

3 PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH............................................................................3P

4 TỔ CHỨC THỰC HIỆN....................................................................................4P

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Chương 1: Giới thiệu chung: Đề cập khá rõ ràng các khía cạnh về mục đích thực tập, nội dụng thực tập. Bên cạnh đó là phạm vi, giới hạn thực tập và tiến độ thực tập cũng được trình bày. Tạo tiền đề cho chương tiếp theo.

Chương 2: Tổng quan về nhà máy: Đã giới thiệu một cách khá tổng quát về đơn vị thực tập, đó là Công ty TNHH một thành viên thoát nước đô thị, đó là nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng Hòa, thuộc thành viên của công ty. Các khía cạnh về vị trí địa lý, lịch sử hình thành và phát triển của nhà máy đã được trình bày. Đồng thời các thông tin về quy mô, công suất hoạt động cũng được đề cập đến. Việc tìm hiểu các thông tin cơ bản trên tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc tìm hiểu các quy trình công nghệ của nhà máy xử lý ở chương 3.

Chương 3: Quy trình công nghệ xử lý nước thải: Đã tập trung tìm hiểu các quy trình công nghê của nhà máy. Các thành phần về cấu tao, chức năng của các công trình chính đã được đề cập. Bên cạnh đó là nguyên lý hoạt động, vận hành cũng được trình bày trong chương này. Từ đó sẽ hình thành nên cơ sở cho việc tìm hiểu, đánh giá vận hành xử lý của các công trình ở chương cuối cùng.

Chương 4: Phân tích, đánh giá hiện trạng vận hành xử lý: Hiện trạng vận hành xử lý của các công trình được tập trung đề cấp đến. Bên cạnh đó vấn đề đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình khá quan trọng đã được trình bày. Thông qua các các số liệu thực tế và sơ đồ được phân tích kĩ càng. Đồng thời các yếu tố rủi ro trong quá trình vận hành và hướng khắc phục đạt hiệu quả nhất đã được nêu ra một cách tương đối chi tiết và rõ ràng. Đó cũng là cơ sở cho việc hoàn thành phần kết luận và kiến nghị sau này.

Chương 5: Kết luận – kiến nghị: Đưa ra kết luận về bài báo cáo và những kiến nghị để giúp nhà máy hoạt động có hiệu qảu hơn.

Phụ lục

Tài liệu tham khảoNỘI DUNG:


CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU CHUNG...................................................................1

1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ ..1

1.2 MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG CỦA THỰC TẬP 2

1.2.1  Mục đích của thực tập.....................................................................................2

1.2.2 Nội dung thực tập.............................................................................................2

1.3. Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA THỰC TẬP......................................................2

1.4  PHƯƠNG PHÁP THỰC TẬP...........................................................................3

1.4.1 Phương pháp thu thập số liệu...........................................................................3

1.4.2 Phương pháp thống kê và xử lý số liệu............................................................3

1.5 GIỚI HẠN VÀ PHẠM VI THỰC TẬP.............................................................3

1.5.1 Giới hạn thực tập..............................................................................................3

1.5.2 Phạm vi thực tập..............................................................................................3

1.6 KẾ HOẠCH VÀ TIẾN ĐỘ THỰC TẬP............................................................3

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY.......................................................6

2.1 TÊN NHÀ MÁY.................................................................................................6

2.2 VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA NHÀ MÁY.....................................................................7

2.3 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ MÁY......................8

2.3.1. Nhiệm vụ........................................................................................................8

2.3.2. Cơ cấu tổ chức nhân sự tại xí nghiệp xử lý nước thải Bình Hưng Hòa............................................................................................................................9

2.4 QUY MÔ CÔNG SUẤT VÀ THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG................................9

2.4.1 Quy mô nhà máy..............................................................................................9

2.4.2 Công suất hoạt động của nhà máy.................................................................11

2.4.3 Thời gian hoạt động.......................................................................................11

CHƯƠNG 3: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA NHÀ   MÁY.......................................................................................................................12

3.1 SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ VÀ CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ...............................12

3.1.1 Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải của nhà máy..............................................12

3.1.2 Thuyết minh sơ đồ công nghệ........................................................................12

3.1.3 Vận hành song song.......................................................................................15

3.1.4 Vận hành nối tiếp...........................................................................................16

3.2 CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHÍNH CỦA NHÀ MÁY................................18

3.2.1 Song chắn rác.................................................................................................18

3.2.2 Trạm bơm trục vít..........................................................................................19

3.2.3 Kênh lắng cát.................................................................................................22

3.2.4 Mương loại bỏ cát..........................................................................................24

3.2.5 Hồ sục khí A1, A2.........................................................................................26

3.2.6 Hồ lắng S1, S2...............................................................................................28

3.2.7 Hồ hoàn thiện M11, M12, M13, M21, M22, M23.........................................30

3.3  MỘT SỐ HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH KHÁC 33

3.3.1. Công trình cửa lấy nước vào 33

3.3.2. Ngăn tách dòng và cửa chia nước 34

3.3.3. Đo lưu lượng ở cửa lấy nước 35

3.3.4. Máng đo ventury 35

3.3.5 Máng tràn Cipolletti.......................................................................................36

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH , ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VẬN HÀNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA NHÀ MÁY...........................................................................38

4.1 HIỆN TRẠNG VẬN HÀNH XỬ LÝ CỦA CÁC CÔNG TRÌNH..................38

4.1.1 Hiện trạng vận hành và bảo trì hệ thống........................................................38

4.1.2. Vận hành và bảo dưỡng trạm bơm 39

4.1.3 Vận hành và bảo dưỡng việc loại bỏ cát, cửa chia dòng và đo dòng 39

4.1.4 Vận hành cửa ra giữa các hồ (các hồ ngăn kết nối các hồ) 40

4.1.5 Mô tả quy trình đo dòng chảy và kiểm soát mực nước 42

4.1.6 Kiểm soát bùn................................................................................................43

4.2 PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ...............................................46

4.2.1 QCVN 14: 2008/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt..........................................................................................................................47

4.2.2 Các chỉ tiêu phân tích chất lượng nước của nhà máy....................................47

4.2.3 Kết quả phân tích các chỉ tiêu trong 03 tháng so sánh và đối chiếu với QCVN 14: 2008/BTNMT...................................................................................................48

4.2.3.1 Kết quả phân tích chỉ tiêu TSS của nhà máy.......................................48

a.  Đối chiếu kết quả đầu ra của TSS so với QCVN 14:2008/BTNMT........................................................................................49

b. Đánh giá hiệu quả xử lý TSS của nhà máy............................................49

4.2.3.2 Kết quả phân tích chỉ tiêu BOD5 của nhà máy.....................................50

a.  Đối chiếu kết quả đầu ra của BOD5  so với QCVN 14:2008/BTNMT........................................................................................52

b. Đánh giá hiệu quả xử lý BOD5 của nhà máy.........................................52

4.2.3.3 Kết quả phân tích chỉ tiêu COD của nhà máy......................................52

a. Đối chiếu kết quả đầu ra của BOD5  so với QCVN 14:2008/BTNMT........................................................................................54

b. Đánh giá hiệu quả xử lý BOD5 của nhà máy.........................................54

4.2.3.3 Kết quả phân tích chỉ tiêu Amoni (N-NH4+ ) của nhà máy..................54

a. Đối chiếu kết quả đầu ra của Amoni (N-NH4+)  so với QCVN 14:2008/BTNMT........................................................................................56

b. Đánh giá hiệu quả xử lý Amoni (N-NH4+ ) của nhà máy.......................56

4.2.3.4 Kết quả phân tích chỉ tiêu Phosphat (PO43-) của nhà máy....................56

a.  Đối chiếu kết quả đầu ra của Phosphat (PO43-) so với QCVN 14:2008/BTNMT........................................................................................58

b. Đánh giá hiệu quả xử lý Phosphat (PO43-) của nhà máy.......................58

4.2.3.5 Kết quả đo pH của nhà máy.................................................................58

4.2.3.6 Kết quả đo nhiệt độ của nhà máy.........................................................59

4.3 SỰ CỐ THƯỜNG GẶP VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC................................61

4.3.1 Hồ sục khí......................................................................................................61

a. Cách vận hành..............................................................................................61

b. Những trục trặc cụ thể trong vận hành, nguyên nhân và cách khắc phục của hồ sục khí..........................................................................................................61

4.3.2 Hồ hoàn thiện.................................................................................................62

a. Cách vận hành..............................................................................................62

b. Những trục trặc cụ thể trong quá trình vận hành..........................................62

4.3.3 Sự cố,nguyên nhân và cách khắc phục khi vận hành các thiết bị khác..........65

a. Thiết bị sục khí.............................................................................................65

b. Thiết bị tách cát............................................................................................66

c. Máy nén khí..................................................................................................66

d. Bơm trục vít..................................................................................................66

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ...........................................................67

5.1 KẾT LUẬN.......................................................................................................67

5.2 KIẾN NGHỊ......................................................................................................68

PHỤ LỤC..............................................................................................................1P

1 QUY ĐỊNH CHUNG..........................................................................................1P

2 QUY ĐỊNH KỸ THUẬT....................................................................................1P

3 PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH............................................................................3P

4 TỔ CHỨC THỰC HIỆN....................................................................................4P

TÀI LIỆU THAM KHẢOM_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: