Giải ngân hàng đề thi công nghệ phần mềm - Bướm vàng Mini Group1. Phần mềm là gì? Nêu đặc trưng của nó. Có những loại ngôn ngữ nào để 

phát triển phần mềm? 

–  Phần mềm là sản phẩm do các nhà phát triển phần mềm thiết kế và 

xây dựng 

–  Đặc  trưng:  Phần  mềm  không hao  mòn, pm  được  phát triển  chức ko 

phải là sản xuất, phần mềm rất phức tạp chi phí thay đổi rất lớn. 

–  Các ngôn ngữ: java .c,c++…. 

2. Phân loại phần mềm và nội dung cơ bản mỗi loại. 

Phần mềm hệ thống:(hệ điều hành, phần mềm vận hành thiết bị,,,) giúp vận hành 

phần cứng 

Phần mềm ứng dụng: cung cấp công cụ hỗ trợ lập trình viên trong khi viết ct và 

phần mềm bằng các ngôn ngữ khác nhau. 

Các loại khác : virus được viết để chạy với mục đích xấu. 

3. Định nghĩa kỹ nghệ phần mềm? Những yếu tố chủ chốt trong kỹ nghệ phần 

mềm là gì? 

KNPM:  là sự  áp dụng  một  cách  tiếp  cận  có hệ thống, có  kỉ  luật,  va định  lượng 

được cho việc phát triển. hoạt động và bảo trì phần mềm. 

KNPM bao trùm kiến thức, các công cụ và các phương pháp cho việc định nghĩa 

yêu cầu phần mềm, và thực hiện các tác vụ thiết kế, xây dựng kiểm thử, bảo  trì 

phần mềm. 

4.  Tiến  trình  phần  mềm  là  gì?  Mô  hình  tiến  trình  là  gì?  Hãy  trình  bày  mô 

hình của một số tiến 

trình cơ bản. 

Tiến trình phần mềm là 1 tập các hành động mà mục đích của nó là xây dựng và 

phát triển phần mềm. 

5. Các bước tổng quát của tiến trình phần mềm gồm những giai đoạn nào? 

Nêu các hoạt động của tiến trình phần mềm và tài liệu mà nó sinh ra? 

- Đặc tả yêu cầu: (requirements specification): chỉ ra những đòi hỏi cho cả các yêu 

cầu chức năng và phi chức năng. 

- Phát triển phần mềm(development): tạo ra phần mềm thỏa mãn các yêu cầu được 

chỉ ra trong đặc tả yêu cầu. 

Downloaded by EBOOKBKMT VMTC (nguyenphihung1009@gmail.com)

lOMoARcPSD|2935381

BƯỚM VÀNG MINI GROUP 

6  NGÂN HÀNG CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 

- Kiểm thử phần mềm(validation/testing): để bảo đảm phần mềm sản xuất ra đáp

ứng những đòi hỏi được chỉ ra trong đặc tả yêu cầu. 

6. Chất lượng phần mềm là gì? Các tiêu chí của chất lượng phần mềm. 

Chất lượng phần mềm là sự đáp ứng các yêu cầu chức năng, sự hoàn thiện và các 

chuẩn(đặc tả) được phát triển, các đặc trưng mong chờ từ mọi phần mềm chuyên 

nghiệp(ngầm định) 

Các tiêu chí: 

1. tính bảo trì 

2. độ tin cậy 

3. tính hiệu quả 

4. tính khả dụng 

7. Có các dạng bảo trì nào? Nêu và phân biệt. 

4 loại: 

- bảo trì để tu chỉnh: là bảo trì khắc phục những khiếm khuyết co trong phần mềm. 

- bảo trì để thích ngi: là tu chình phần mềm theo thay đổi của môi trường bên ngoài 

nhằm duy trì, thích nghi và quản lí phần mềm theo vòng đời của nó. 

- bảo trì để hoàn thiện : là việc tu chỉnh phần mềm theo các yêu cầu ngày càng 

hoàn thiện hơn, đầy đủ hơn, hợp lí hơn. 

- bảo trì để phòng ngừa: là công việc tu chình chương trình có tính đến tương lai 

của phần mềm đó sẽ mở rộng và thay đổi ntn. 

8. Thế nào là refactoring? 

Refatoring là cải tiến và làm tốt hơn chất lượng của mã nguồn trong một ứng dụng. 

Nó  không  làm  thay  đổi  các  chức  năng  chính,  chức  năng  chung  của  ứng  dụng, 

nhưng nó làm cho ứng dụng dễ bảo trì hơn dễ phát triển hơn trong tương lai. 

9. Thế nào là "from scratch"? 

Là bắt đầu xây dựng phần mềm từ mốc không có gì 

Không dựa trên 1 cơ sở hay là 1 phần mềm có sẵn nào từ trước mà là làm mới hoàn 

toàn 

10. Thế nào là môt episode?

1 episode là 1 lần lặp lại các pha 

Ví dụ: khi mình thưc hiện xong từ phân tích tới cài đặt là 1 ep. nhưng đúng lúc ấy, 

lại phát hiện ra bản thiết kế k chính xác chẳng hạn 

Downloaded by EBOOKBKMT VMTC (nguyenphihung1009@gmail.com)

lOMoARcPSD|2935381

BƯỚM VÀNG MINI GROUP 

7  NGÂN HÀNG CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 

thì mình lại phải thiết kế lại hoặc bổ sung thiết kế và cài đặt lại thì từ thiết kế lại tới 

cài đặt lại lại là 1 ep. cứ tương tự thì phần mềm sẽ đc hoàn thành và  bàn giao tới 

tay khách hàng sau nhiều ep 

11. Thế nào là 1 artifact ? 

Artifact (đồ tạo tác) là một trong nhiều loại sản phẩm hữu hình được tạo ra trong 

quá trình phát triển phần mềm. Một số Artifact (ví dụ: use case, sơ đồ lớp, các mô 

hình UML khác, yêu cầu và các tài liệu thiết kế) giúp mô tả chức năng, kiến trúc và 

thiết kế cho phần mềm. Mỗi artifact khác nhau thì liên quan với qui trình phát triển 

riêng của nó - chẳng hạn như kế hoạch dự án, các business case, và đánh giá rủi ro. 

12. Thế nào là portability của phần mềm ? 

Portability (tính khả chuyển) của phần mềm là mức độ dễ dàng trong việc chỉnh 

sửa toàn bộ phần mềm để có thể chạy được trên một hệ thống, môi trường, phần 

cứng khác mà không phải code lại từ đầu (from scratch). 

13. Thế nào là reusebility của phần mềm ? 

Reusebitity (tính sử dụng lại) của phần mềm là khả năng sử dụng lại các thành 

phần của 1 sản phẩm để tạo điều kiện cho phát triển 1 sản phẩm khác với những 

chức năng khác. 

14. Thế nào là một bản thiết kế còn ommision ? 

...LINK DOWNLOAD1. Phần mềm là gì? Nêu đặc trưng của nó. Có những loại ngôn ngữ nào để 

phát triển phần mềm? 

–  Phần mềm là sản phẩm do các nhà phát triển phần mềm thiết kế và 

xây dựng 

–  Đặc  trưng:  Phần  mềm  không hao  mòn, pm  được  phát triển  chức ko 

phải là sản xuất, phần mềm rất phức tạp chi phí thay đổi rất lớn. 

–  Các ngôn ngữ: java .c,c++…. 

2. Phân loại phần mềm và nội dung cơ bản mỗi loại. 

Phần mềm hệ thống:(hệ điều hành, phần mềm vận hành thiết bị,,,) giúp vận hành 

phần cứng 

Phần mềm ứng dụng: cung cấp công cụ hỗ trợ lập trình viên trong khi viết ct và 

phần mềm bằng các ngôn ngữ khác nhau. 

Các loại khác : virus được viết để chạy với mục đích xấu. 

3. Định nghĩa kỹ nghệ phần mềm? Những yếu tố chủ chốt trong kỹ nghệ phần 

mềm là gì? 

KNPM:  là sự  áp dụng  một  cách  tiếp  cận  có hệ thống, có  kỉ  luật,  va định  lượng 

được cho việc phát triển. hoạt động và bảo trì phần mềm. 

KNPM bao trùm kiến thức, các công cụ và các phương pháp cho việc định nghĩa 

yêu cầu phần mềm, và thực hiện các tác vụ thiết kế, xây dựng kiểm thử, bảo  trì 

phần mềm. 

4.  Tiến  trình  phần  mềm  là  gì?  Mô  hình  tiến  trình  là  gì?  Hãy  trình  bày  mô 

hình của một số tiến 

trình cơ bản. 

Tiến trình phần mềm là 1 tập các hành động mà mục đích của nó là xây dựng và 

phát triển phần mềm. 

5. Các bước tổng quát của tiến trình phần mềm gồm những giai đoạn nào? 

Nêu các hoạt động của tiến trình phần mềm và tài liệu mà nó sinh ra? 

- Đặc tả yêu cầu: (requirements specification): chỉ ra những đòi hỏi cho cả các yêu 

cầu chức năng và phi chức năng. 

- Phát triển phần mềm(development): tạo ra phần mềm thỏa mãn các yêu cầu được 

chỉ ra trong đặc tả yêu cầu. 

Downloaded by EBOOKBKMT VMTC (nguyenphihung1009@gmail.com)

lOMoARcPSD|2935381

BƯỚM VÀNG MINI GROUP 

6  NGÂN HÀNG CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 

- Kiểm thử phần mềm(validation/testing): để bảo đảm phần mềm sản xuất ra đáp

ứng những đòi hỏi được chỉ ra trong đặc tả yêu cầu. 

6. Chất lượng phần mềm là gì? Các tiêu chí của chất lượng phần mềm. 

Chất lượng phần mềm là sự đáp ứng các yêu cầu chức năng, sự hoàn thiện và các 

chuẩn(đặc tả) được phát triển, các đặc trưng mong chờ từ mọi phần mềm chuyên 

nghiệp(ngầm định) 

Các tiêu chí: 

1. tính bảo trì 

2. độ tin cậy 

3. tính hiệu quả 

4. tính khả dụng 

7. Có các dạng bảo trì nào? Nêu và phân biệt. 

4 loại: 

- bảo trì để tu chỉnh: là bảo trì khắc phục những khiếm khuyết co trong phần mềm. 

- bảo trì để thích ngi: là tu chình phần mềm theo thay đổi của môi trường bên ngoài 

nhằm duy trì, thích nghi và quản lí phần mềm theo vòng đời của nó. 

- bảo trì để hoàn thiện : là việc tu chỉnh phần mềm theo các yêu cầu ngày càng 

hoàn thiện hơn, đầy đủ hơn, hợp lí hơn. 

- bảo trì để phòng ngừa: là công việc tu chình chương trình có tính đến tương lai 

của phần mềm đó sẽ mở rộng và thay đổi ntn. 

8. Thế nào là refactoring? 

Refatoring là cải tiến và làm tốt hơn chất lượng của mã nguồn trong một ứng dụng. 

Nó  không  làm  thay  đổi  các  chức  năng  chính,  chức  năng  chung  của  ứng  dụng, 

nhưng nó làm cho ứng dụng dễ bảo trì hơn dễ phát triển hơn trong tương lai. 

9. Thế nào là "from scratch"? 

Là bắt đầu xây dựng phần mềm từ mốc không có gì 

Không dựa trên 1 cơ sở hay là 1 phần mềm có sẵn nào từ trước mà là làm mới hoàn 

toàn 

10. Thế nào là môt episode?

1 episode là 1 lần lặp lại các pha 

Ví dụ: khi mình thưc hiện xong từ phân tích tới cài đặt là 1 ep. nhưng đúng lúc ấy, 

lại phát hiện ra bản thiết kế k chính xác chẳng hạn 

Downloaded by EBOOKBKMT VMTC (nguyenphihung1009@gmail.com)

lOMoARcPSD|2935381

BƯỚM VÀNG MINI GROUP 

7  NGÂN HÀNG CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 

thì mình lại phải thiết kế lại hoặc bổ sung thiết kế và cài đặt lại thì từ thiết kế lại tới 

cài đặt lại lại là 1 ep. cứ tương tự thì phần mềm sẽ đc hoàn thành và  bàn giao tới 

tay khách hàng sau nhiều ep 

11. Thế nào là 1 artifact ? 

Artifact (đồ tạo tác) là một trong nhiều loại sản phẩm hữu hình được tạo ra trong 

quá trình phát triển phần mềm. Một số Artifact (ví dụ: use case, sơ đồ lớp, các mô 

hình UML khác, yêu cầu và các tài liệu thiết kế) giúp mô tả chức năng, kiến trúc và 

thiết kế cho phần mềm. Mỗi artifact khác nhau thì liên quan với qui trình phát triển 

riêng của nó - chẳng hạn như kế hoạch dự án, các business case, và đánh giá rủi ro. 

12. Thế nào là portability của phần mềm ? 

Portability (tính khả chuyển) của phần mềm là mức độ dễ dàng trong việc chỉnh 

sửa toàn bộ phần mềm để có thể chạy được trên một hệ thống, môi trường, phần 

cứng khác mà không phải code lại từ đầu (from scratch). 

13. Thế nào là reusebility của phần mềm ? 

Reusebitity (tính sử dụng lại) của phần mềm là khả năng sử dụng lại các thành 

phần của 1 sản phẩm để tạo điều kiện cho phát triển 1 sản phẩm khác với những 

chức năng khác. 

14. Thế nào là một bản thiết kế còn ommision ? 

...LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: