GIÁO TRÌNH - Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo (Trần Minh Hương Cb)Công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo là một trong những nội dung cơ bản của hoạt động quản lý hành chính nhà nước. Thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tức là góp phần quan trọng vào việc đảm bảo pháp chế trong quản lý hành chính nhà nước, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Vì thế, môn học thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo đã chính thức được đưa vào chương trình giảng dạy của Trường đại học Luật Hà Nội từ nhiều năm nay. Giáo trình thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo ra đời, trước hết, nhằm đáp ứng nhu cầu của việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu môn học này trong Nhà trường.
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)Công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo là một trong những nội dung cơ bản của hoạt động quản lý hành chính nhà nước. Thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tức là góp phần quan trọng vào việc đảm bảo pháp chế trong quản lý hành chính nhà nước, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Vì thế, môn học thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo đã chính thức được đưa vào chương trình giảng dạy của Trường đại học Luật Hà Nội từ nhiều năm nay. Giáo trình thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo ra đời, trước hết, nhằm đáp ứng nhu cầu của việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu môn học này trong Nhà trường.
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: