GIÁO TRÌNH XỬ LÝ BỨC XẠ VÀ CƠ SỞ CỦA CÔNG NGHỆ BỨC XẠ (Trần Đại Nghiệp)Bức xạion hoá năng lượng cao được sửdụng đểtạo ra các biến đổi ởmức nguyên tửvà phân tửlà các loại bức xạalpha, bêta, gamma, tia X, nơtron, electron và ion. Trong sốnày bức xạgamma và electron thường được sửdụng nhiều hơn cảso với các loại bức xạkhác. 

Tuy không được xếp vào loại bức xạion hoá năng lượng cao, song gần đây các tia cực tím (UV) cũng được sửdụng trong các quy trình xửlý màng mỏng và xửlý bềmặt vật liệu. 


NỘI DUNG:


1.1.1  Tính chất sóng và hạt của bức xạ


Chương 1 Các đặc trưng của bức xạvà nguồn bức xạ....................................................... 2 

1.1 Các đặc trưng của bức xạ........................................................................................... 2 

1.1.1 Tính chất sóng và hạt của bức xạ....................................................................... 2 

1.1.2 Phân loại bức xạtheo năng lượng và bước sóng................................................ 2 

1.1.3  Tính phóng xạvà tốc độtruyền năng lượng của bức xạ.................................... 3 

1.2 Các đặc trưng tương tác của bức xạvới vật chất ....................................................... 5 

1.2.1  Đặc điểm tương tác của bức xạvới vật chất ...................................................... 5 

1.2.2 Tương tác của hạt nặng mang điện với vật chất................................................. 5 

1.2.3 Tương tác của bức xạbêta với vật chất..............................................................

...LINK DOWNLOADBức xạion hoá năng lượng cao được sửdụng đểtạo ra các biến đổi ởmức nguyên tửvà phân tửlà các loại bức xạalpha, bêta, gamma, tia X, nơtron, electron và ion. Trong sốnày bức xạgamma và electron thường được sửdụng nhiều hơn cảso với các loại bức xạkhác. 

Tuy không được xếp vào loại bức xạion hoá năng lượng cao, song gần đây các tia cực tím (UV) cũng được sửdụng trong các quy trình xửlý màng mỏng và xửlý bềmặt vật liệu. 


NỘI DUNG:


1.1.1  Tính chất sóng và hạt của bức xạ


Chương 1 Các đặc trưng của bức xạvà nguồn bức xạ....................................................... 2 

1.1 Các đặc trưng của bức xạ........................................................................................... 2 

1.1.1 Tính chất sóng và hạt của bức xạ....................................................................... 2 

1.1.2 Phân loại bức xạtheo năng lượng và bước sóng................................................ 2 

1.1.3  Tính phóng xạvà tốc độtruyền năng lượng của bức xạ.................................... 3 

1.2 Các đặc trưng tương tác của bức xạvới vật chất ....................................................... 5 

1.2.1  Đặc điểm tương tác của bức xạvới vật chất ...................................................... 5 

1.2.2 Tương tác của hạt nặng mang điện với vật chất................................................. 5 

1.2.3 Tương tác của bức xạbêta với vật chất..............................................................

...LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: