Hoạt động của các startup thực phẩm hữu cơ tại Việt Nam trong bối cảnh “nền kinh tế số” – Thực trạng và một số giải pháp (Luận văn thạc sĩ)Mục tiêu nghiên cứu

- Trình bày được thực trạng và cách thức hoạt động của các doanh nghiệp startup thực phẩm hữu cơ tại Việt Nam trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay với sự bùng nổ công nghệ thông tin; cụ thể liên quan đến những hoạt động lớn trong một startup là xác định mô hình kinh doanh, hoạt động huy động vốn, hoạt động marketing, lựa chọn đầu vào - đầu ra, lựa chọn hình thức thanh toán và đào tạo nguồn nhân lực chuyên môn.

- Đưa ra đánh giá chính xác nhất về thành tựu mà các doanh nghiệp startup đạt được cũng như hạn chế cần xem xét, khắc phục.

- Đề xuất giải pháp phù hợp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả, mở rộngmạng lưới  kinh doanh thực phẩm sạch trong bối cảnh “nền kinh tế số” tại Việt Nam.NỘI DUNG:DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG, BIỂU ĐỒ.......................................................vi
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.........................................................................vii
LỜI MỞ ĐẦU....................................................................................................1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ STARTUP VÀ THỰC PHẨM HỮU
CƠ.......................................................................................................................7
1.1. Tổng quan về hoạt động của startup – công ty khởi nghiệp..............7
1.1.1. Khái niệm startup............................................................................... 7
1.1.2. Sự ra đời và phát triển của startup..................................................... 8
1.2. Tổng quan về ngành thực phẩm hữu cơ............................................ 10
1.2.1. Khái niệm thực phẩm hữu cơ...........................................................10
1.2.2. Các nguyên tắc cơ bản của thực phẩm hữu cơ................................ 13
1.2.3. Các tiêu chuẩn chất lượng hữu cơ....................................................14
1.3. Bài học kinh nghiệm cho các startup thực phẩm hữu cơ tại Việt
Nam............................................................................................................... 18
1.3.1. Bài học từ các Quốc gia khởi nghiệp...............................................18
1.3.2. Kinh nghiệm từ nông nghiệp hữu cơ tại Úc và Nhật Bản............... 23
1.4. Tổng quan về “nền kinh tế số”............................................................27
1.4.1. Khái niệm và đặc điểm “nền kinh tế số”......................................... 27
1.4.2. Tác động chung của “nền kinh tế số” đến hoạt động của các doanh

nghiệp......................................................................................................... 28
1.4.3. Tác động của “nền kinh tế số” đến hoạt động của các startup hữu cơ
tại Việt Nam............................................................................................... 30
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC STARTUP
THỰC PHẨM HỮU CƠ TẠI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH NỀN
KINH TẾ SỐ................................................................................................... 32


iv

2.1. Sự ra đời và phát triển của ngành thực phẩm hữu cơ và các startup
thực phẩm hữu cơ tại Việt Nam.................................................................32
2.1.1. Tình hình phát triển của ngành thực phẩm hữu cơ tại Việt Nam.... 32
2.1.2. Sự ra đời và phát triển của các startup thực phẩm hữu cơ tại Việt
Nam.............................................................................................................34
2.2. Thực trạng hoạt động của các Startup thực phẩm hữu cơ tại Việt
Nam trong bối cảnh nền kinh tế số............................................................ 36
2.2.1. Thực trạng của hoạt động xác định chiến lược kinh doanh của các
Startup thực phẩm hữu cơ tại Việt Nam trong bối cảnh nền kinh tế số.... 36
2.2.2. Thực trạng của hoạt động huy động vốn của các Startup thực phẩm
hữu cơ tại Việt Nam trong bối cảnh nền kinh tế số................................... 40
2.2.3. Thực trạng của hoạt động marketing của các startup thực phẩm hữu
cơ trong bối cảnh nền kinh tế số................................................................ 43
2.2.4. Thực trạng của hoạt động lựa chọn đầu vào của các startup thực
phẩm hữu cơ trong bối cảnh nền kinh tế số............................................... 48
2.2.5. Thực trạng của hoạt động lựa chọn kênh phân phối của các startup
thực phẩm hữu cơ trong bối cảnh nền kinh tế số.......................................54
2.2.6. Thực trạng của hoạt động lựa chọn hình thức thanh toán của các
startup thực phẩm hữu cơ trong bối cảnh nền kinh tế số...........................60
2.2.7. Thực trạng lựa chọn nguồn nhân lực của các startup thực phẩm hữu

cơ trong bối cảnh nền kinh tế số................................................................ 62
2.3. Đánh giá hoạt động của các startup thực phẩm hữu cơ tại Việt
Nam trong bối cảnh nền kinh tế số............................................................ 66
2.3.1. Thành tựu và cơ hội..........................................................................66
2.3.2. Hạn chế và thách thức...................................................................... 70
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHO CÁC STARTUP THỰC
PHẨM HỮU CƠ TẠI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH NỀN KINH TẾ
SỐ..................................................................................................................... 72
3.1. Định hướng chính sách của Chính phủ Việt Nam đối với các
startup ngành thực phẩm hữu cơ trong bối cảnh nền kinh tế số........... 72

3.2. Giải pháp cho các startup thực phẩm hữu cơ tại Việt Nam trong
bối cảnh nền kinh tế số................................................................................77
3.2.1. Giải pháp từ Chính phủ.................................................................... 77
3.2.2. Giải pháp từ các cấp trung gian....................................................... 81
3.2.3. Giải pháp từ phía doanh nghiệp....................................................... 84
KẾT LUẬN......................................................................................................87
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (UPDATING...)Mục tiêu nghiên cứu

- Trình bày được thực trạng và cách thức hoạt động của các doanh nghiệp startup thực phẩm hữu cơ tại Việt Nam trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay với sự bùng nổ công nghệ thông tin; cụ thể liên quan đến những hoạt động lớn trong một startup là xác định mô hình kinh doanh, hoạt động huy động vốn, hoạt động marketing, lựa chọn đầu vào - đầu ra, lựa chọn hình thức thanh toán và đào tạo nguồn nhân lực chuyên môn.

- Đưa ra đánh giá chính xác nhất về thành tựu mà các doanh nghiệp startup đạt được cũng như hạn chế cần xem xét, khắc phục.

- Đề xuất giải pháp phù hợp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả, mở rộngmạng lưới  kinh doanh thực phẩm sạch trong bối cảnh “nền kinh tế số” tại Việt Nam.NỘI DUNG:DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG, BIỂU ĐỒ.......................................................vi
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.........................................................................vii
LỜI MỞ ĐẦU....................................................................................................1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ STARTUP VÀ THỰC PHẨM HỮU
CƠ.......................................................................................................................7
1.1. Tổng quan về hoạt động của startup – công ty khởi nghiệp..............7
1.1.1. Khái niệm startup............................................................................... 7
1.1.2. Sự ra đời và phát triển của startup..................................................... 8
1.2. Tổng quan về ngành thực phẩm hữu cơ............................................ 10
1.2.1. Khái niệm thực phẩm hữu cơ...........................................................10
1.2.2. Các nguyên tắc cơ bản của thực phẩm hữu cơ................................ 13
1.2.3. Các tiêu chuẩn chất lượng hữu cơ....................................................14
1.3. Bài học kinh nghiệm cho các startup thực phẩm hữu cơ tại Việt
Nam............................................................................................................... 18
1.3.1. Bài học từ các Quốc gia khởi nghiệp...............................................18
1.3.2. Kinh nghiệm từ nông nghiệp hữu cơ tại Úc và Nhật Bản............... 23
1.4. Tổng quan về “nền kinh tế số”............................................................27
1.4.1. Khái niệm và đặc điểm “nền kinh tế số”......................................... 27
1.4.2. Tác động chung của “nền kinh tế số” đến hoạt động của các doanh

nghiệp......................................................................................................... 28
1.4.3. Tác động của “nền kinh tế số” đến hoạt động của các startup hữu cơ
tại Việt Nam............................................................................................... 30
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC STARTUP
THỰC PHẨM HỮU CƠ TẠI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH NỀN
KINH TẾ SỐ................................................................................................... 32


iv

2.1. Sự ra đời và phát triển của ngành thực phẩm hữu cơ và các startup
thực phẩm hữu cơ tại Việt Nam.................................................................32
2.1.1. Tình hình phát triển của ngành thực phẩm hữu cơ tại Việt Nam.... 32
2.1.2. Sự ra đời và phát triển của các startup thực phẩm hữu cơ tại Việt
Nam.............................................................................................................34
2.2. Thực trạng hoạt động của các Startup thực phẩm hữu cơ tại Việt
Nam trong bối cảnh nền kinh tế số............................................................ 36
2.2.1. Thực trạng của hoạt động xác định chiến lược kinh doanh của các
Startup thực phẩm hữu cơ tại Việt Nam trong bối cảnh nền kinh tế số.... 36
2.2.2. Thực trạng của hoạt động huy động vốn của các Startup thực phẩm
hữu cơ tại Việt Nam trong bối cảnh nền kinh tế số................................... 40
2.2.3. Thực trạng của hoạt động marketing của các startup thực phẩm hữu
cơ trong bối cảnh nền kinh tế số................................................................ 43
2.2.4. Thực trạng của hoạt động lựa chọn đầu vào của các startup thực
phẩm hữu cơ trong bối cảnh nền kinh tế số............................................... 48
2.2.5. Thực trạng của hoạt động lựa chọn kênh phân phối của các startup
thực phẩm hữu cơ trong bối cảnh nền kinh tế số.......................................54
2.2.6. Thực trạng của hoạt động lựa chọn hình thức thanh toán của các
startup thực phẩm hữu cơ trong bối cảnh nền kinh tế số...........................60
2.2.7. Thực trạng lựa chọn nguồn nhân lực của các startup thực phẩm hữu

cơ trong bối cảnh nền kinh tế số................................................................ 62
2.3. Đánh giá hoạt động của các startup thực phẩm hữu cơ tại Việt
Nam trong bối cảnh nền kinh tế số............................................................ 66
2.3.1. Thành tựu và cơ hội..........................................................................66
2.3.2. Hạn chế và thách thức...................................................................... 70
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHO CÁC STARTUP THỰC
PHẨM HỮU CƠ TẠI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH NỀN KINH TẾ
SỐ..................................................................................................................... 72
3.1. Định hướng chính sách của Chính phủ Việt Nam đối với các
startup ngành thực phẩm hữu cơ trong bối cảnh nền kinh tế số........... 72

3.2. Giải pháp cho các startup thực phẩm hữu cơ tại Việt Nam trong
bối cảnh nền kinh tế số................................................................................77
3.2.1. Giải pháp từ Chính phủ.................................................................... 77
3.2.2. Giải pháp từ các cấp trung gian....................................................... 81
3.2.3. Giải pháp từ phía doanh nghiệp....................................................... 84
KẾT LUẬN......................................................................................................87
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: