HỘI THẢO KHOA HỌC CHIA SẺ KINH NGHIỆM TRONG HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ NĂM 2024 - KHỐI THI ĐUA SỐ 3 Công đoàn Giác dục Việt NamChúng tôi hân hạnh giới thiệu kỷ  yếu Hội thảo "Chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động nghiên  cứu khoa học và chuyển giao công nghệ  năm 2024". Hội thảo  do Công đoàn  Trường Đại học Sư phạm Kỹ  thuật TP. Hồ  Chí Minh đăng cai tổ chức, trong  khuôn khổ chương trình hoạt động năm học 2023-2034 của Khối thi đua số 3 thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam, với sự tham gia của các đơn vị công đoàn từ các trường đại học và cao đẳng sư phạm trên khắp cả nước.

Hội thảo là cơ hội cho các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các chuyên gia, giảng viên và cán bộ công đoàn tại các trường đại học và cao đẳng sư phạm trên cả nước giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và thành tựu trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, góp phần thúc đẩy và nâng cao hiệu quả của hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của đất nước.


NỘI DUNG:


CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO  ....................................................................................  i

LỜI NÓI ĐẦU  .............................................................................................................. iii

MỤC LỤC  ......................................................................................................................  v

PHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

1.  NGHIÊN  CỨU  KHOA  HỌC  VÀ  CHUYỂN  GIAO  CÔNG  NGHỆ  TRONG 

GIÁO DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

TS. Huỳnh Xuân Nhựt

Công đoàn Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh  ......................................  3

2.  GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG 

CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HIỆN NAY 

CN. Nguyễn Minh Tư

Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội   ......................  11

3.  GIẢI  PHÁP  NÂNG  CAO  CHẤT  LƯỢNG  NGHIÊN  CỨU  KHOA  HỌC 

TRONG CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

ThS. Cao Thị Hồng Nhung 

Công đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP. Hồ Chí Minh  .............  18

4.  QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  TRONG BỐI CẢNH 

CHUYỂN ĐỔI SỐ

ThS. Ngô Xuân Đức & ThS. Lê Học Liêm

Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Thể Dục Thể Thao Hà Nội  .....................  23

PHẦN 2: THỰC TRẠNG  VÀ KINH NGHIỆM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  VÀ 

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TẠI CÁC TRƯỜNG

5.  THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG NGHIÊN 

CỨU KHOA HỌC, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 

KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

Phòng Khoa học Công nghệ

Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh......................  31

6.  THỰC TRẠNG  HOẠT  ĐỘNG  NGHIÊN  CỨU  KHOA  HỌC TẠI  TRƯỜNG 

CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG HIỆN NAY

TS. Nguyễn Thị Thanh Nga & ThS. Trần Thùy Chi

Công đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương  ..........................................  38

7.  KINH  NGHIỆM  NGHIÊN  CỨU  KHOA  HỌC  VÀ  CHUYỂN  GIAO  CÔNG 

NGHỆ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN

PGS. TS. Trần Anh Sơn

Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên  .................................  47 

vi

8.  KINH NGHIỆM QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ 

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ  TẠI  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ

THUẬT TRUNG ƯƠNG

ThS. Tạ Thị Lan Phương 

Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương  ..........................  52

9.  VẬN  DỤNG  CHU TRÌNH  PDCA TRONG  QUẢN  LÝ  CÁC  HOẠT  ĐỘNG 

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THỂ  DỤC 

THỂ THAO TP. HỒ CHÍ MINH

TS. Lưu Trí Dũng

Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh  .......  57

PHẦN  3:  HÀNH  TRÌNH  NGHIÊN  CỨU  KHOA  HỌC:  TỪ  Ý  TƯỞNG  ĐẾN 

CÔNG BỐ

10.   TỪ  Ý TƯỞNG “ẢO”  ĐẾN BÀI BÁO “THỰC”:  HÀNH TRÌNH NGHIÊN CỨU 

VÀ CÔNG BỐ QUỐC TẾ

TS. Nguyễn Duy Đạt

Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh  .....................  71

11.   TỪ  Ý  TƯỞNG  ĐẾN  THỰC  HIỆN  THÍ  NGHIỆM  TRONG  HOẠT  ĐỘNG

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

Công đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương..........................................  80

12.   CẤU TRÚC ĐIỂN HÌNH CỦA MỘT BÀI BÁO KHOA HỌC

PGS.TS. Nguyễn Quang Vinh & ThS. Nguyễn Hữu Tín

Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh  .......  88

13.   QUẢN LÝ, TRÍCH DẪN VÀ TẠO DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TỰ

ĐỘNG VỚI  PHẦN  MỀM  MENDELEY  DESKTOP TRONG  NGHIÊN  CỨU 

KHOA HỌC

ThS. Lê Thị Hoài Thanh

Công đoàn T rường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang  .......................  94

14.   SỬ DỤNG PHẦN MỀM ZOTERO TRONG QUẢN LÝ VÀ TRÍCH DẪN TÀI 

LIỆU THAM KHẢO

ThS. Lê Thị Hoàng Diễm

Công đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP. Hồ Chí Minh  ...........  104

PHẦN 4: CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

15.   THƯƠNG MẠI HÓA SẢN PHẨM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

PGS. TS. Nguyễn Tấn Dũng 

Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh  ...................  117 

vii

16.   NỮ  TRÍ THỨC VỚI HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHUYỂN 

GIAO CÔNG NGHỆ

PGS.TS. Trần Thị Thúy

Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội   .................................................  126

17.   HOẠT ĐỘNG THÍ ĐIỂM TỰ  CHỦ  CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

VÀ ỨNG DỤNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

PGS. TS. La Việt Hồng & TS. Nguyễn Văn Dũng

Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2   ..............................................  131

18.   HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ  TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THỂ

DỤC THỂ  THAO TP. HỒ  CHÍ MINH  TRONG THỜI KỲ  MỚI: CƠ HỘI VÀ 

THÁCH THỨC

TS. Vũ Hồng Thái & TS. Nguyễn Thị Mỹ Em

Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh  .....  140LINK DOWNLOADChúng tôi hân hạnh giới thiệu kỷ  yếu Hội thảo "Chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động nghiên  cứu khoa học và chuyển giao công nghệ  năm 2024". Hội thảo  do Công đoàn  Trường Đại học Sư phạm Kỹ  thuật TP. Hồ  Chí Minh đăng cai tổ chức, trong  khuôn khổ chương trình hoạt động năm học 2023-2034 của Khối thi đua số 3 thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam, với sự tham gia của các đơn vị công đoàn từ các trường đại học và cao đẳng sư phạm trên khắp cả nước.

Hội thảo là cơ hội cho các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các chuyên gia, giảng viên và cán bộ công đoàn tại các trường đại học và cao đẳng sư phạm trên cả nước giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và thành tựu trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, góp phần thúc đẩy và nâng cao hiệu quả của hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của đất nước.


NỘI DUNG:


CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO  ....................................................................................  i

LỜI NÓI ĐẦU  .............................................................................................................. iii

MỤC LỤC  ......................................................................................................................  v

PHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

1.  NGHIÊN  CỨU  KHOA  HỌC  VÀ  CHUYỂN  GIAO  CÔNG  NGHỆ  TRONG 

GIÁO DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

TS. Huỳnh Xuân Nhựt

Công đoàn Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh  ......................................  3

2.  GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG 

CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HIỆN NAY 

CN. Nguyễn Minh Tư

Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội   ......................  11

3.  GIẢI  PHÁP  NÂNG  CAO  CHẤT  LƯỢNG  NGHIÊN  CỨU  KHOA  HỌC 

TRONG CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

ThS. Cao Thị Hồng Nhung 

Công đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP. Hồ Chí Minh  .............  18

4.  QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  TRONG BỐI CẢNH 

CHUYỂN ĐỔI SỐ

ThS. Ngô Xuân Đức & ThS. Lê Học Liêm

Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Thể Dục Thể Thao Hà Nội  .....................  23

PHẦN 2: THỰC TRẠNG  VÀ KINH NGHIỆM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  VÀ 

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TẠI CÁC TRƯỜNG

5.  THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG NGHIÊN 

CỨU KHOA HỌC, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 

KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

Phòng Khoa học Công nghệ

Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh......................  31

6.  THỰC TRẠNG  HOẠT  ĐỘNG  NGHIÊN  CỨU  KHOA  HỌC TẠI  TRƯỜNG 

CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG HIỆN NAY

TS. Nguyễn Thị Thanh Nga & ThS. Trần Thùy Chi

Công đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương  ..........................................  38

7.  KINH  NGHIỆM  NGHIÊN  CỨU  KHOA  HỌC  VÀ  CHUYỂN  GIAO  CÔNG 

NGHỆ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN

PGS. TS. Trần Anh Sơn

Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên  .................................  47 

vi

8.  KINH NGHIỆM QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ 

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ  TẠI  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ

THUẬT TRUNG ƯƠNG

ThS. Tạ Thị Lan Phương 

Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương  ..........................  52

9.  VẬN  DỤNG  CHU TRÌNH  PDCA TRONG  QUẢN  LÝ  CÁC  HOẠT  ĐỘNG 

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THỂ  DỤC 

THỂ THAO TP. HỒ CHÍ MINH

TS. Lưu Trí Dũng

Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh  .......  57

PHẦN  3:  HÀNH  TRÌNH  NGHIÊN  CỨU  KHOA  HỌC:  TỪ  Ý  TƯỞNG  ĐẾN 

CÔNG BỐ

10.   TỪ  Ý TƯỞNG “ẢO”  ĐẾN BÀI BÁO “THỰC”:  HÀNH TRÌNH NGHIÊN CỨU 

VÀ CÔNG BỐ QUỐC TẾ

TS. Nguyễn Duy Đạt

Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh  .....................  71

11.   TỪ  Ý  TƯỞNG  ĐẾN  THỰC  HIỆN  THÍ  NGHIỆM  TRONG  HOẠT  ĐỘNG

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

Công đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương..........................................  80

12.   CẤU TRÚC ĐIỂN HÌNH CỦA MỘT BÀI BÁO KHOA HỌC

PGS.TS. Nguyễn Quang Vinh & ThS. Nguyễn Hữu Tín

Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh  .......  88

13.   QUẢN LÝ, TRÍCH DẪN VÀ TẠO DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TỰ

ĐỘNG VỚI  PHẦN  MỀM  MENDELEY  DESKTOP TRONG  NGHIÊN  CỨU 

KHOA HỌC

ThS. Lê Thị Hoài Thanh

Công đoàn T rường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang  .......................  94

14.   SỬ DỤNG PHẦN MỀM ZOTERO TRONG QUẢN LÝ VÀ TRÍCH DẪN TÀI 

LIỆU THAM KHẢO

ThS. Lê Thị Hoàng Diễm

Công đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP. Hồ Chí Minh  ...........  104

PHẦN 4: CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

15.   THƯƠNG MẠI HÓA SẢN PHẨM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

PGS. TS. Nguyễn Tấn Dũng 

Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh  ...................  117 

vii

16.   NỮ  TRÍ THỨC VỚI HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHUYỂN 

GIAO CÔNG NGHỆ

PGS.TS. Trần Thị Thúy

Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội   .................................................  126

17.   HOẠT ĐỘNG THÍ ĐIỂM TỰ  CHỦ  CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

VÀ ỨNG DỤNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

PGS. TS. La Việt Hồng & TS. Nguyễn Văn Dũng

Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2   ..............................................  131

18.   HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ  TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THỂ

DỤC THỂ  THAO TP. HỒ  CHÍ MINH  TRONG THỜI KỲ  MỚI: CƠ HỘI VÀ 

THÁCH THỨC

TS. Vũ Hồng Thái & TS. Nguyễn Thị Mỹ Em

Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh  .....  140LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: