Kỹ năng thực hành lâm sàng của sinh viên ngành y khoa tại các trường đại học khu vực đồng bằng sông Cửu Long (Ngô Phương Thảo)KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

<b>HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ====== o0o ====== </b>

<b>NGÔ PHƯƠNG THẢO </b>

<b>KỸ NĂNG THỰC HÀNH LÂM SÀNG CỦA </b>

<b>SINH VIÊN NGÀNH Y KHOA TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG </b>

<b>Ngành: Tâm lý học Mã số: 9.31.04.01 </b>

<b> LUẬN ÁN TIẾN SĨ TÂM LÝ HỌC</b>

<b>Người hướng dẫn khoa học: TS. BÙI THỊ VÂN ANH </b>

<b>HÀ NỘI, 2024 </b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 2</span><div class="page_container" data-page="2">

<b>LỜI CAM ĐOAN </b>


Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các dữ liệu và kết quả trình bày trong luận án là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất


<b>kỳ công trình nào khác. </b>


<i><b>Hà Nội, tháng năm 2024 </b></i>


<b>Tác giả luận án </b>


<b>Ngô Phương Thảo </b>


</div><span class="text_page_counter">Trang 3</span><div class="page_container" data-page="3">

<b>MỤC LỤC </b>

<b>MỞ ĐẦU ... 1 </b>


<b>Chương 1: TỔNG QUAN NHỮNG NGHIÊN CỨU VỀ KỸ NĂNG THỰC HÀNH LÂM SÀNG CỦA SINH VIÊN NGÀNH Y KHOA ... 9 </b>


1.1. Những nghiên cứu về kỹ năng thực hành ... 91.2. Những nghiên cứu về kỹ năng thực hành lâm sàng của sinh viên ngành y khoa ... 111.3. Đánh giá chung các công trình nghiên cứu ... 29


<b>Tiểu kết chương 1 ... 30 </b>


<b>Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KỸ NĂNG THỰC HÀNH LÂM SÀNG CỦA SINH VIÊN NGÀNH Y KHOA TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ... 32 </b>


2.1. Kỹ năng ... 32


2.2. Thực hành lâm sàng ... 39


2.3. Kỹ năng thực hành lâm sàng của sinh viên ngành y khoa ... 47


2.4. Các yếu tố ảnh hưởng tới kỹ năng thực hành lâm sàng của sinh viên ngành y khoa... 63


2.5. Mô hình lý thuyết nghiên cứu về kỹ năng thực hành lâm sàng của sinh viên ngành y khoa các trường đại học ... 69


<b>Tiểu kết chương 2 ... 71 </b>


<b>Chương 3: TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ... 73 </b>


3.1. Tổ chức nghiên cứu ... 73


3.2. Phương pháp nghiên cứu ... 86


<b>Tiểu kết chương 3 ... 91 </b>


<b>Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN VỀ KỸ NĂNG THỰC HÀNH LÂM SÀNG CỦA SINH VIÊN NGÀNH Y KHOA TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG... 92 </b>


4.1. Thực trạng kỹ năng thực hành lâm sàng của sinh viên ngành y khoa tại các trường đại học khu vực đồng bằng sông Cửu Long ... 92</div><span class="text_page_counter">Trang 4</span><div class="page_container" data-page="4">

4.2. Ảnh hưởng của các nhóm ́u tớ đến các kỹ năng thành phần trong kỹ năng thực hành lâm sàng của sinh viên ngành y khoa khu vực đồng bằng


sông Cửu Long ... 128


4.3. Kết quả nghiên cứu trường hợp điển hình ... 154


<b>Tiểu kết chương 4 ... 167 </b>


<b>KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ... 169 </b>


<b>DANH MỤC CÁC BÀI BÁO, CƠNG TRÌNH ĐÃ ĐƯỢC CƠNG BỐ CĨ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ... 173 </b>


<b>TÀI LIỆU THAM KHẢO ... 174 </b>LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

<b>HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ====== o0o ====== </b>

<b>NGÔ PHƯƠNG THẢO </b>

<b>KỸ NĂNG THỰC HÀNH LÂM SÀNG CỦA </b>

<b>SINH VIÊN NGÀNH Y KHOA TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG </b>

<b>Ngành: Tâm lý học Mã số: 9.31.04.01 </b>

<b> LUẬN ÁN TIẾN SĨ TÂM LÝ HỌC</b>

<b>Người hướng dẫn khoa học: TS. BÙI THỊ VÂN ANH </b>

<b>HÀ NỘI, 2024 </b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 2</span><div class="page_container" data-page="2">

<b>LỜI CAM ĐOAN </b>


Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các dữ liệu và kết quả trình bày trong luận án là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất


<b>kỳ công trình nào khác. </b>


<i><b>Hà Nội, tháng năm 2024 </b></i>


<b>Tác giả luận án </b>


<b>Ngô Phương Thảo </b>


</div><span class="text_page_counter">Trang 3</span><div class="page_container" data-page="3">

<b>MỤC LỤC </b>

<b>MỞ ĐẦU ... 1 </b>


<b>Chương 1: TỔNG QUAN NHỮNG NGHIÊN CỨU VỀ KỸ NĂNG THỰC HÀNH LÂM SÀNG CỦA SINH VIÊN NGÀNH Y KHOA ... 9 </b>


1.1. Những nghiên cứu về kỹ năng thực hành ... 91.2. Những nghiên cứu về kỹ năng thực hành lâm sàng của sinh viên ngành y khoa ... 111.3. Đánh giá chung các công trình nghiên cứu ... 29


<b>Tiểu kết chương 1 ... 30 </b>


<b>Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KỸ NĂNG THỰC HÀNH LÂM SÀNG CỦA SINH VIÊN NGÀNH Y KHOA TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ... 32 </b>


2.1. Kỹ năng ... 32


2.2. Thực hành lâm sàng ... 39


2.3. Kỹ năng thực hành lâm sàng của sinh viên ngành y khoa ... 47


2.4. Các yếu tố ảnh hưởng tới kỹ năng thực hành lâm sàng của sinh viên ngành y khoa... 63


2.5. Mô hình lý thuyết nghiên cứu về kỹ năng thực hành lâm sàng của sinh viên ngành y khoa các trường đại học ... 69


<b>Tiểu kết chương 2 ... 71 </b>


<b>Chương 3: TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ... 73 </b>


3.1. Tổ chức nghiên cứu ... 73


3.2. Phương pháp nghiên cứu ... 86


<b>Tiểu kết chương 3 ... 91 </b>


<b>Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN VỀ KỸ NĂNG THỰC HÀNH LÂM SÀNG CỦA SINH VIÊN NGÀNH Y KHOA TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG... 92 </b>


4.1. Thực trạng kỹ năng thực hành lâm sàng của sinh viên ngành y khoa tại các trường đại học khu vực đồng bằng sông Cửu Long ... 92</div><span class="text_page_counter">Trang 4</span><div class="page_container" data-page="4">

4.2. Ảnh hưởng của các nhóm ́u tớ đến các kỹ năng thành phần trong kỹ năng thực hành lâm sàng của sinh viên ngành y khoa khu vực đồng bằng


sông Cửu Long ... 128


4.3. Kết quả nghiên cứu trường hợp điển hình ... 154


<b>Tiểu kết chương 4 ... 167 </b>


<b>KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ... 169 </b>


<b>DANH MỤC CÁC BÀI BÁO, CƠNG TRÌNH ĐÃ ĐƯỢC CƠNG BỐ CĨ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ... 173 </b>


<b>TÀI LIỆU THAM KHẢO ... 174 </b>LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: