Ngân hàng Lý thuyết Nhập môn công nghệ phần mềm PTIT Full (HuyINIT)Ngân hàng chi tiết đề thi Nhập môn công nghệ phần mềm PTIT. Giúp các bạn có thể tham khảo cấu trúc đề thi, thang điểm, cách thi và cách chấm điểm của học phần này. Mỗi đề có hai phần: • Phần lí thuyết 2,5 điểm, do giáo viên hỏi ngay khi chấm phần bài tập của sinh viên • Phần bài tập thực hành: 7,5 điểm, có dạng một bài tập hoàn chỉnh. Mỗi đề có 5 câu hỏi liên quan đến các bước của công nghệ phần mềm. Mỗi câu 1,5 điểm. Thời gian chung cho tất các các đề là 60 phút. Chúc các bnj ôn thi tốt.
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)Ngân hàng chi tiết đề thi Nhập môn công nghệ phần mềm PTIT. Giúp các bạn có thể tham khảo cấu trúc đề thi, thang điểm, cách thi và cách chấm điểm của học phần này. Mỗi đề có hai phần: • Phần lí thuyết 2,5 điểm, do giáo viên hỏi ngay khi chấm phần bài tập của sinh viên • Phần bài tập thực hành: 7,5 điểm, có dạng một bài tập hoàn chỉnh. Mỗi đề có 5 câu hỏi liên quan đến các bước của công nghệ phần mềm. Mỗi câu 1,5 điểm. Thời gian chung cho tất các các đề là 60 phút. Chúc các bnj ôn thi tốt.
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: