Nghiên cứu tính chất quang của hạt nano ZnO chế tạo bằng phương pháp điện hóa (Mai Vi Cảnh)Mục tiêu của đề tài:

-  Chế tạo thành công    hạt nano ZnO bằng phương pháp điện hóa từ thanh kẽm dạng khối.

-  Phân tích tính chất quang học của hạt nano ZnO  chế tạo bằng phương pháp điện hóa có sự hỗ trợ của vi sóng.NỘI DUNG:


DANH MỤC KÍ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT  ....................................................  vi

DANH MỤC BẢNG BIỂU ..................................................................................  vi

DANH MỤC HÌNH ẢNH, ĐỒ THỊ  ....................................................................  vii

MỞ ĐẦU  ................................................................................................................  1

Chương 1. TỔNG QUAN LÍ THUYẾT  .............................................................  4

1.1. Giới thiệu về kẽm ôxít (ZnO) và nano ZnO  ....................................................  4

1.2. Tính chất của hạt nano ZnO  ............................................................................  6

1.2.1. Tính chất quang  ............................................................................................  6

1.2.2. Quang xúc tác ZnO  ......................................................................................  7

1.2.3. Hoạt tính kháng khuẩn của nano ZnO .........................................................  8

1.3. Tổng hợp hạt nano ZnO  ..................................................................................  9

1.3.1. Phương pháp thủy nhiệt  ...............................................................................  9

1.3.2. Phương pháp sol - gel  .................................................................................  10

1.3.3. Phương pháp điện hóa  ................................................................................  11

1.3.4. Phương pháp vi sóng  ..................................................................................  12

1.4. Lý do chọn đề tài tổng hợp hạt nano ZnO bằng phương pháp điện hóa hỗ trợ 

vi   sóng ......................................................................................................  13

1.5. Ứng dụng của nano ZnO  ...............................................................................  14

1.6 Kết luận chương 1  ..........................................................................................  15

Chương 2. PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM  ..............................................  16

2.1. Vật liệu  ..........................................................................................................  16

2.1.1. Hóa chất, nguyên vật liệu  ...........................................................................  16

2.1.2. Thiết bị  .......................................................................................................  16

2.2. Quy trình tổng hợp nano ZnO bằng phương pháp điện hóa  .........................  17

2.3. Khảo sát tính chất của hạt nano ZnO  ............................................................  20

2.3.1. Phương pháp đo phổ hấp thụ UV - vis  .......................................................  20 

iv

2.3.2. Phương pháp đo phổ huỳnh quang (PL)  ....................................................  22

2.3.3. Phương pháp nhiễu xạ tia X  .......................................................................  24

2.3.4. Phương pháp phổ hồng ngoại IR..............................................................  246

2.3.5. Phương pháp đo tán xạ Raman  ..................................................................  27

2.3.6. Phương pháp đo thế Zeta ...........................................................................  29

2.3.7. Phương pháp kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM)  ................................  31

2.4. Kết luận chương 2  .........................................................................................  33

Chương 3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN  ............................................................  34

3.1. Đặc tính của hạt nano ZnO chế tạo bằng phương pháp điện hóa  ................  34

3.1.1. Phổ hấp thụ UV-vis  ....................................................................................  34

3.1.2. Hiển vi điện tử truyền qua (TEM)..............................................................  36

3.1.3. Phương pháp nhiễu xạ tia X  ......................................................................  38

3.1.4. Phổ hấp thụ hồng ngoại IR  .........................................................................  39

3.1.5. Phổ Raman  .................................................................................................  40

3.1.6. Phổ huỳnh quang  ........................................................................................  41

3.1.7. Thế Zeta .....................................................................................................  43

3.2. Kết luận  .........................................................................................................  44

KẾT LUẬN CHUNG  .........................................................................................  46

KIẾN NGHỊ  ........................................................................................................  46

TÀI LIỆU THAM KHẢO  
LINK DOWNLOAD


LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)Mục tiêu của đề tài:

-  Chế tạo thành công    hạt nano ZnO bằng phương pháp điện hóa từ thanh kẽm dạng khối.

-  Phân tích tính chất quang học của hạt nano ZnO  chế tạo bằng phương pháp điện hóa có sự hỗ trợ của vi sóng.NỘI DUNG:


DANH MỤC KÍ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT  ....................................................  vi

DANH MỤC BẢNG BIỂU ..................................................................................  vi

DANH MỤC HÌNH ẢNH, ĐỒ THỊ  ....................................................................  vii

MỞ ĐẦU  ................................................................................................................  1

Chương 1. TỔNG QUAN LÍ THUYẾT  .............................................................  4

1.1. Giới thiệu về kẽm ôxít (ZnO) và nano ZnO  ....................................................  4

1.2. Tính chất của hạt nano ZnO  ............................................................................  6

1.2.1. Tính chất quang  ............................................................................................  6

1.2.2. Quang xúc tác ZnO  ......................................................................................  7

1.2.3. Hoạt tính kháng khuẩn của nano ZnO .........................................................  8

1.3. Tổng hợp hạt nano ZnO  ..................................................................................  9

1.3.1. Phương pháp thủy nhiệt  ...............................................................................  9

1.3.2. Phương pháp sol - gel  .................................................................................  10

1.3.3. Phương pháp điện hóa  ................................................................................  11

1.3.4. Phương pháp vi sóng  ..................................................................................  12

1.4. Lý do chọn đề tài tổng hợp hạt nano ZnO bằng phương pháp điện hóa hỗ trợ 

vi   sóng ......................................................................................................  13

1.5. Ứng dụng của nano ZnO  ...............................................................................  14

1.6 Kết luận chương 1  ..........................................................................................  15

Chương 2. PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM  ..............................................  16

2.1. Vật liệu  ..........................................................................................................  16

2.1.1. Hóa chất, nguyên vật liệu  ...........................................................................  16

2.1.2. Thiết bị  .......................................................................................................  16

2.2. Quy trình tổng hợp nano ZnO bằng phương pháp điện hóa  .........................  17

2.3. Khảo sát tính chất của hạt nano ZnO  ............................................................  20

2.3.1. Phương pháp đo phổ hấp thụ UV - vis  .......................................................  20 

iv

2.3.2. Phương pháp đo phổ huỳnh quang (PL)  ....................................................  22

2.3.3. Phương pháp nhiễu xạ tia X  .......................................................................  24

2.3.4. Phương pháp phổ hồng ngoại IR..............................................................  246

2.3.5. Phương pháp đo tán xạ Raman  ..................................................................  27

2.3.6. Phương pháp đo thế Zeta ...........................................................................  29

2.3.7. Phương pháp kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM)  ................................  31

2.4. Kết luận chương 2  .........................................................................................  33

Chương 3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN  ............................................................  34

3.1. Đặc tính của hạt nano ZnO chế tạo bằng phương pháp điện hóa  ................  34

3.1.1. Phổ hấp thụ UV-vis  ....................................................................................  34

3.1.2. Hiển vi điện tử truyền qua (TEM)..............................................................  36

3.1.3. Phương pháp nhiễu xạ tia X  ......................................................................  38

3.1.4. Phổ hấp thụ hồng ngoại IR  .........................................................................  39

3.1.5. Phổ Raman  .................................................................................................  40

3.1.6. Phổ huỳnh quang  ........................................................................................  41

3.1.7. Thế Zeta .....................................................................................................  43

3.2. Kết luận  .........................................................................................................  44

KẾT LUẬN CHUNG  .........................................................................................  46

KIẾN NGHỊ  ........................................................................................................  46

TÀI LIỆU THAM KHẢO  
LINK DOWNLOAD


LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: