SÁCH - Sổ tay tóm tắt các đại lượng hóa lý (K.P. Misenko & A. A. Rabedev)Cuốn sách này được Bộ môn Hóa Lý – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tiến hành biên dịch từ cuốn Kratki spravotrnik velitrin Physico-khimitreckix của một số soạn giả Liên Xô do K.P. Misenko và A. A. Rabedev chủ biên.

Đây là một tài liệu không thể thiếu đối với sinh viên, nghiên cứu sinh chuyên ngành Hóa lý trong quá trình học tập, củng cố và hoàn thiện kiến thức.

Cuốn sách được xuất bản với một bản dịch đầy đủ, chính xác nhằm góp phần nâng cao hiệu quả học tập của sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng và cho cả công tác nghiên cứu.


NỘI DUNG:


1 Các hằng số vật lý cơ bản

2 Tương quan giữa một số đơn vị năng lượng khác

3 Hằng số khí R ở các đơn vị khác nhau

4 Tương quan giữa một số đơn vị khác

5 Những đại lượng nhiệt động đối với các đơn chất, hợp chất và Ion trong dung dịch nước

6 Nhiệt cháy của hợp chất hữu cơ ở điều kiện tiêu chuẩn

7 Nhiệt hòa tan toàn phần của muối ΔHm(kcal/mol) ở 25oC

8 Nhiệt hòa tan toàn phần của axit và bazơ ΔHm(kcal/mol) ở 25oC

9 Nhiệt hòa tan toàn phần của muối, tạo thành tinh thể ngậm nước ở 18oC

10 Nhiệt hóa học entropy và năng lượng hydart của ion trong dung dịch nước vô cùng loãng ở 25oC

11 Giá trị của hàm số

12 Nhiệt độ 3000-10000K

13 Năng lượng liên kết

14 Năng lượng mạng lưới tinh thể U (kcal/mol) ở 25oC

15 Hàm số nhiệt động Debye đối với chất kết tinh

16 Khối lượng riêng và nhiệt độ nóng chảy của một số chất ở trạng thái tinh thể

17 Nhiệt độ đặc trưng đối với một số khí

18 Hàm số nhiệt độ Einstein đối với chất khí

19 Giá trị Mn để tích các hàm số nhiệt động theo phương pháp Chômkin-Svartzmann

20 Hằng số hóa học thực j của khí

21 Hằng số hóa học quy ước I của khí

22 Hằng số cân bằng của một số phản ứng quan trọng

23 Các tham số tới hạn

24 Hệ số hoạt độ của các khí thực

25 Đồ thị của khí thực

26 Công thức kinh nghiệm, tính đại lượng nhiệt động

27 Nhiệt độ thăng hoa, nhiệt độ sộ (oC) của một số chất ở áp suất khác nhau

28 Áp suất hơi bão hòa của nước, nước đá và nước quá lạnh

29 Áp suất hơi trên tinh thể ngậm nước

30 Nhiệt độ phân ly của chất rắn ở áp suất khác nhau

31 Độ tan của các khí trong nước

32 Độ phân ly của các khí

33 Công thức chuyển nồng độ dung dịch

34 Hằng số nghiệm lạnh

35 Hằng số nghiệm sôi

36 Khối lượng riêng của một số chất lỏng ở những nhiệt độ khác nhau

37 Khối lượng riêng của một số dung dịch muối và acid Phosphoric trong nước

38 Khối lượng riêng của một số dung dịch acid vô cơ và kiềm trong nước ở 20oC

39 Khối lượng riêng của nước ở các nhiệt độ khác nhau

40 Độ nhớt của một số chất lỏng ở các số nhiệt độ khác nhau

41 Độ nhớt của một số dung dịch nước

42 Sức căng bề mặt của một số chất lỏng ở các nhiệt độ khác nhau

43 Nhiệt độ peritecti của một số muối

44 Giản đồ pha

45 Độ dẫn điện đương lượng vô cùng loãng của ion ở 25oC  và hệ số nhiệt độ của độ dẫn điện

46 Độ dẫn điện phân tử và hằng số phân ly (K) của các axit yếu ở 25oC

47 Độ dẫn điện riêng của nước nguyên chất, chưng trong chân không

48 Độ dẫn điện phân tử và hằng số phân ly K của các Bazơ yếu ở 25oC

49 Độ dẫn điện đương lượng  của dung dịch điện ly vô cơ 180C nồng độ khác nhau

50 Độ dẫn điện đương lượng của ion trong dung dịch nước ở 18oC nồng độ khác nhau

51 Số vận chuyển của cation (t+) các chất điện ly trong dung dịch nước ở 25oC

52 Số vận chuyển của anion (t-) trong dung dịch nước (0,01N) ở nhiệt độ phòng

53 Tích số ion của nước ở nhiệt độ khác nhau

54 Khoảng đổi màu của các chất chỉ thị màu

55 Dung dịch đệm

56 Dung dịch pH để chuẩn điện cực thuỷ tinh (250C) 

57 Tích số hoà tan S (ion g/l) ở 250C

58 Hệ số hoạt độ của chất điện ly mạnh

59 Hệ số hoạt độ của 1 số chất điện ly ở nhiệt độ khác nhau

60 Lực ion I

61 Hệ số thẩm thấu của chất điện ly ở 250C

62 Điện thế tiêu chuẩn của điện cực trong dung dịch nước

63 Điện thế tiêu chuẩn trong các dung môi khác nhau (*)

64 Điện thế khuyếch tán

65 Điện thế phân huỷ Ep của các dung dịch muối, axit, bazơ

66 Hệ số nhiệt độ của sức điện động

67 Parachor P của nguyên tử và liên kết

68 Chiết suất của chất lỏng

69 Độ khúc xạ nguyên tử RD

70 Độ thẩm điện môi, độ phân cực P cm3/mol và momen lưỡng cực của các chất lỏng

71 Độ thẩm điện môi của các dung dịch cất có cực trong dung môi không cực (Benzen)

72 Momen lưỡng cực của các nhóm 

73 Thế ion hoá đối với các nấc ion hoá khác nhau 

74 Ái lực điện tử E

75 Bán kính nguyên tử và ion

76 Những hằng số của phân tử lưỡng nguyên tử

77 Những số hạng của nguyên tử và phân tử

78 Quang phổ giao động – quay

79 Cấu tạo và những hằng số của phân tử đa nguyên tử

80 Đường kính động học  của nguyên tử và phân tử

81 Hằng số tốc độ xà phòng hoá este- k 

82 Hằng số đảo đường trong dung dịch H2SO4 0,1N; k.106 

83 Hiệu suất lượng tử của phản ứng quang hoá

84 Hằng số động học của phản ứng đồng thể

85 Hằng số xúc tác của ion hyđro

86 Hằng số tốc độ phản ứng phân li trong dung dịch

Tài liệu tham khảoLINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 2

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 3


LINK DOWNLOAD (UPDATING...)Cuốn sách này được Bộ môn Hóa Lý – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tiến hành biên dịch từ cuốn Kratki spravotrnik velitrin Physico-khimitreckix của một số soạn giả Liên Xô do K.P. Misenko và A. A. Rabedev chủ biên.

Đây là một tài liệu không thể thiếu đối với sinh viên, nghiên cứu sinh chuyên ngành Hóa lý trong quá trình học tập, củng cố và hoàn thiện kiến thức.

Cuốn sách được xuất bản với một bản dịch đầy đủ, chính xác nhằm góp phần nâng cao hiệu quả học tập của sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng và cho cả công tác nghiên cứu.


NỘI DUNG:


1 Các hằng số vật lý cơ bản

2 Tương quan giữa một số đơn vị năng lượng khác

3 Hằng số khí R ở các đơn vị khác nhau

4 Tương quan giữa một số đơn vị khác

5 Những đại lượng nhiệt động đối với các đơn chất, hợp chất và Ion trong dung dịch nước

6 Nhiệt cháy của hợp chất hữu cơ ở điều kiện tiêu chuẩn

7 Nhiệt hòa tan toàn phần của muối ΔHm(kcal/mol) ở 25oC

8 Nhiệt hòa tan toàn phần của axit và bazơ ΔHm(kcal/mol) ở 25oC

9 Nhiệt hòa tan toàn phần của muối, tạo thành tinh thể ngậm nước ở 18oC

10 Nhiệt hóa học entropy và năng lượng hydart của ion trong dung dịch nước vô cùng loãng ở 25oC

11 Giá trị của hàm số

12 Nhiệt độ 3000-10000K

13 Năng lượng liên kết

14 Năng lượng mạng lưới tinh thể U (kcal/mol) ở 25oC

15 Hàm số nhiệt động Debye đối với chất kết tinh

16 Khối lượng riêng và nhiệt độ nóng chảy của một số chất ở trạng thái tinh thể

17 Nhiệt độ đặc trưng đối với một số khí

18 Hàm số nhiệt độ Einstein đối với chất khí

19 Giá trị Mn để tích các hàm số nhiệt động theo phương pháp Chômkin-Svartzmann

20 Hằng số hóa học thực j của khí

21 Hằng số hóa học quy ước I của khí

22 Hằng số cân bằng của một số phản ứng quan trọng

23 Các tham số tới hạn

24 Hệ số hoạt độ của các khí thực

25 Đồ thị của khí thực

26 Công thức kinh nghiệm, tính đại lượng nhiệt động

27 Nhiệt độ thăng hoa, nhiệt độ sộ (oC) của một số chất ở áp suất khác nhau

28 Áp suất hơi bão hòa của nước, nước đá và nước quá lạnh

29 Áp suất hơi trên tinh thể ngậm nước

30 Nhiệt độ phân ly của chất rắn ở áp suất khác nhau

31 Độ tan của các khí trong nước

32 Độ phân ly của các khí

33 Công thức chuyển nồng độ dung dịch

34 Hằng số nghiệm lạnh

35 Hằng số nghiệm sôi

36 Khối lượng riêng của một số chất lỏng ở những nhiệt độ khác nhau

37 Khối lượng riêng của một số dung dịch muối và acid Phosphoric trong nước

38 Khối lượng riêng của một số dung dịch acid vô cơ và kiềm trong nước ở 20oC

39 Khối lượng riêng của nước ở các nhiệt độ khác nhau

40 Độ nhớt của một số chất lỏng ở các số nhiệt độ khác nhau

41 Độ nhớt của một số dung dịch nước

42 Sức căng bề mặt của một số chất lỏng ở các nhiệt độ khác nhau

43 Nhiệt độ peritecti của một số muối

44 Giản đồ pha

45 Độ dẫn điện đương lượng vô cùng loãng của ion ở 25oC  và hệ số nhiệt độ của độ dẫn điện

46 Độ dẫn điện phân tử và hằng số phân ly (K) của các axit yếu ở 25oC

47 Độ dẫn điện riêng của nước nguyên chất, chưng trong chân không

48 Độ dẫn điện phân tử và hằng số phân ly K của các Bazơ yếu ở 25oC

49 Độ dẫn điện đương lượng  của dung dịch điện ly vô cơ 180C nồng độ khác nhau

50 Độ dẫn điện đương lượng của ion trong dung dịch nước ở 18oC nồng độ khác nhau

51 Số vận chuyển của cation (t+) các chất điện ly trong dung dịch nước ở 25oC

52 Số vận chuyển của anion (t-) trong dung dịch nước (0,01N) ở nhiệt độ phòng

53 Tích số ion của nước ở nhiệt độ khác nhau

54 Khoảng đổi màu của các chất chỉ thị màu

55 Dung dịch đệm

56 Dung dịch pH để chuẩn điện cực thuỷ tinh (250C) 

57 Tích số hoà tan S (ion g/l) ở 250C

58 Hệ số hoạt độ của chất điện ly mạnh

59 Hệ số hoạt độ của 1 số chất điện ly ở nhiệt độ khác nhau

60 Lực ion I

61 Hệ số thẩm thấu của chất điện ly ở 250C

62 Điện thế tiêu chuẩn của điện cực trong dung dịch nước

63 Điện thế tiêu chuẩn trong các dung môi khác nhau (*)

64 Điện thế khuyếch tán

65 Điện thế phân huỷ Ep của các dung dịch muối, axit, bazơ

66 Hệ số nhiệt độ của sức điện động

67 Parachor P của nguyên tử và liên kết

68 Chiết suất của chất lỏng

69 Độ khúc xạ nguyên tử RD

70 Độ thẩm điện môi, độ phân cực P cm3/mol và momen lưỡng cực của các chất lỏng

71 Độ thẩm điện môi của các dung dịch cất có cực trong dung môi không cực (Benzen)

72 Momen lưỡng cực của các nhóm 

73 Thế ion hoá đối với các nấc ion hoá khác nhau 

74 Ái lực điện tử E

75 Bán kính nguyên tử và ion

76 Những hằng số của phân tử lưỡng nguyên tử

77 Những số hạng của nguyên tử và phân tử

78 Quang phổ giao động – quay

79 Cấu tạo và những hằng số của phân tử đa nguyên tử

80 Đường kính động học  của nguyên tử và phân tử

81 Hằng số tốc độ xà phòng hoá este- k 

82 Hằng số đảo đường trong dung dịch H2SO4 0,1N; k.106 

83 Hiệu suất lượng tử của phản ứng quang hoá

84 Hằng số động học của phản ứng đồng thể

85 Hằng số xúc tác của ion hyđro

86 Hằng số tốc độ phản ứng phân li trong dung dịch

Tài liệu tham khảoLINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 2

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 3


LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: