Tài liệu học tập môn bóng rổ Full (Ths. Lê Tuấn Cb)Bắt đầu từ  năm học 2013  –2014 Bộmôn Giáo dục thể  chất đã đưa môn học Bóng r ổ  vào chương t rình gi ảng dạy để  đáp ứng nhu cầu của sinh viên.  Trong quá trình h ọc tập và gi ảng dạy  nhóm tác gi ả  nhận thấy hiện nay trong nhà trường vẫn chưa có cuốn tài li ệu tham kh ảo nào dành cho sinh  viên ,  giúp  sinh  viên  đạt  được  các  ki ến  thức  và  k ỹ  năng  đảm  bảo chuẩn đầu ra theo chương trình môn học  xuất phát t ừ  những mục đích nêu trên nhóm tác biên so ạn  cuốn tài li ệu học tập môn bóng r ổdành cho sinh viên Học viện  Ngân hàng có thêm kiến thức, kỹ  năng cần thiết v ềbóng rổnhư  quá  trình  hình  thành  môn  bóng  rổ,  k ỹ  thu ật,  chi ến  thuật,  lu ật  thi đấu,... môn bóng r ổ. 


NỘI DUNG:


CHƢƠNG 1:SƠ LƢỢC LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN MÔN BÓNG RỔ4

1.1. Nguồn gốc môn bóng rổ................................................................................................ 4

1.2. Sự phát triển môn bóng rổ............................................................................................ 6

1.2.1.Sự phát triển môn bóng rổ trên thế giới.................................................................... 6

1.2.2. Sự phát triển môn bóng rổ ở Việt Nam..................................................................... 8

1.3. Ý nghĩa tác dụng của môn bóng rổ trong hệ thống giáo dục thể chất.................... 11

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƢƠNG 1...................................................................................... 12

CHƢƠNG 2: KỸ THUẬT BÓNG RỔ.................................................................................. 13

2.1. Nguyên lý kỹ thuật....................................................................................................... 13

2.2. Phân loại kỹ thuật........................................................................................................ 15

2.2.1. Kỹ thuật tấn công.................................................................................................... 17

2.2.2. Kỹ thuật phòng thủ................................................................................................. 33

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƢƠNG 2...................................................................................... 39

CHƢƠNG 3: CHIẾN THUẬT BÓNG RỔ.......................................................................... 40

3.1. Khái niệm..................................................................................................................... 40

3.2. Phân loại chiến thuật.................................................................................................... 40

3.3. Những chức năng của đấu thủ.................................................................................... 41

3.3.1. Hai tiền phong........................................................................................................ 41

3.3.2. Vị trí hậu vệ............................................................................................................ 41

3.3.3. Vị trí trung phong................................................................................................... 41

3.4. Chiến thuật tấn công................................................................................................... 42

3.4.1. Tấn công nhanh...................................................................................................... 43

3.4.2. Tấn công qua trung phong.................................................................................... 49

3.5. Chiến thuật phòng thủ................................................................................................ 53

3.5.1. Phòng thủ tập trung................................................................................................ 54

3.5.2. Phòng thủ phân tán................................................................................................ 57

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƢƠNG 3...................................................................................... 65

CHƢƠNG 4: MỘT SỐ BÀI TẬP PHÁT TRIỂN KỸ - CHIẾN THUẬT VÀ THỂ LỰC 

TRONG MÔN BÓNG RỔ..................................................................................................... 66

4.1. Bài tập phát triển kỹ thuật trong bóng rổ................................................................. 66

4.1.1. Bài tập bổ trợ làm tăng năng lực điều khiển cơ thể trong bóng rổ........................ 66

Downloaded by EBOOKBKMT VMTC (nguyenphihung1009@gmail.com)

lOMoARcPSD|2935381

4.1.2. Bài tập bổ trợ kỹ thuật di chuyển........................................................................... 69

4.1.3. Bài tập bổ trợ kỹ thuật chuyền bóng, bắt bóng...................................................... 74

4.1.4. Bài tập bổ trợ kỹ thuật dẫn bóng............................................................................ 75

4.1.5. Bài tập bổ trợ kỹ thuật tại chỗ ném rổ.................................................................... 76

4.1.6. Bài tập bổ trợ kỹ thuật 2 bước ném rổ.................................................................... 76

4.2. Bài tập phát triển chiến thuật trong bóng rổ............................................................ 77

4.2.1. Bài tập chiến thuật tấn công cơ bản....................................................................... 77

4.2.2. Bài tập chiến thuật phòng ngự............................................................................... 78

4.3. Bài tập phát triển thể lực trong bóng rổ.................................................................... 80

4.3.1. Bài tập phát triển tốc độ......................................................................................... 80

4.3.2. Bài tập phát triển sức bền tốc độ............................................................................ 80

4.3.3. Bài tập phát triển sức mạnh................................................................................... 81

4.3.4. Bài tập phát triển sức bật....................................................................................... 83

4.3.5. Bài tập phát triển độ linh hoạt................................................................................ 83

4.3.6. Bài tập phát triển mềm dẻo..................................................................................... 83

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƢƠNG 4...................................................................................... 84

CHƢƠNG 5: CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC THI ĐẤU VÀ NHỮNG ĐIỀU LUẬT CƠ 

BẢN MÔN BÓNG RỔ........................................................................................................... 85

5.1. Các hình thức tiến hành thi đấu bóng rổ................................................................... 85

5.1.1. Thi đấu loại trực tiếp.............................................................................................. 85

5.1.2. Thi đấu vòng tròn................................................................................................... 87

5.1.3. Thi đấu hỗn hợp...................................................................................................... 89

5.2. Những điều luật cơ bản............................................................................................... 90

5.2.1. Sân và thiết bị:........................................................................................................ 90

5.2.2. Độibóng................................................................................................................. 92

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƢƠNG 5.................................................................................... 103

TÀI LIỆU THAM KHẢOLINK DOWNLOADBắt đầu từ  năm học 2013  –2014 Bộmôn Giáo dục thể  chất đã đưa môn học Bóng r ổ  vào chương t rình gi ảng dạy để  đáp ứng nhu cầu của sinh viên.  Trong quá trình h ọc tập và gi ảng dạy  nhóm tác gi ả  nhận thấy hiện nay trong nhà trường vẫn chưa có cuốn tài li ệu tham kh ảo nào dành cho sinh  viên ,  giúp  sinh  viên  đạt  được  các  ki ến  thức  và  k ỹ  năng  đảm  bảo chuẩn đầu ra theo chương trình môn học  xuất phát t ừ  những mục đích nêu trên nhóm tác biên so ạn  cuốn tài li ệu học tập môn bóng r ổdành cho sinh viên Học viện  Ngân hàng có thêm kiến thức, kỹ  năng cần thiết v ềbóng rổnhư  quá  trình  hình  thành  môn  bóng  rổ,  k ỹ  thu ật,  chi ến  thuật,  lu ật  thi đấu,... môn bóng r ổ. 


NỘI DUNG:


CHƢƠNG 1:SƠ LƢỢC LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN MÔN BÓNG RỔ4

1.1. Nguồn gốc môn bóng rổ................................................................................................ 4

1.2. Sự phát triển môn bóng rổ............................................................................................ 6

1.2.1.Sự phát triển môn bóng rổ trên thế giới.................................................................... 6

1.2.2. Sự phát triển môn bóng rổ ở Việt Nam..................................................................... 8

1.3. Ý nghĩa tác dụng của môn bóng rổ trong hệ thống giáo dục thể chất.................... 11

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƢƠNG 1...................................................................................... 12

CHƢƠNG 2: KỸ THUẬT BÓNG RỔ.................................................................................. 13

2.1. Nguyên lý kỹ thuật....................................................................................................... 13

2.2. Phân loại kỹ thuật........................................................................................................ 15

2.2.1. Kỹ thuật tấn công.................................................................................................... 17

2.2.2. Kỹ thuật phòng thủ................................................................................................. 33

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƢƠNG 2...................................................................................... 39

CHƢƠNG 3: CHIẾN THUẬT BÓNG RỔ.......................................................................... 40

3.1. Khái niệm..................................................................................................................... 40

3.2. Phân loại chiến thuật.................................................................................................... 40

3.3. Những chức năng của đấu thủ.................................................................................... 41

3.3.1. Hai tiền phong........................................................................................................ 41

3.3.2. Vị trí hậu vệ............................................................................................................ 41

3.3.3. Vị trí trung phong................................................................................................... 41

3.4. Chiến thuật tấn công................................................................................................... 42

3.4.1. Tấn công nhanh...................................................................................................... 43

3.4.2. Tấn công qua trung phong.................................................................................... 49

3.5. Chiến thuật phòng thủ................................................................................................ 53

3.5.1. Phòng thủ tập trung................................................................................................ 54

3.5.2. Phòng thủ phân tán................................................................................................ 57

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƢƠNG 3...................................................................................... 65

CHƢƠNG 4: MỘT SỐ BÀI TẬP PHÁT TRIỂN KỸ - CHIẾN THUẬT VÀ THỂ LỰC 

TRONG MÔN BÓNG RỔ..................................................................................................... 66

4.1. Bài tập phát triển kỹ thuật trong bóng rổ................................................................. 66

4.1.1. Bài tập bổ trợ làm tăng năng lực điều khiển cơ thể trong bóng rổ........................ 66

Downloaded by EBOOKBKMT VMTC (nguyenphihung1009@gmail.com)

lOMoARcPSD|2935381

4.1.2. Bài tập bổ trợ kỹ thuật di chuyển........................................................................... 69

4.1.3. Bài tập bổ trợ kỹ thuật chuyền bóng, bắt bóng...................................................... 74

4.1.4. Bài tập bổ trợ kỹ thuật dẫn bóng............................................................................ 75

4.1.5. Bài tập bổ trợ kỹ thuật tại chỗ ném rổ.................................................................... 76

4.1.6. Bài tập bổ trợ kỹ thuật 2 bước ném rổ.................................................................... 76

4.2. Bài tập phát triển chiến thuật trong bóng rổ............................................................ 77

4.2.1. Bài tập chiến thuật tấn công cơ bản....................................................................... 77

4.2.2. Bài tập chiến thuật phòng ngự............................................................................... 78

4.3. Bài tập phát triển thể lực trong bóng rổ.................................................................... 80

4.3.1. Bài tập phát triển tốc độ......................................................................................... 80

4.3.2. Bài tập phát triển sức bền tốc độ............................................................................ 80

4.3.3. Bài tập phát triển sức mạnh................................................................................... 81

4.3.4. Bài tập phát triển sức bật....................................................................................... 83

4.3.5. Bài tập phát triển độ linh hoạt................................................................................ 83

4.3.6. Bài tập phát triển mềm dẻo..................................................................................... 83

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƢƠNG 4...................................................................................... 84

CHƢƠNG 5: CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC THI ĐẤU VÀ NHỮNG ĐIỀU LUẬT CƠ 

BẢN MÔN BÓNG RỔ........................................................................................................... 85

5.1. Các hình thức tiến hành thi đấu bóng rổ................................................................... 85

5.1.1. Thi đấu loại trực tiếp.............................................................................................. 85

5.1.2. Thi đấu vòng tròn................................................................................................... 87

5.1.3. Thi đấu hỗn hợp...................................................................................................... 89

5.2. Những điều luật cơ bản............................................................................................... 90

5.2.1. Sân và thiết bị:........................................................................................................ 90

5.2.2. Độibóng................................................................................................................. 92

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƢƠNG 5.................................................................................... 103

TÀI LIỆU THAM KHẢOLINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: