Thiết bị chống trộm và định vị GPS cho xe máy (Đặng Văn Tuân)1.  Tên đề tài : Thiết bị chống trộm và định vị GPS trên xe máy  

2.  Các số liệu ban đầu: 

-  Board Ârduino Mega2560. 

-  Module Bluetooth HC05. 

-  Module Sim900 shield. 

-  Module GPS. 

-  Các thiết bị điện tử: rơ le, chuống báo trộm… 

3.  Nội dung thực hiện đề tài: 

-  Tìm hiểu về Board Arduino mega2560. 

-  Làm mô hình thực tế đóng gói thành hộp 

-  Thiết kế ứng dụng điều khiển sử dụng trên thiết bị Android. 

-  Nhận xét, kết luận. 

4.  Sản phẩm: Mô hình Thiết bị chống trộm và định vị GPS trên xe 

máy 


NỘI DUNG:


Chương  I      DẪN NHẬP ................................................................................... 9 

1.1 Giới thiệu đề tài. .................................................................................................... 9 

1.2 Tình hình nghiên cứu. ....................................................................................... 10 

1.3 Ý nghĩa khoa học của đề tài. ............................................................................... 11 

1.4 Mục đích nghiên cứu. .......................................................................................... 12 

1.5  Mục tiêu đề tài .................................................................................................... 12 

1.6 Giới hạn đề tài ..................................................................................................... 12 

1.7 Phương án thiết kế. .............................................................................................. 13 

1.8  Đề cương nghiên cứu chi tiết. ............................................................................ 13 

1.9  Phương tiện nghiên cứu. ..................................................................................... 13 

1.10  Phương pháp nghiên cứu. ................................................................................. 14 

Chương II       CƠ SỞ LÝ THUÝT CHUNG ................................................... 15 

2.1 Nguyên lý khởi động hệ thống xe máy ............................................................... 15 

2.2 Tổng quan về công nghệ Bluetooth ..................................................................... 15 

2.2.2. Hoạt động ..................................................................................................... 16 

2.3 Module Bluetooth HC05 ..................................................................................... 17 

2.4 Tổng quan về công nghệ GSM ............................................................................ 18 

2.4.1 Giới thiệu về công nghệ GSM. ..................................................................... 18 

2.4.2 Sự phát triển của công nghệ GSM ở Việt Nam ............................................ 19 

2.4.3 Giới thiệu về SMS. ........................................................................................ 20 

2.4.2.1 Cấu trúc một tin nhắn SMS. ....................................................................... 20 

2.4.2.2 Ưu điểm của SMS ...................................................................................... 21 

2.4.2.3 Tin nhắn SMS chuỗi/tin nhắn SMS dài . ................................................... 21 

2.5 Module Sim 900 .................................................................................................. 21 

2.5.1 Giới thiệu về Module Sim900 ....................................................................... 21 

2.5.2  Đặc điểm của module SIM 900 .................................................................... 23 

2.5.4 Khảo sát tập lệnh AT Command của Module SIM 900 ................................ 27 

2.5.4.1  Khởi tạo cấu hình mặc định cho modem. ................................................. 28 

2.5.4.2 Delete tin nhắn trong SIM. ......................................................................... 29 

2.5.4.3 Đọc tin nhắn. .............................................................................................. 30 

2.5.4.4 Gửi tin nhắn. ............................................................................................... 31 

2.6 Tổng quan về công nghệ GPS ............................................................................. 32 

2.7 Module định vị toàn cầu Ublox GPS Neo-6M ................................................. 35 

2.8 Giới thiệu board Arduino Mega 2560 ................................................................. 36 

2.9 Ngôn ngữ và phần mềm lập trình cho Arduino ................................................... 41 

2.10 Tổng quan về hệ điều hành Android ................................................................. 42 

2.11 Giới thiệu phần mềm lập trình Android Studio ................................................. 45 

2.12 Role 5 chân ........................................................................................................ 51 

2.12.1  Nguyên tắc hoạt động. ............................................................................... 51 

2.12.3 Cách chọn rơ le phù hợp. ............................................................................ 52 

2.12.5  Diod bảo vệ rơ le. ....................................... Error! Bookmark not defined. 

Chương III   THÍT Ḱ  PHẦN CỨNG VÀ PHẦN MỀM HỆ THỐNG ....... 54 

3.1 Sơ đồ tổng quan mô hình điều khiển. .................................................................. 54 

3.2 Thiết kế phần cứng .............................................................................................. 55 

3.2.1 Khối vi xử lý ................................................................................................. 55 

3.2.2  Khối Bluetooth ................................................................................................ 56 

3.2.3  Khối Rơ le. ................................................................................................... 57 

3.2.4  Khối SMS ..................................................................................................... 58 

3.2.5 Khối GPS ...................................................................................................... 58 

3.2.6 Khối nguồn. ................................................................................................... 59 

3.3 Sơ đồ kết nối phần cứng ...................................................................................... 60 

3.4  Thiết kế phần mềm ứng dụng trên thiết bị đầu cuối. ...................................... 64 

Chương IV  THI CÔNG PHẦN CƯNG VÀ PHẦN MỀM HỆ THỐNG ........ 66 

4.1 Thi công kết nối phần cứng hệ thống .................................................................. 66 

4.2 Thiết kế phần mềm hệ thống ............................................................................... 67 

4.2.1 Thiết kế phần mềm chương trình trên board điều khiển ............................... 67 

4.2.1.1 Lưu đồ chương trình xử lý tin nhắn. .......................................................... 69 

4.2.1.2  Lưu đồ chương trình xử lý tín hiệu từ Bluetooth. ..................................... 71 

4.3 Thi công phần mềm ứng dụng điều khiển ........................................................... 71 

CHƯƠNG 5     ḰT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI ........ 81 

5.1 Kết quả thực hiện. ................................................................................................ 81 

5.2 Ưu điểm và hạn chế của hệ thống. ...................................................................... 85 

5.4 Khả năng ứng dụng thực tế của đề tài. ............................................................. 86 

5.5 Hướng phát triển của đề tài. ................................................................................ 87 

PHỤ LỤC .................................................................................................................. 87 

1.  Chương trình điều khiển cho Arduino: ......................................................... 87 

TÀI LIỆU  THAM KHẢO
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)1.  Tên đề tài : Thiết bị chống trộm và định vị GPS trên xe máy  

2.  Các số liệu ban đầu: 

-  Board Ârduino Mega2560. 

-  Module Bluetooth HC05. 

-  Module Sim900 shield. 

-  Module GPS. 

-  Các thiết bị điện tử: rơ le, chuống báo trộm… 

3.  Nội dung thực hiện đề tài: 

-  Tìm hiểu về Board Arduino mega2560. 

-  Làm mô hình thực tế đóng gói thành hộp 

-  Thiết kế ứng dụng điều khiển sử dụng trên thiết bị Android. 

-  Nhận xét, kết luận. 

4.  Sản phẩm: Mô hình Thiết bị chống trộm và định vị GPS trên xe 

máy 


NỘI DUNG:


Chương  I      DẪN NHẬP ................................................................................... 9 

1.1 Giới thiệu đề tài. .................................................................................................... 9 

1.2 Tình hình nghiên cứu. ....................................................................................... 10 

1.3 Ý nghĩa khoa học của đề tài. ............................................................................... 11 

1.4 Mục đích nghiên cứu. .......................................................................................... 12 

1.5  Mục tiêu đề tài .................................................................................................... 12 

1.6 Giới hạn đề tài ..................................................................................................... 12 

1.7 Phương án thiết kế. .............................................................................................. 13 

1.8  Đề cương nghiên cứu chi tiết. ............................................................................ 13 

1.9  Phương tiện nghiên cứu. ..................................................................................... 13 

1.10  Phương pháp nghiên cứu. ................................................................................. 14 

Chương II       CƠ SỞ LÝ THUÝT CHUNG ................................................... 15 

2.1 Nguyên lý khởi động hệ thống xe máy ............................................................... 15 

2.2 Tổng quan về công nghệ Bluetooth ..................................................................... 15 

2.2.2. Hoạt động ..................................................................................................... 16 

2.3 Module Bluetooth HC05 ..................................................................................... 17 

2.4 Tổng quan về công nghệ GSM ............................................................................ 18 

2.4.1 Giới thiệu về công nghệ GSM. ..................................................................... 18 

2.4.2 Sự phát triển của công nghệ GSM ở Việt Nam ............................................ 19 

2.4.3 Giới thiệu về SMS. ........................................................................................ 20 

2.4.2.1 Cấu trúc một tin nhắn SMS. ....................................................................... 20 

2.4.2.2 Ưu điểm của SMS ...................................................................................... 21 

2.4.2.3 Tin nhắn SMS chuỗi/tin nhắn SMS dài . ................................................... 21 

2.5 Module Sim 900 .................................................................................................. 21 

2.5.1 Giới thiệu về Module Sim900 ....................................................................... 21 

2.5.2  Đặc điểm của module SIM 900 .................................................................... 23 

2.5.4 Khảo sát tập lệnh AT Command của Module SIM 900 ................................ 27 

2.5.4.1  Khởi tạo cấu hình mặc định cho modem. ................................................. 28 

2.5.4.2 Delete tin nhắn trong SIM. ......................................................................... 29 

2.5.4.3 Đọc tin nhắn. .............................................................................................. 30 

2.5.4.4 Gửi tin nhắn. ............................................................................................... 31 

2.6 Tổng quan về công nghệ GPS ............................................................................. 32 

2.7 Module định vị toàn cầu Ublox GPS Neo-6M ................................................. 35 

2.8 Giới thiệu board Arduino Mega 2560 ................................................................. 36 

2.9 Ngôn ngữ và phần mềm lập trình cho Arduino ................................................... 41 

2.10 Tổng quan về hệ điều hành Android ................................................................. 42 

2.11 Giới thiệu phần mềm lập trình Android Studio ................................................. 45 

2.12 Role 5 chân ........................................................................................................ 51 

2.12.1  Nguyên tắc hoạt động. ............................................................................... 51 

2.12.3 Cách chọn rơ le phù hợp. ............................................................................ 52 

2.12.5  Diod bảo vệ rơ le. ....................................... Error! Bookmark not defined. 

Chương III   THÍT Ḱ  PHẦN CỨNG VÀ PHẦN MỀM HỆ THỐNG ....... 54 

3.1 Sơ đồ tổng quan mô hình điều khiển. .................................................................. 54 

3.2 Thiết kế phần cứng .............................................................................................. 55 

3.2.1 Khối vi xử lý ................................................................................................. 55 

3.2.2  Khối Bluetooth ................................................................................................ 56 

3.2.3  Khối Rơ le. ................................................................................................... 57 

3.2.4  Khối SMS ..................................................................................................... 58 

3.2.5 Khối GPS ...................................................................................................... 58 

3.2.6 Khối nguồn. ................................................................................................... 59 

3.3 Sơ đồ kết nối phần cứng ...................................................................................... 60 

3.4  Thiết kế phần mềm ứng dụng trên thiết bị đầu cuối. ...................................... 64 

Chương IV  THI CÔNG PHẦN CƯNG VÀ PHẦN MỀM HỆ THỐNG ........ 66 

4.1 Thi công kết nối phần cứng hệ thống .................................................................. 66 

4.2 Thiết kế phần mềm hệ thống ............................................................................... 67 

4.2.1 Thiết kế phần mềm chương trình trên board điều khiển ............................... 67 

4.2.1.1 Lưu đồ chương trình xử lý tin nhắn. .......................................................... 69 

4.2.1.2  Lưu đồ chương trình xử lý tín hiệu từ Bluetooth. ..................................... 71 

4.3 Thi công phần mềm ứng dụng điều khiển ........................................................... 71 

CHƯƠNG 5     ḰT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI ........ 81 

5.1 Kết quả thực hiện. ................................................................................................ 81 

5.2 Ưu điểm và hạn chế của hệ thống. ...................................................................... 85 

5.4 Khả năng ứng dụng thực tế của đề tài. ............................................................. 86 

5.5 Hướng phát triển của đề tài. ................................................................................ 87 

PHỤ LỤC .................................................................................................................. 87 

1.  Chương trình điều khiển cho Arduino: ......................................................... 87 

TÀI LIỆU  THAM KHẢO
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: