Thuật toán bầy kiến giải bài toán VRP (Cehicle routing problem) với hạn chế thời gian (Nguyễn Thị Hà)Nêu đặc trưng, các dạng cơ bản bài toán lộ trình vận tải (VRP), các phương pháp heuristic và metaheuristic giải bài toán VRP. Giới thiệu thuật toán bầy kiến, thuật toán đa bầy kiến cho bài toán VRP với hạn chế về thời điểm phục vụ (VRPTW). Thực nghiệm tính toán, cài đặt chương trình, kết quả thực nghiệm và đánh giá.LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)Nêu đặc trưng, các dạng cơ bản bài toán lộ trình vận tải (VRP), các phương pháp heuristic và metaheuristic giải bài toán VRP. Giới thiệu thuật toán bầy kiến, thuật toán đa bầy kiến cho bài toán VRP với hạn chế về thời điểm phục vụ (VRPTW). Thực nghiệm tính toán, cài đặt chương trình, kết quả thực nghiệm và đánh giá.LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: