TỔNG HỢP - 1054 Câu trắc nghiệm Dịch tễ VUTM-YHCTBK17 (NhậtLinh YCTB) FullPhần thi 1: Dịch tễ

Câu hỏi 1: (1 đáp án)

Câu 1: Mục tiêu quan trọng của dịch tễ học mô tả là:

*

Hình thành giả thuyết dịch tễ học

Thiết kế nghiên cứu

Điều tra trên mẫu

Kiểm định giả thuyết DTH

Câu hỏi 2: (1 đáp án)

Câu 2: Một trong những nội dung chính của nghiên cứu mô tả là:

*

Định nghĩa bệnh nghiên cứu

Chọn mẫu

Trung hòa yếu tố nhiễu

Đo lường biến số

Câu hỏi 3: (1 đáp án)

Câu 3: Một trong những nội dung chính của nghiên cứu mô tả là

*

Xác định quần thể nghiên cứu

Đo lường biến số

Chọn mẫu

Tính cỡ mẫu

Câu hỏi 4: (1 đáp án)

Câu 4: Một trong các đặc trưng cần mô tả đầy đủ/Dịch tễ học mô tả là:

*

Con người

Vật chất

Dân tộc

Môi trường

Câu hỏi 5: (1 đáp án)

Câu 5: Một trong các đặc trưng cần mô tả đầy đủ/Dịch tễ học mô tả là:

*

Thời gian

Dân tộc

Tác nhân gây bệnh

Vật chất

Câu hỏi 6: (1 đáp án)

Câu 6:Theo dịch tế học, có mấy cấp độ dự phòng?

*

5 cấp độ

3 cấp độ

1 cấp độ

4 cấp độ

Câu hỏi 7: (1 đáp án)

Câu 7: Nghiên cứu chùm bệnh thuộc về:

*

Nghiên cứu mô tả

Nghiên cứu bệnh chứng;

Nghiên cứu phân tích;

Nghiên cứu tìm tỷ lệ mới mắc;

Câu hỏi 8: (1 đáp án)

Câu 8: Nghiên cứu tương quan thuộc về:

*

Nghiên cứu mô tả

Nghiên cứu sinh thái

Nghiên cứu phân tích;

Nghiên cứu bệnh chứng;

Câu hỏi 9: (1 đáp án)

Câu 9: Nghiên cứu ngang thuộc vê:

*

Nghiên cứu mô tả.

Nghiên cứu sinh thái.

Nghiên cứu bệnh chứng.

Nghiên cứu tìm tỷ lệ mới mắc

Câu hỏi 10: (1 đáp án)

Câu 10: Điền từ thích hợp vào chỗ trống: “ Trong dịch tễ học lâm sàng, các nguyên lý và phương pháp khoa học áp dụng trong …… và can thiệp lâm sàng đồng thời diễn giải một cách đúng đắn khách quan kết quả của những quan sát hoặc can thiệp đó’’


Nghiên cứu.

Phân tích.

*

Quan sát.

Mô tả.

Câu hỏi 11: (1 đáp án)

Câu 11: Điền từ thích hợp vào chỗ trống: ‘’Sai số hệ thống là một quá trình làm cho các kết quả nghiên cứu sai khác một cách hệ thống so với …… của nó ở bất kỳ giai đoạn nào của nghiên cứu’’.

Con số thống kê.

*

Giá trị thực.

Yêu cầu thực tế.

Số liệu.

Câu hỏi 12: (1 đáp án)

Câu 12: Các phát biểu sau đây là đúng hay Sai

-Điều tra ngang cung cấp thông tin về tỷ lệ hiện mắc bệnh và tỷ lệ mới mắc bệnh đúng hay sai? 

-Nghiên cứu bệnh - chứng là một nghiên cứu dịch tễ học phân tích quan sát đúng hay sai?

-Nghiên cứu trường hợp bệnh thuộc về nghiên cứu bệnh chứng

-Người đặt nền móng cho môn khoa học “Dịch tễ học” là : Hypocrate

-Đặc trưng dịch tễ học của tác nhân trong bệnh lao là khả năng lây lan thấp, khả năng gây bệnh thấp, đôc tính thấp là đúng hay sai

*

S Đ S Đ S

Đ S Đ S Đ

S S Đ Đ S

Đ Đ S S S

Câu hỏi 13: (1 đáp án)

Câu 14: Điền vào chỗ trống từ thích hợp: “Dịch tễ học là khoa học khảo sát hoặc một………”

*

Phương pháp luận.

Kỹ thuật đặc biệt.

Loại thống kê ứng dụng.

Công cụ thu thập thông tin.

Câu hỏi 14: (1 đáp án)

Câu 15: Điền vào chỗ trống từ thích hợp: Định nghĩa DTH của M. Je’nicek (1984)“DTH là một khoa học li luận, một phương pháp……. Trong y học và các khoa học khác về vấn đề sức khỏe, dùng để mô tả các hiện tượng sức khỏe, giải thích nguyên nhân qui định các hiện tượng sức khỏe đó, và nghiên cứu, tìm cá biện pháp can thiệp hữu hiệu nhất”


*

Khách quan

Chủ quan.

Thông dụng.

Hữu ích.

Câu hỏi 15: (1 đáp án)

Câu 16: Trong nghiên cứu bệnh - chứng, loại sai số gặp phải khi những người đủ tiêu chuẩn tham gia nghiên cứu nhưng không tình nguyện tham gia hay không được chọn vào nghiên cứu là:

*

Sai lệch lựa chọn

Sai lệch hồi tưởng

Sai lệch phân loại

Sai lệch quan sát

Câu hỏi 16: (1 đáp án)

Câu 17:Nghiên cứu can thiệp là thiết kế :


*

Nghiên cứu thực nghiệm

Nghiên cứu hồi cứu

Nghiên cứu quan sát

Nghiên cứu tương quan

Câu hỏi 17: (1 đáp án)

Câu 18:Thử nghiệm lâm sàng là:


Thử nghiệm nhằm đánh giá tác dụng của một tác nhân hay một phương pháp làm giảm nguy cơ phát triển bệnh ở những người khỏe mạnh có nguy cơ mắc bệnh

Thử nghiệm để đánh giá tác dụng của thuốc trên một phạm vi lớn

Điều trị ban đầu ảnh hưởng lâm sàng của thuốc điều trị

*

Thử nghiệm được áp dụng ở những bệnh nhân bị một bệnh nào đó để xác định khả năng giảm bớt triệu chứng, giảm nguy cơ chết vì bệnh đó của một loại thuốc hay một phương pháp điều trị

Câu hỏi 18: (1 đáp án)

Câu 19: Sai số hệ thống là sai số:

*

Bao gồm bất kỳ sai lầm nào có tính chất hệ thống trong nghiên cứu, trong bất kỳ bước tiến hành nghiên cứu nào

Do các yếu tố nhiễu gây ra.

Nảy sinh khi chọn không đúng các cá thể vào trong nghiên cứu theo mẫu

Nảy sinh khi có vai trò của các yếu tố may rủi xen vào kết quả nghiên cứu.

Câu hỏi 19: (1 đáp án)

Câu 20:Thời kỳ lây lan quan trọng nhất trong đa số các bệnh nhiễm trùng là:


*

Thời kỳ toàn phát

Thời kỳ ủ bệnh

Thời kỳ hạ sốt

Tiền triệu chứng

Câu hỏi 20: (1 đáp án)

Câu 22: Bệnh lưu hành (endemic) là:

*

Sự có mặt thường xuyên của một bệnh trong một cộng đồng

Sự tái phát nhiều vụ dịch

Sự di chuyển của một bệnh nhiễm trùng từ nơi này qua nơi khác

Sự xuất hiện khác thường của một bệnh trong cộng đồng

Câu hỏi 21: (1 đáp án)

...
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)Phần thi 1: Dịch tễ

Câu hỏi 1: (1 đáp án)

Câu 1: Mục tiêu quan trọng của dịch tễ học mô tả là:

*

Hình thành giả thuyết dịch tễ học

Thiết kế nghiên cứu

Điều tra trên mẫu

Kiểm định giả thuyết DTH

Câu hỏi 2: (1 đáp án)

Câu 2: Một trong những nội dung chính của nghiên cứu mô tả là:

*

Định nghĩa bệnh nghiên cứu

Chọn mẫu

Trung hòa yếu tố nhiễu

Đo lường biến số

Câu hỏi 3: (1 đáp án)

Câu 3: Một trong những nội dung chính của nghiên cứu mô tả là

*

Xác định quần thể nghiên cứu

Đo lường biến số

Chọn mẫu

Tính cỡ mẫu

Câu hỏi 4: (1 đáp án)

Câu 4: Một trong các đặc trưng cần mô tả đầy đủ/Dịch tễ học mô tả là:

*

Con người

Vật chất

Dân tộc

Môi trường

Câu hỏi 5: (1 đáp án)

Câu 5: Một trong các đặc trưng cần mô tả đầy đủ/Dịch tễ học mô tả là:

*

Thời gian

Dân tộc

Tác nhân gây bệnh

Vật chất

Câu hỏi 6: (1 đáp án)

Câu 6:Theo dịch tế học, có mấy cấp độ dự phòng?

*

5 cấp độ

3 cấp độ

1 cấp độ

4 cấp độ

Câu hỏi 7: (1 đáp án)

Câu 7: Nghiên cứu chùm bệnh thuộc về:

*

Nghiên cứu mô tả

Nghiên cứu bệnh chứng;

Nghiên cứu phân tích;

Nghiên cứu tìm tỷ lệ mới mắc;

Câu hỏi 8: (1 đáp án)

Câu 8: Nghiên cứu tương quan thuộc về:

*

Nghiên cứu mô tả

Nghiên cứu sinh thái

Nghiên cứu phân tích;

Nghiên cứu bệnh chứng;

Câu hỏi 9: (1 đáp án)

Câu 9: Nghiên cứu ngang thuộc vê:

*

Nghiên cứu mô tả.

Nghiên cứu sinh thái.

Nghiên cứu bệnh chứng.

Nghiên cứu tìm tỷ lệ mới mắc

Câu hỏi 10: (1 đáp án)

Câu 10: Điền từ thích hợp vào chỗ trống: “ Trong dịch tễ học lâm sàng, các nguyên lý và phương pháp khoa học áp dụng trong …… và can thiệp lâm sàng đồng thời diễn giải một cách đúng đắn khách quan kết quả của những quan sát hoặc can thiệp đó’’


Nghiên cứu.

Phân tích.

*

Quan sát.

Mô tả.

Câu hỏi 11: (1 đáp án)

Câu 11: Điền từ thích hợp vào chỗ trống: ‘’Sai số hệ thống là một quá trình làm cho các kết quả nghiên cứu sai khác một cách hệ thống so với …… của nó ở bất kỳ giai đoạn nào của nghiên cứu’’.

Con số thống kê.

*

Giá trị thực.

Yêu cầu thực tế.

Số liệu.

Câu hỏi 12: (1 đáp án)

Câu 12: Các phát biểu sau đây là đúng hay Sai

-Điều tra ngang cung cấp thông tin về tỷ lệ hiện mắc bệnh và tỷ lệ mới mắc bệnh đúng hay sai? 

-Nghiên cứu bệnh - chứng là một nghiên cứu dịch tễ học phân tích quan sát đúng hay sai?

-Nghiên cứu trường hợp bệnh thuộc về nghiên cứu bệnh chứng

-Người đặt nền móng cho môn khoa học “Dịch tễ học” là : Hypocrate

-Đặc trưng dịch tễ học của tác nhân trong bệnh lao là khả năng lây lan thấp, khả năng gây bệnh thấp, đôc tính thấp là đúng hay sai

*

S Đ S Đ S

Đ S Đ S Đ

S S Đ Đ S

Đ Đ S S S

Câu hỏi 13: (1 đáp án)

Câu 14: Điền vào chỗ trống từ thích hợp: “Dịch tễ học là khoa học khảo sát hoặc một………”

*

Phương pháp luận.

Kỹ thuật đặc biệt.

Loại thống kê ứng dụng.

Công cụ thu thập thông tin.

Câu hỏi 14: (1 đáp án)

Câu 15: Điền vào chỗ trống từ thích hợp: Định nghĩa DTH của M. Je’nicek (1984)“DTH là một khoa học li luận, một phương pháp……. Trong y học và các khoa học khác về vấn đề sức khỏe, dùng để mô tả các hiện tượng sức khỏe, giải thích nguyên nhân qui định các hiện tượng sức khỏe đó, và nghiên cứu, tìm cá biện pháp can thiệp hữu hiệu nhất”


*

Khách quan

Chủ quan.

Thông dụng.

Hữu ích.

Câu hỏi 15: (1 đáp án)

Câu 16: Trong nghiên cứu bệnh - chứng, loại sai số gặp phải khi những người đủ tiêu chuẩn tham gia nghiên cứu nhưng không tình nguyện tham gia hay không được chọn vào nghiên cứu là:

*

Sai lệch lựa chọn

Sai lệch hồi tưởng

Sai lệch phân loại

Sai lệch quan sát

Câu hỏi 16: (1 đáp án)

Câu 17:Nghiên cứu can thiệp là thiết kế :


*

Nghiên cứu thực nghiệm

Nghiên cứu hồi cứu

Nghiên cứu quan sát

Nghiên cứu tương quan

Câu hỏi 17: (1 đáp án)

Câu 18:Thử nghiệm lâm sàng là:


Thử nghiệm nhằm đánh giá tác dụng của một tác nhân hay một phương pháp làm giảm nguy cơ phát triển bệnh ở những người khỏe mạnh có nguy cơ mắc bệnh

Thử nghiệm để đánh giá tác dụng của thuốc trên một phạm vi lớn

Điều trị ban đầu ảnh hưởng lâm sàng của thuốc điều trị

*

Thử nghiệm được áp dụng ở những bệnh nhân bị một bệnh nào đó để xác định khả năng giảm bớt triệu chứng, giảm nguy cơ chết vì bệnh đó của một loại thuốc hay một phương pháp điều trị

Câu hỏi 18: (1 đáp án)

Câu 19: Sai số hệ thống là sai số:

*

Bao gồm bất kỳ sai lầm nào có tính chất hệ thống trong nghiên cứu, trong bất kỳ bước tiến hành nghiên cứu nào

Do các yếu tố nhiễu gây ra.

Nảy sinh khi chọn không đúng các cá thể vào trong nghiên cứu theo mẫu

Nảy sinh khi có vai trò của các yếu tố may rủi xen vào kết quả nghiên cứu.

Câu hỏi 19: (1 đáp án)

Câu 20:Thời kỳ lây lan quan trọng nhất trong đa số các bệnh nhiễm trùng là:


*

Thời kỳ toàn phát

Thời kỳ ủ bệnh

Thời kỳ hạ sốt

Tiền triệu chứng

Câu hỏi 20: (1 đáp án)

Câu 22: Bệnh lưu hành (endemic) là:

*

Sự có mặt thường xuyên của một bệnh trong một cộng đồng

Sự tái phát nhiều vụ dịch

Sự di chuyển của một bệnh nhiễm trùng từ nơi này qua nơi khác

Sự xuất hiện khác thường của một bệnh trong cộng đồng

Câu hỏi 21: (1 đáp án)

...
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: