TỔNG HỢP 234 CÂU TRẮC NGHIỆM DI TRUYỀN (Hoàng Tuấn)Phần thi 1: di truyền 110 câu

Câu hỏi 1: (1 đáp án)

Câu 1. Đâu không phải là một trong những nội dung chính của di truyền y học?

*

A. Các phương pháp nghiên cứu di truyền.

B. Ưu sinh học.

C. Di truyền học miễn dịch và dược lí.

D. Di truyền lâm sàng và di truyền học ung thư.

Câu hỏi 2: (1 đáp án)

Câu 2. Để xác định một bệnh tật nào ở người di truyền theo cơ chế nào là dùng phương pháp?

A. Tế bào học.

B. Con sinh đôi.

*

C. Phả hệ.

D. Phân tử.

Câu hỏi 3: (1 đáp án)

Câu 3. Để xác định một bệnh tật di truyền nào đó ở người có liên quan đến rối loạn NST là dùng phương pháp?

*

A. Tế bào học.

B. Con sinh đôi.

C. Phả hệ.

D. Phân tử.

Câu hỏi 4: (1 đáp án)

Câu 6. Khi phân tích và kết luận một bệnh (tật) di truyền nào đó ở người cần lưu ý?

A. Đột biến gen mới phát sinh.

B. Hiện tượng giả trội, giả lặn hay đẻ ít.

C. Độ thấm hay độ biểu hiện của gen.

*

D. Đều đúng.

Câu hỏi 5: (1 đáp án)

Câu 7. Để xác định chính xác một bệnh (tật) di truyền nào đó ở người có liên quan đến rối loạn về gen là dùng phương pháp?

A. Con sinh đôi.

*

B. Phân tử.

C. Tế bào học.

D. Phả hệ.

Câu hỏi 6: (1 đáp án)

Câu 8. Phương pháp có thể dự đoán được xác suất người bị bệnh, người mang gen trong cộng đồng là dùng phương pháp?

A. Phả hệ.

B. Khảo sát con sinh đôi.

C. Di truyền phân tử.

*

D. Di truyền quần thể.

Câu hỏi 7: (1 đáp án)

Câu 9. Cho các kĩ thuật sau: (1) nghiên cứu tế bào. (2) sàng lọc trước sinh. (3) nghiên cứu nếp vân da. (4) nghiên cứu phả hệ. (5) di truyền học dược lí. (6) di truyền phân tử. (7) di truyền học quần thể Đâu không thuộc phương pháp nghiên cứu di truyền người?

A. (1) và (3).

B. (4) và (6).

*

C. (2) và (5).

D. (3) và (7).

Câu hỏi 8: (1 đáp án)

Câu 10. Trong phương pháp nghiên cứu di truyền tế bào không có

A. Để xác định rối loạn liên quan đến NST?

B. Làm tiêu bản NST.

*

C. Tính độ tương hợp của bệnh.

D. Làm tiêu bản vật thể giới tính.

Câu hỏi 9: (1 đáp án)

Câu 11. Đâu không thuộc một trong những nguyên tắc của phương pháp làm tiêu bản NST?

A. Mẫu vật là những mô đang phân chia mạnh như tủy xương, bào thai hay mô có khả năng phân chia như limpho bào.

B. Phải dừng NST ở kì giữa bằng colsixin (colsemid) → dùng “sốc” nhược trương làm bung NST → cố định NST.

C. Nhuộm màu thường hay nhuộm băng.

*

D. Khi đánh giá chỉ kết luận (+) hay (-).

Câu hỏi 10: (1 đáp án)

Câu 12. Để quan sát NST ở nhân tế bào gian kì là?

A. Làm tiêu bản NST trực tiếp.

B. Làm tiêu bản NST gián tiếp.

*

C. Làm tiêu bản vật thể giới tính.

D. Có thể phân tích bằng máy phân tích NST.

Câu hỏi 11: (1 đáp án)

Câu 13. Mục đích của phương pháp nghiên cứu di truyền người nào sau đây là của phương pháp di truyền phân tử?

A. Để xác định bệnh di truyền đó do gen nằm ở đâu trong tế bào.

B. Để xác định bệnh liên quan đến rối loạn NST.

C. Để xác định bệnh chủ yếu do gen hay do môi trường.

*

D. Để xác định bệnh liên quan đến rối loạn AND.

Câu hỏi 12: (1 đáp án)

Câu 14. Cho các kĩ thuật phân tử (xét nghiệm) sau: (1) tách chiết AND-điện di AND. (2) nhân đoạn invitro AND (PCR). (3) xác định trình tự Nu trong AND. (4) phân tích tính đa hình của AND. (5) lai AND; đánh dấu AND Đâu là kĩ thuật đang được sử dụng rộng rãi để sàng lọc Sars-Cov-2 trong cộng đồng?

A. (1).

*

B. (2).

C. (3).

D. (4) và (5).

Câu hỏi 13: (1 đáp án)

Câu 15: Đâu KHÔNG phải là kĩ thuật di truyền phân tử?

A.(1) và (2)

B.(3) và (4)

*

C.(5)

D.(6)

Câu hỏi 14: (1 đáp án)

Câu 16. Khái niệm nào sau đây đúng nhất về Bộ gen người?

A. Là toàn bộ các gen trong nhân (NST).

B. Là toàn bộ các gen ngoài nhân (TBC).

C. Là toàn bộ các gen trong tế bào cơ thể.

*

D. Có bộ gen n trong 23 NST, bộ gen 2n trong 23 cặp NST và nhiều bộ gen trong TBC.

Câu hỏi 15: (1 đáp án)

Câu 17. Khi nói về đặc điểm của bộ gen người, đâu là phát biểu không đúng?

A. Bộ đơn bội gồm 3 tỷ đôi bazơ Nitơ, trong đó khoảng 1,5% bộ gen là các trình tự nucleotit không lặp lại, mã hóa cho các protein.

*

B. Các gen trong bộ gen được duy trì ổn định qua các thế hệ.

C. Có nhiều trình tự nucleotit lặp lại nhiều lần và lặp lại trung bình.

D. Có NST chứa nhiều gen, NST chứa ít gen. Trên 1 NST có vùng chứa nhiều gen, có vùng thưa gen.

Câu hỏi 16: (1 đáp án)

Câu 18. Các tiêu chuẩn cơ bản để xếp bộ NST người gồm?

A. Sắp xếp theo kích thước giảm dần.

B. Dựa vào cách hiện băng.

C. Dựa vào chiều dài tương đối, chỉ số tâm động, eo thắt thứ 2 hay phần vệ tinh.

*

D. Tất cả.

...
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)Phần thi 1: di truyền 110 câu

Câu hỏi 1: (1 đáp án)

Câu 1. Đâu không phải là một trong những nội dung chính của di truyền y học?

*

A. Các phương pháp nghiên cứu di truyền.

B. Ưu sinh học.

C. Di truyền học miễn dịch và dược lí.

D. Di truyền lâm sàng và di truyền học ung thư.

Câu hỏi 2: (1 đáp án)

Câu 2. Để xác định một bệnh tật nào ở người di truyền theo cơ chế nào là dùng phương pháp?

A. Tế bào học.

B. Con sinh đôi.

*

C. Phả hệ.

D. Phân tử.

Câu hỏi 3: (1 đáp án)

Câu 3. Để xác định một bệnh tật di truyền nào đó ở người có liên quan đến rối loạn NST là dùng phương pháp?

*

A. Tế bào học.

B. Con sinh đôi.

C. Phả hệ.

D. Phân tử.

Câu hỏi 4: (1 đáp án)

Câu 6. Khi phân tích và kết luận một bệnh (tật) di truyền nào đó ở người cần lưu ý?

A. Đột biến gen mới phát sinh.

B. Hiện tượng giả trội, giả lặn hay đẻ ít.

C. Độ thấm hay độ biểu hiện của gen.

*

D. Đều đúng.

Câu hỏi 5: (1 đáp án)

Câu 7. Để xác định chính xác một bệnh (tật) di truyền nào đó ở người có liên quan đến rối loạn về gen là dùng phương pháp?

A. Con sinh đôi.

*

B. Phân tử.

C. Tế bào học.

D. Phả hệ.

Câu hỏi 6: (1 đáp án)

Câu 8. Phương pháp có thể dự đoán được xác suất người bị bệnh, người mang gen trong cộng đồng là dùng phương pháp?

A. Phả hệ.

B. Khảo sát con sinh đôi.

C. Di truyền phân tử.

*

D. Di truyền quần thể.

Câu hỏi 7: (1 đáp án)

Câu 9. Cho các kĩ thuật sau: (1) nghiên cứu tế bào. (2) sàng lọc trước sinh. (3) nghiên cứu nếp vân da. (4) nghiên cứu phả hệ. (5) di truyền học dược lí. (6) di truyền phân tử. (7) di truyền học quần thể Đâu không thuộc phương pháp nghiên cứu di truyền người?

A. (1) và (3).

B. (4) và (6).

*

C. (2) và (5).

D. (3) và (7).

Câu hỏi 8: (1 đáp án)

Câu 10. Trong phương pháp nghiên cứu di truyền tế bào không có

A. Để xác định rối loạn liên quan đến NST?

B. Làm tiêu bản NST.

*

C. Tính độ tương hợp của bệnh.

D. Làm tiêu bản vật thể giới tính.

Câu hỏi 9: (1 đáp án)

Câu 11. Đâu không thuộc một trong những nguyên tắc của phương pháp làm tiêu bản NST?

A. Mẫu vật là những mô đang phân chia mạnh như tủy xương, bào thai hay mô có khả năng phân chia như limpho bào.

B. Phải dừng NST ở kì giữa bằng colsixin (colsemid) → dùng “sốc” nhược trương làm bung NST → cố định NST.

C. Nhuộm màu thường hay nhuộm băng.

*

D. Khi đánh giá chỉ kết luận (+) hay (-).

Câu hỏi 10: (1 đáp án)

Câu 12. Để quan sát NST ở nhân tế bào gian kì là?

A. Làm tiêu bản NST trực tiếp.

B. Làm tiêu bản NST gián tiếp.

*

C. Làm tiêu bản vật thể giới tính.

D. Có thể phân tích bằng máy phân tích NST.

Câu hỏi 11: (1 đáp án)

Câu 13. Mục đích của phương pháp nghiên cứu di truyền người nào sau đây là của phương pháp di truyền phân tử?

A. Để xác định bệnh di truyền đó do gen nằm ở đâu trong tế bào.

B. Để xác định bệnh liên quan đến rối loạn NST.

C. Để xác định bệnh chủ yếu do gen hay do môi trường.

*

D. Để xác định bệnh liên quan đến rối loạn AND.

Câu hỏi 12: (1 đáp án)

Câu 14. Cho các kĩ thuật phân tử (xét nghiệm) sau: (1) tách chiết AND-điện di AND. (2) nhân đoạn invitro AND (PCR). (3) xác định trình tự Nu trong AND. (4) phân tích tính đa hình của AND. (5) lai AND; đánh dấu AND Đâu là kĩ thuật đang được sử dụng rộng rãi để sàng lọc Sars-Cov-2 trong cộng đồng?

A. (1).

*

B. (2).

C. (3).

D. (4) và (5).

Câu hỏi 13: (1 đáp án)

Câu 15: Đâu KHÔNG phải là kĩ thuật di truyền phân tử?

A.(1) và (2)

B.(3) và (4)

*

C.(5)

D.(6)

Câu hỏi 14: (1 đáp án)

Câu 16. Khái niệm nào sau đây đúng nhất về Bộ gen người?

A. Là toàn bộ các gen trong nhân (NST).

B. Là toàn bộ các gen ngoài nhân (TBC).

C. Là toàn bộ các gen trong tế bào cơ thể.

*

D. Có bộ gen n trong 23 NST, bộ gen 2n trong 23 cặp NST và nhiều bộ gen trong TBC.

Câu hỏi 15: (1 đáp án)

Câu 17. Khi nói về đặc điểm của bộ gen người, đâu là phát biểu không đúng?

A. Bộ đơn bội gồm 3 tỷ đôi bazơ Nitơ, trong đó khoảng 1,5% bộ gen là các trình tự nucleotit không lặp lại, mã hóa cho các protein.

*

B. Các gen trong bộ gen được duy trì ổn định qua các thế hệ.

C. Có nhiều trình tự nucleotit lặp lại nhiều lần và lặp lại trung bình.

D. Có NST chứa nhiều gen, NST chứa ít gen. Trên 1 NST có vùng chứa nhiều gen, có vùng thưa gen.

Câu hỏi 16: (1 đáp án)

Câu 18. Các tiêu chuẩn cơ bản để xếp bộ NST người gồm?

A. Sắp xếp theo kích thước giảm dần.

B. Dựa vào cách hiện băng.

C. Dựa vào chiều dài tương đối, chỉ số tâm động, eo thắt thứ 2 hay phần vệ tinh.

*

D. Tất cả.

...
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: