Ứng dụng phương pháp phân tích lợi ích chi phí trong đánh giá thẩm định dựán thủy điện sông bung 4 - Nguyễn Bá Thọ (Full)Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của  ñềtài là phân tích lợi ích và chi phí khi thực hiện dựán. Những  ảnh hưởng tích cực, tiêu cực của dự án trong giai ñoạn xây dựng cũng nhưvận hành sau này. Đềtài phân tích lợi ích chi phí dựán thủy ñiện Sông Bung 4 trong giai  ñoạn thực hiện ñầu tư.  Đềtài phân tích,  ñánh giá từcác số liệu sốliệu do Công ty CP Tưvấn Xây dựng Điện 3, Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 1 ñã khảo sát trong giai ñoạn lập dựán ñầu tưvà lập thiết kếkỹthuật, và các sốliệu thu thập ñược từBan QLDA thủy ñiện Sông Bung 4 (ñơn vịquản lý dựán) trên cơsở  ñó thu thập tính toán và tiến hành phân tích chí phí – lợi ích của dựán. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Dựa trên phương pháp thu thập sốliệu từnhiều nguồn khác nhau: 

•  Phương pháp trực tiếp: 

-  Thu thập tài liệu từBan QLDA thủy  ñiện Sông Bung 4 

trong quá trình thực hiện ñầu tưxây dựng. 

•  Phương pháp gián tiếp 

- Những sốliệu gián tiếp là những sốliệu thu thập từnhững 

nguồn  khác  nhau  như số liệu  của  các  ñơn  vị tư vấn,  các  cơ quan 

nghiên cứu và tài liệu liên quan khác. 

Trên cơsởcác sốliệu thu thập ñó sửdụng phương pháp phân 

tích lợi ích - chi phí ñểtính toán các chỉtiêu kinh tếphục vụcho mục 

ñích nghiên cứu. 

5. Kết cấu luận văn 

Luận văn gồm phần mở ñầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục và các chương nhưsau : 

Chương  1.  Phân  tích  lợi  ích  –  chi  phí  trong  ñánh  giá  thẩm ñịnh các dựán thủy ñiện 

Chương  2.  Giới  thiệu  tổng  quan  về dự án  thủy  ñiện  Sông Bung 4 

Chương 3.  Ứng dụng phương pháp phân tích lợi ích chi phí ñối với dựán thủy ñiện Sông Bung 4.LINK DOWNLOAD (BẢN TÓM TẮT)


LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (UPDATING...)Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của  ñềtài là phân tích lợi ích và chi phí khi thực hiện dựán. Những  ảnh hưởng tích cực, tiêu cực của dự án trong giai ñoạn xây dựng cũng nhưvận hành sau này. Đềtài phân tích lợi ích chi phí dựán thủy ñiện Sông Bung 4 trong giai  ñoạn thực hiện ñầu tư.  Đềtài phân tích,  ñánh giá từcác số liệu sốliệu do Công ty CP Tưvấn Xây dựng Điện 3, Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 1 ñã khảo sát trong giai ñoạn lập dựán ñầu tưvà lập thiết kếkỹthuật, và các sốliệu thu thập ñược từBan QLDA thủy ñiện Sông Bung 4 (ñơn vịquản lý dựán) trên cơsở  ñó thu thập tính toán và tiến hành phân tích chí phí – lợi ích của dựán. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Dựa trên phương pháp thu thập sốliệu từnhiều nguồn khác nhau: 

•  Phương pháp trực tiếp: 

-  Thu thập tài liệu từBan QLDA thủy  ñiện Sông Bung 4 

trong quá trình thực hiện ñầu tưxây dựng. 

•  Phương pháp gián tiếp 

- Những sốliệu gián tiếp là những sốliệu thu thập từnhững 

nguồn  khác  nhau  như số liệu  của  các  ñơn  vị tư vấn,  các  cơ quan 

nghiên cứu và tài liệu liên quan khác. 

Trên cơsởcác sốliệu thu thập ñó sửdụng phương pháp phân 

tích lợi ích - chi phí ñểtính toán các chỉtiêu kinh tếphục vụcho mục 

ñích nghiên cứu. 

5. Kết cấu luận văn 

Luận văn gồm phần mở ñầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục và các chương nhưsau : 

Chương  1.  Phân  tích  lợi  ích  –  chi  phí  trong  ñánh  giá  thẩm ñịnh các dựán thủy ñiện 

Chương  2.  Giới  thiệu  tổng  quan  về dự án  thủy  ñiện  Sông Bung 4 

Chương 3.  Ứng dụng phương pháp phân tích lợi ích chi phí ñối với dựán thủy ñiện Sông Bung 4.LINK DOWNLOAD (BẢN TÓM TẮT)


LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: