Báo cáo thực tập Công tác tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn, thư của ủy ban nhân dân quận 3

 


1. Báo cáo tình hình thực tập

1.1. Mục đích thực tập

Thực hiện Quyết định số 1918/QĐ-HVHCQG ngày 30/12/2005 của giám đốc Học Viện hành chính về việc ban hành quy chế tổ chức thực tập cho sinh viên Đại học hành chính hệ chính quy.

Theo kế hoạch thực tập của Phòng đào tạo Học Viện hành chính.

1.2. Nội dung thực tập

Nắm được cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ của cơ quan nơi thực tập.

Nắm vững quy trình công vụ hành chính Nhà nước tại nơi thực tập.

Nắm được thủ tục hành chính và thể chế hành chính của cơ quan nơi thực tập.

Trực tiếp thực hành các kỹ năng của người công chức, đúng chuyên đề thực tập và thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Tìm hiểu và tham gia tác nghiệp tại tổ tiếp dân của văn phòng UBND quận 3 nhằm tìm hiểu công việc và viết báo cáo chuyên đề: “Công tác tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn, thư của UBND quận 3”.

1.3. Thời gian và địa điểm thực tập

Thời gian: Từ ngày 15/3/2009 đến ngày 14/5/2010

Địa điểm: Tổ tiếp dân – Văn phòng UBND quận 3

2. Tóm tắt quá trình thực tập

2.1.Họp triển khai thực tập từ ngày 10/3/2009 đến ngày 12/3/2010

2.2.Thời gian thực tập từ ngày 15/3/2009 đến ngày 14/5/2010

Tuần 1 đến tuần 4: từ ngày 16/3 đến ngày 12/4/2010

Báo cáo lãnh đạo về nội dung và kế hoạch thực tập.

Tìm hiểu cơ quan thực tập và những quy trình hành chính.

Tìm hiểu cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn của văn phòng.

Tiếp nhận, đọc, nghiên cứu hồ sơ liên quan đến chuyên đề thực tập.

Viết đề cương chuyên đề.

Tuần 4 đến tuần 7: từ ngày 13/4 đến ngày 07/5/2010

Thu thập số liệu và theo dõi tình hình tiếp dân.

Tham gia trực công tác tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư của người dân.

Tổng hợp báo cáo để viết chuyên đề.

Tuần 8: từ ngày 08/04 đến ngày 16/04/2010.

Viết báo cáo chuyên đề, trình lãnh đạo cơ quan nhận xét quá trình thực tập và nhận xét của giáo viên hướng dẫn.


Phần 2: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ UBND QUẬN 3


1. Khái quát về quận 3

1.1.Vị trí địa lý của quận 3 


1. Báo cáo tình hình thực tập

1.1. Mục đích thực tập

Thực hiện Quyết định số 1918/QĐ-HVHCQG ngày 30/12/2005 của giám đốc Học Viện hành chính về việc ban hành quy chế tổ chức thực tập cho sinh viên Đại học hành chính hệ chính quy.

Theo kế hoạch thực tập của Phòng đào tạo Học Viện hành chính.

1.2. Nội dung thực tập

Nắm được cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ của cơ quan nơi thực tập.

Nắm vững quy trình công vụ hành chính Nhà nước tại nơi thực tập.

Nắm được thủ tục hành chính và thể chế hành chính của cơ quan nơi thực tập.

Trực tiếp thực hành các kỹ năng của người công chức, đúng chuyên đề thực tập và thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Tìm hiểu và tham gia tác nghiệp tại tổ tiếp dân của văn phòng UBND quận 3 nhằm tìm hiểu công việc và viết báo cáo chuyên đề: “Công tác tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn, thư của UBND quận 3”.

1.3. Thời gian và địa điểm thực tập

Thời gian: Từ ngày 15/3/2009 đến ngày 14/5/2010

Địa điểm: Tổ tiếp dân – Văn phòng UBND quận 3

2. Tóm tắt quá trình thực tập

2.1.Họp triển khai thực tập từ ngày 10/3/2009 đến ngày 12/3/2010

2.2.Thời gian thực tập từ ngày 15/3/2009 đến ngày 14/5/2010

Tuần 1 đến tuần 4: từ ngày 16/3 đến ngày 12/4/2010

Báo cáo lãnh đạo về nội dung và kế hoạch thực tập.

Tìm hiểu cơ quan thực tập và những quy trình hành chính.

Tìm hiểu cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn của văn phòng.

Tiếp nhận, đọc, nghiên cứu hồ sơ liên quan đến chuyên đề thực tập.

Viết đề cương chuyên đề.

Tuần 4 đến tuần 7: từ ngày 13/4 đến ngày 07/5/2010

Thu thập số liệu và theo dõi tình hình tiếp dân.

Tham gia trực công tác tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư của người dân.

Tổng hợp báo cáo để viết chuyên đề.

Tuần 8: từ ngày 08/04 đến ngày 16/04/2010.

Viết báo cáo chuyên đề, trình lãnh đạo cơ quan nhận xét quá trình thực tập và nhận xét của giáo viên hướng dẫn.


Phần 2: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ UBND QUẬN 3


1. Khái quát về quận 3

1.1.Vị trí địa lý của quận 3M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: